Патент за изобретение

Патентът е защитен документ, предоставящ изключителни права за неговия собственик за създадено изобретение

Патентоспособното изобретение е техническо решение, което има световна новост, изобретателско равние и е промишлено приложимо.

Полезният модел е обект с конструктивно-технически особености, отнасящи се до усъвършенстване на конструкцията, формата или пространственото съчетаване на изделия, устройства или техни части, който обект е нов и промишлено приложим.

България е приела съвременен, хармонизиран с европейското законодателство закон за патентите и е ратифицирала Европейската патентна конвенция. От 01.07.2002г. България е член на Европейската патентна конвенция. България е член и на международния договор за патентно коопериране (РСТ) от 1983 година.

IP Consulting® предлага пълно покритие на услуги в областта на закрилата на патентноспособни изобретения и полезни модели за български и чуждестранни физически и юридически лица, което включва:

 1. Проучвания за патентна чистота

 2. Оформяне на заявка и описание на изобретение (полезен модел) съобразно изискванията на Закона за патентите.

 3. Представителство пред Патентно ведомство по заявяване и издаване на патент чрез правоспособни представители по индустриална собственост, процесуално представителство срещу решения на Патентно Ведомство пред български съд.

 4. Оформяне на РСТ заявка и описание на изобретение, осъществяване на представителство пред компетентните институции по смисъла на Договора за патентно коопериране (РСТ) за издаване на световен патент за посочени от клиента държави.

 5. Оформяне на заявка и описание на изобретение, представителство пред Европейското патентно ведомство за издаване на европейски патент съобразно изискванията на Европейската патентна конвенция.

 6. Предприемане на процедури по оспорване и обявяване на недействителност на патент.

 7. Процесуална защита пред съд срещу нарушение на патентни права

 8. Оценка на интелектуална собственост.

Нашата агенция може да Ви помогне в преценката, дали създаденото от Вас изобретение е патентоспособно, като Ви информира и анализира какви изобретения са защитени с патенти в определената от Вас област на техниката.

Агенцията може да оформи Вашите идеи и технически решения, ако те притежават необходимите качества, така че да отговарят на законовите изисквания за заявяване на патент, както и да Ви представлява пред Патентно Ведомство до издаването на защитния документ – патент, чрез лицензирани представители по индустриална собственост с богат опит.

IP Consulting® може да защитава Вашите права като собственик на патент срещу всички форми на нарушения, използвайки всички установени от закона средства – по административен и съдебен ред.

Адвокатите на IP Consulting® са специализирани в областта на патентното право и могат да осигурят професионална защита на Вашите интереси пред съда и Митническите органи.

В случай, че Вие сте компания, която се нуждае от високотехнологични решения, за да се развива успешно в пазарна среда, ние можем да Ви осигурим достъп до необходимата Ви информация, актуална в световен или национален мащаб, относно интересуващите Ви технологични решения, защитени или не с патент в България, или други страни, които Ви интересуват.

Със законовите разпоредби може да се запознаете от националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg - патентipbulgaria.bg.

Заявление за издаване на патент / полезен модел (електронен формуляр)

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn