НАРЕДБА № 16 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г.)

Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието Обн. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 1.     съставът и (функциите на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения […]

АССГ потвърди решение на Патентно ведомство за заличаване на марка BENDIDA®

Производството по отмяна на търговска марка BENDIDA® пред Патентно ведомство е инициирано от клиент на Ай Пи Консултинг, като с решението си Патентно ведомство уважава искането и постановява отмяна на марката. Притежателят на марката не представя доказателства за използване, но обжалва решението пред Администратвен съд – София град (АССГ). С решение от 27.09.2013г. АССГ потвърди […]

Решение на Отдела по заличавания на OHIM оставя в сила известната марка за молдовски алкохолни напитки DIVIN

Интересен пример от практиката на екипа на Ай Пи Консултинг в работата му пред Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) е успехът му да защити валидността на регистрацията на търговската марка DIVIN (една от малкото марки, които са изключителна държавна собственост на Република Молдова) – с която се означават висококачествени молдовски спиртни напитки. Валидността на търговска марка DIVIN […]

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ФОРМАЛНА ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ТОПОЛОГИИ НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ

Раздел I ПРЕДМЕТ Чл. 1. Инструкцията урежда начина за оформяне, реда за подаване, формалната експертиза на заявки за топологии на интегралните схеми и регистрацията им в Патентно ведомство. Раздел II ОФОРМЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ Чл. 2. (1) Заявката за регистрация на топология на интегралните схеми се подава в един екземпляр в Патентно ведомство /ПВ/ […]

Brevete

Brevetul de inventie este forma de protectie, care confera un drept de exclusivitate titularului privind o inventie sau un model de utilitate. Inventia brevetabila poate fi o solutie tehnica, care constituie o noutate pe plan mondial, la nivelul inventiilor, cu aplicare industriala. Agentia noastra va poate ajuta in evaluarea inventiilor dumneavoastra, daca acestea sunt sau […]

Постановление № 151 от 30 май 2011 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

На основание чл. 38г, ал. 11 от Закона за марките и географските означения МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения. НАРЕДБА за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения Раздел І […]

ИНСТРУКЦИЯ за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 Тази инструкция урежда реда и начина на провеждане на обучението и изпита на кандидатите за представителите по индустриална собственост (представители) и вписването им в Регистъра на представителите по индустриална собственост, който се поддържа от Патентното ведомство. Глава втора ОБУЧЕНИЕ Чл.2 Целта на обучението е актуализиране на знанията на кандидатите […]

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn