Отхвърлена опозиция срещу заявка за регистрация на европейска марка ETHA

регистрация на европейска маркаСлужбата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO реши да отхвърли опозицията срещу всички стоки и услуги от заявка за регистрация на европейска марка № 17 998 543 „ETHA“, поради липса на вероятност от объркване с по-ранна търговска марка. Собственик на оспорваната марка е Фаст Трак ЕООД, представлявано от IPConsulting.

Опозицията се базира на международна регистрация на търговска марка, посочваща Европейския съюз № 996 576, „Thea“.

Вероятност от объркване на потребителите

Вероятност от объркване съществува, ако има риск обществеността да повярва, че въпросните стоки или услуги, при предположението, че носят съответните търговски марки, произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия.

Потребители – степен на внимание

В настоящия случай стоките и услугите са насочени към широката общественост и към професионалните потребители със специфични професионални познания или опит в областта на медицината, хранителната или здравната сфера.

По отношение на стоките, които принадлежат към категорията на фармацевтичните препарати, от съдебната практика е видно, че що се отнася до фармацевтичните препарати, независимо дали се издават по лекарско предписание, степента на внимание на съответната общественост е относително висока.

За оспорваните стоки от заявката за регистрация на европейска марка в клас 5 се очаква степента на внимание на съответната публика при закупуването на тези стоки да бъде по-висока от средната. Що се отнася до оспорваните услуги от клас 44, степента на внимание също ще бъде относително висока, тъй като медицинските услуги засягат здравословното състояние на потребителите.

Сравнение на конфликтните търговски марки

Thea

ETHA

По-ранна търговска марка

Заявка за регистрация на европейска марка

По-ранната търговска марка е словната марка „Thea“. Терминът „Thea“ ще се възприема от част от съответната общественост като име на жена. Тъй като думата „Thea“ няма връзка със съответните стоки, тя е с нормална степен на отличителност. Словният елемент „ETHA“ на заявката за европейска марка е изкуствен термин и няма значение за обществеността. Той няма връзка със съответните стоки и услуги и следователно е с нормална степен на отличителност.

Термините „Thea“ и „ETHA“ споделят едни и същи четири букви. Единствено буквата „a“ обаче има една и съща позиция в думите, а именно в края на двата термина. Началото на знаците е значително различно, което е важен отличаващ фактор.

Като се има предвид, че разглежданите знаци са с четири букви и следователно са относително кратки, съответната общественост ще възприеме разликите по-лесно. Следователно от цялостна визуална перспектива знаците на конфликтните търговски марки са сходни в ниска степен.

Цялостна оценка на заявката за европейска марка и на международната търговска марка

Цялостното впечатление, което създават марките, е достатъчно различно, за да могат потребителите безопасно да ги различават. В такъв случай, не съществува вероятност от объркване на потребителите.

Следователно опозицията срещу заявка за регистрация на европейска марка № 17 998 543 „ETHA“ следва да бъде отхвърлена.