ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Част първа. ОБЩА ЧАСТ Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този закон се уреждат: редът за прилагане на пазарните мерки, включени в Общите организации на пазарите (ООП) на земеделски продукти на Европейския съюз; мерките за държавно подпомагане, които са част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз; функциите на органите и организациите, които са […]

Законопроект за представителите по индустриална собственост

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за придобиване и упражняване на професията „представител по индустриална собственост”, устройството, организацията и дейността на Камарата на представителите по индустриална собственост и поддържането на Регистър на представителите по индустриална собственост. Чл. 2. (1) Представител по индустриална собственост, наричан по-нататък „представител”, е физическо лице, което отговаря […]

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 20.02.2015 г. Издаден от Патентното ведомство на Република България Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с организацията, дейността, функциите и числеността на работещите в Патентното ведомство на Република […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1370/2011 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [ Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (!), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него, като има предвид, че: (1)            […]

Ай Пи Консултинг печели дело, с което забранява действието на марка на Общността на UNILIVER на територията на Република България

Решение № 320/23.03.2010 г. на СГС, ТО, VI-10 състав Ищец: „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД – представлявано от адв. Аглика Иванова – IP Consulting Ltd. Ответник: UNILEVER N.V. (ЮНИЛИВЪР Н.В.) Ищецът „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД твърди в исковата молба, че е собственик на търговска марка рег. № 48066 – словна ФЛОРА / FLORA, с приоритет от 25.07.2001 г. […]

Marci

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot sa constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau, combinaţii de […]

IP Consulting Patent

Patent, icat edilen ürünün ve ya faydalı modelin sahibine istisnai hak veren koruma belgesidir. Patent verilen ürün teknik karara sahip olan dünya yeniliği, icat seviyesi ve endüstriyel kullanımı olan üründür. Faydalı model yapıcı ve tekniksel özellikleri olan konudur. Bu özellikler ürünlerin, mekanizmaların ve ya onların parçalarının yapılışını, şeklini ve ya bir meydanda birleşmelerinin iyileştirilmesine bağlıdır.Faydalı […]

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn