Оценка на нематериални активи

IP Consulting® предлага изготвяне на оценка на нематериални активи от лицензирани независими оценители с богат опит в областта.

Агенцията е специализирана в  извършването на оценка на нематериални активи – авторски и сродни права, права върху обекти на индустриална собственост ( търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, сортове растения, породи животни), други фактически отношения, ноу хау.

Оценка на нематериални активина притежаваната от Вас интелектуална собственост ще Ви е необходима за целите на коректното й осчетоводяване (включване като част от дълготрайните нематериални активи на дружеството), когато тя е предмет на сделка, за целите на апорт и включване като част от дружествен капитал, както и в много други случаи.

Нашата агенция използва извършването на оценка на нематериални активи в процедури по обявяване на общоизвестност на търговски марки, процедури по обявяване на марки ползващи се с известност, в хода на съдебни производства при доказване факта на недобросъвестно и добросъвестно заявяване на търговски марки, в съдебни процедури за определяне размера на обещетенията, при вписване (отписване) на обекта на интелектуална собственост в капитала на дружеството, при сключване на споразумения за предоставяне на лицензии, обезпечения, съвмесни предприятия, в хода на съдебно производство по обявяване на несъстоятелност и други. Много често оценка на нематериални активи е необходима на банките за предоставяне на кредити и/или банкови гаранции. В спорове за съсобственост на права на индустриална собственост и авторско правни спорове; както и при споровете за определяне на авторското възнаграждение – „справедливото авторско възнаграждение“ при патентите за изобретения и регистрираните полезни модели за определяне размера на съответния дял, възнаграждение, обещетение или лицензионно очисление се използва оценка на нематериални активи, която е добре да бъде извършена от независим оценител.

Интелектуалната собственост сама по себе си е мощен икономически ресурс за чието ефективно управление е необходимо управляващият мениджмънт на предприятието да разполага с актуална оценка на нематериални активи – авторско право, индустриална собственост и други фактически отношения.

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn