Услуги
 • Контакти

 • За нас

  IPConsulting ® е създадена през 2001 година. С цел за да отговори на нуждите на бизнеса от комплексно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост. Ние предоставяме услуги в областта на марките, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права. Работим по казуси за защита на конкуренцията и защита на потребителите. 

  IPConsulting ® е на първо място в официалната статистика за региона, за офис на представители, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред EUIPO.  От ведомството за интелектуална собственост на европейския съюз –  EUIPO, се регистрират марки и дизайни, които имат действие на територията на целия Европейски съюз. 

  Ние предлагаме на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз. Много успешно работим в съседните ни държави Румъния, Сърбия, Северна Македония, Косово, Турция.  Също така и навсякъде, където бизнесът има интереси – Северна и Южна Америка; Китай, Япония, Русия; Близкия Изток, Австралия и много други. Попитайте в IPConsulting ®.

  Ние от  IPConsulting ® имаме много богат опит в управление на фирмени портфолиа по целия свят. Включително водене на съдебни дела в САЩ, Русия и Европейския съд.

  Защитата на интересите на нашите клиенти, защитата на конкуренцията и защитата на потребителите и сред основните приоритети на предлаганите от нас услуги. В  практика си, IPConsulting ® имаме много успешни примери които предстои да споделим.

  Екип

  Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции - Патентни ведомства, EUIPO, Комисията по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.


  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Патенти, Полезни модели

  Търговски марки, Промишлен дизайн

  Инж. Иван Н. Иванов
  Инж. Иван Н. Иванов

  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Патенти, Полезни модели

  Търговски марки, Промишлен дизайн

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Интелектуална собственост

  Защита на конкуренцията

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Интелектуална собственост

  Защита на конкуренцията

  Надежда Драгомирова

  Редактор


  Координатор проекти

  Защита на потребителите

  Надежда Драгомирова
  Надежда Драгомирова

  Надежда Драгомирова

  Редактор


  Координатор проекти

  Защита на потребителите

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Юрист
  Корпоративно право

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Юрист
  Корпоративно право

  Пламен Борисов

  Адвокат


  Търговско право

  Административен процес

  Пламен Борисов
  Пламен Борисов

  Пламен Борисов

  Адвокат


  Търговско право

  Административен процес

  инж. Георги Русев

  инж. Георги Русев

  Инженер


  Патентна информация и документация

  FTO анализи

  офис Русе

  инж. Георги Русев

  инж. Георги Русев

  Инженер


  Патентна информация и документация

  FTO анализи

  офис Русе

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Теменуга Димова
  Теменуга Димова

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Услуги
  европейски патент
  Европейски патенти

  Европейски патенти

  Виж още
  марка на ЕС
  Марка на Европейския съюз

  Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

  Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

  Услугите, които предлагаме са:
  предварително проучване на марката; оформяне на заявка за марка съгласно нуждите на клиента; процесуално представителство в процеса по регистрация на марката; процесуално представителство в процедура по опозиция срещу марката; наблюдение на марката след регистрация; услуги по управление на марката; услуги, свързани със закрила на марката от нарушители и правоприлагане; наблюдение.

  Виж още
  дизайн на Общността
  Дизайн на Общността

  Регистрираният дизайн на Общността е валиден във всички държави от Европейския съюз.

  Дизайнът е външният вид на продукта: неговата форма, структура и цветове.

  IP Consulting® предлага на клиентите си следните услуги в сферата на дизайна на общността:
  проучване на регистрирани по-ранни дизайни; консултации във връзка с обекта на закрила –например как да бъдат представени образите в заявката с цел постигане на най-добра защита; представителство в процедурата по регистрация на дизайн на Общността; представителство в производства по обявяване на недействителни на вече регистрирани дизайни на Общността.

  Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост регистрира около 85 000 дизайна годишно.

  Виж още
  патент
  Патент

  Патент – удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.
  IP Consulting® предлага следните услуги: Оформяне на заявка и описание на изобретение; Представителство пред Българското Патентно ведомство по заявяване, експертиза и издаване на патент чрез правоспособни представители по индустриална собственост, процесуално представителство срещу решения на Патентно Ведомство пред български съд; Оформяне на РСТ заявка и описание, осъществяване на представителство пред компетентните институции по смисъла на Договора за патентно коопериране (РСТ) за издаване на патент за посочени от клиента държави; Оформяне на заявка и описание; представителство пред Европейското патентно ведомство за издаване на европейски патент съобразно изискванията на Европейската патентна конвенция; Предприемане на процедури по оспорване и обявяване на недействителност; Процесуална защита пред съд срещу нарушение на патентни права; Валидиране на европейски патенти; Поддържане действието на патенти.

  Виж още
  blank
  Търговски марки

  търговска маркаIP Consulting® предлага следните услуги: регистрация на търговска марка в България; регистрация на търговска марка като марка на Общността (повече информация относно марката на Общността; регистрация на търговска марка в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки; правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка (повече информация ще откриете и в секции граничния контрол, нелоялна конкуренция и защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция проучвания; консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост);

  Виж още
  авторско право
  Авторско право

  В сферата на авторското право IP Consulting® предлага комплексни услуги и обслужване:
  консултации относно наличие и упражняване на авторски права; регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, където това е възможно и необходимо за упражняването им; консултации и съдействие при сключване на договори с обект авторски права; изготвяне на договори; проучване, анализ, защита и управление на Вашите авторски права; да Ви съдейства при упражняване на контрол и предприеме от на действия по санкциониране на нарушителите на авторските Ви права пред компетентните власти; да Ви свържем с наши и чуждестранни организации за колективно управление на авторски права и да Ви информираме и консултира как да защитите правата си чрез участие в такива организации;

  Виж още
  марка на европейския съюз
  Полезен модел

  Предлагаме следните услуги: извършване на предварително проучване на изобретението, което искате да защитите като полезен модел; консултации и/или изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация; процесуално представителство по време на процедурата по регистрация; проследяване на срокове за последващо подновяване на защитения вече полезен модел; правоприлагане срещу нарушители на Вашите права;правно съдействие при последващи, сделки с притежаваните от Вас права (прехвърляне, лицензиране, договор за технологичен трансфер и др.);

  Виж още
  мониторинг на търговска марка
  Промишлен дизайн

  IP Consulting® предлага следните услуги в областта на промишления дизайн:
  регистрация на промишлен дизайн в България; регистрация на промишлен дизайн като дизайн на Общността (повече информация относно възможността за регистрация на промишлен дизайн за целия Европейски съюз вижте и секция Дизайн на Общността; регистрация на промишлен дизайн в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на промишлен дизайн в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на промишлен дизайн; правоприлагане, защита при нарушения на права върху промишлен дизайн (повече информация ще откриете и в секции Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция Проучвания; консултации и сделки с промишлен дизайн (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

  Виж още
  описание на полезен модел
  Географски означения

  IP Consulting® предлага услугите:
  представителство в процедура по регистрирания на географски означения в България, като подготвя всички необходими за регистрацията документи, а именно: сертификати за качество, заповеди от съответното централно ведомство, документи от съответния териториален орган за границите на съответното географско означение и др. представителство в процедура по регистрация на географски означения в Европейския съюз; представителство в процедура по регистрация на географски означения по международен ред; защита при нарушение на правото Ви за ползване на съответното географско означение;

  Виж още
  запазване на марка лого
  Защита от нелоялна конкуренция

  Услугите, които предлагаме са:
  консултации в областта защита от нелоялна конкуренция; представителство пред Комисия за защита на конкуренцията; представителство пред Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията; представителство пред Софийски градски съд по дела свързани със защитата при нелоялна конкуренция.

  Виж още
  патент за изобретение
  Защита на потребителите

  Услугите в областта на защита на потребителите, които предлагаме са:
  консултации в областта; представителство пред Комисия за защита на потребителите; представителство пред Районен съд – София, Административен съд – София град, Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на потребителите и заповеди на председателя на Комисията.

  Виж още
  европейски патент цена
  Търговска тайна

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на търговската тайна:
  Анализ на дейността на дружеството и формиране на препоръки за опазване на търговската тайна.
  Разработване на правила и процедури за опозване на търговската тайна.
  Преследване на нарушетели на фирмената търговска тайна.

  Виж още
  заявление за патент
  Европейски сортове растения

  Услуги, които предлага в областта на закрилата на нови сортове са:
  консултации относно формите на евентуална закрила на нови сортове; проучвания за регистрирани сортове; регистрация на нови сортове растения на територията на Европейския съюз (европейски сорт); регистрация на нови сортове в други държави, където се предоставя подобна възможност.

  Представители на фирмата са автори на книгата Новите сортове растения като интелектуална собственост

  Виж още
  граничен контрол
  Граничен контрол

  Екипа на IP Consulting® има дългогодишен, над 20 годишен, опит в областта на прилагане на граничен контрол.
  Чрез прилагане на мерки за граничен контрол може да се спре вноса на стоки носещи чужди регистрирани марки, дизайни, нови сортове растения и авторски права.

  Виж още
  наблюдение на марки
  Наблюдение на марки

  Наблюдението, което предлагаме се извършва чрез специализиран софтуер, като се следят всички търговски марки, които имат действие по отношение на територията на Р България, тоест наблюдават се следните регистри:
  публикациите в бюлетина на Българско патентно ведомство – български заявки; публикациите в бюлетините на ведомството, отговарящо за регистрация на Марки на Общността – OHIM; публикациите в бюлетините на Световната организация по интелектуална собственост – WIPO – заявки за международни марки, действащи на територията на РБългария;

  Виж още
  нематериални активи
  Оценка на нематериални активи

  IP Consulting® предлага услуги, консултации и изготвяне на оценка на нематериални активи (авторски и сродни права, права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, сортове растения, породи животни), други фактически отношения, ноу хау) от лицензирани независими оценители с опит в областта.

  Виж още
  интелектуална собственост
  Управление на интелектуална собственост

  IP Consulting® предлага на клиентите си изготвяне на цялостни стратегии за ефективно управление на интелектуална собственост в България и чужбина, които включват:
  стратегия за ефективна закрила; борба с нарушителите; предотвратяване на нарушение на чужди права; запазване и увеличаване на стойността на Вашата интелектуална собственост.

  Виж още
  проучвания
  Проучвания

  Видове проучвания – по обекти, по притежатели, по територии, за регистрабилност, за чистота от към наличието на вече регистрирани права

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на търговски марки:
  проучване на търговски марки за идентифициране на по-ранни регистрирани марки, които биха могли да са пречка по време на процедурата по регистрация; проучвания на регистрирани фирмени наименования за избягване на колизия между марка и фирмено име; проучване на регистрирани домейн имена за избягване на колизия между марка и домейн; проучване на търговски марки, собственост на конкретен субект;

  Виж още
  Blog

  В рубриката BLOG споделяме нашия богат професионален опит в различни казуси и обекти на интелектуалната собственост, новини и разпоредби, които са от интере на нашите сегашни и бъдещи клиенти. Blog  е предназначен за всички Вас.


  регистрация на търговска маркаПатентно ведомство на Република България постанови частичен отказ за регистрация на търговска марка „Dandelion”, вх. No 155243/30.05.2019 г. Решението е във връзка с опозиция, подадена от IPConsulting, с която успешно са защитени интересите на австралийския винопроизводител Dandelion Vineyards Pty Ltd.

  Опозицията срещу регистрация на търговска марка „Dandelion” е подадена на основание чл. 38б, ал. 1, т. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) (отм.) (съотв. на чл. 52, ал. 1, т. 1от ЗМГО–нов), във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

  Dandelion Vineyards Pty Ltd. са притежател на по-ранна международна търговска марка No 1111277 „DANDELION VINEYARDS“, с действие на територията на ЕС, регистрирана на 12.01.2012г., с приоритет от 31.08.2011г., за стоки от клас 33.

  Предоставените от IPConsulting материали, показват категорично, че през 5-годишния период, предшестващ заявяването на атакуваната търговска марка, по-ранната марка „DANDELION VINEYARDS“ е била използвана редовно за означаване на стоката „вино“. Доказателствата показват и че опонентът е използвал марката във вид, който не се различава от регистрирания.

  Идентичност/сходство на стоките

  Стоките в процесната марка „алкохолни напитки [с изключение на бира]; алкохолни напитки, съдържащи плодове; вино,крушово вино, спиртни напитки“ са идентични на стоката „вино“, за която е регистрирана по-ранната търговска марка. Стоките „вино“са назовани с идентични термини в двете марки. По-голямата част от останалите стоки на процесната търговска марка са сходни във висока степен на стоката „вино“, защото имат същото съвпадащо естество.

  Сравнение на знаците на търговските марки

  търговски марки

  Сравняваните знаци са визуално и фонетично сходни, защото съдържат идентичен словен елемент „DANDELION“. Звученето на марките е силно сходно, защото по-ранната търговска марка започва със словен елемент, идентичен на единствения словен елемент в по-късната. Конфликтните знаци са и смислово сходни във висока степен.

  Вероятност от объркване на потребителите

  Вероятността за объркване на потребителите включва възможност за свързване с по-ранна търговска марка и създава погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите. В случая са налице три от изискванията на ЗМГО, а именно – по-ранна търговска марка, сходство между знаците и идентичност и сходство между стоките.

  Опозиционният състав на БПВ смята, че съществува вероятност за пряко объркване на потребителите, тоест възможност да повярват, че заявената търговска марка всъщност е по-ранната такава или нейна разновидност.

  маркаТърговската марка или марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Изискването към знака, за да може да бъде регистриран  е той да може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията.

  Такива знаци  (марки) могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

  Съгласно Закона за търговските марки и географските означения – марката като вид е търговска марка, колективна марка и сертификатна марка.

  Каквато и марка да притежавате – при заявяване / регистрация в България, тя се вписва в държавния регистър на марките.

  Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентното ведомство. В Държавния регистър на марките се съдържат следните данни за заявки и регистрации на марки:
  1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на марка;
  2. данни, че заявката е резултат от преобразуване на заявка/марка на Европейския съюз – номер и дата на подаване на преобразуваната заявка/марка, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
  3. данни, че заявката е резултат от трансформиране на международна регистрация на марка – номер и дата на регистрация на трансформираната международна регистрация, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
  4. вид и тип на марката;
  5. представяне на марката;
  6. описание на марката;
  7. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв;
  8. данни за претендирано старшинство;
  9. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номерът на класа съгласно Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. с нейните изменения и допълнения (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 6 от 2001 г.) (ДВ, бр. 64 от 2001 г.), наричана по-нататък „МКСУ“;
  10. ограничаване на списъка на стоките и/или услугите;
  11. данни за оттегляне на заявката, за прекратяване на производството по заявката или за отказ;
  12. данни за разделяне на заявката;
  13. номер на Официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на заявката;
  14. регистров номер и дата на регистрация;
  15. данни, че марката е регистрирана в резултат на доказана придобита отличителност за част или за всички стоки или услуги от МКСУ, за които е била заявена;
  16. номер на Официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;
  17. срок на действие на регистрацията;
  18. незащитими елементи;
  19. защитени цветове;
  20. име и адрес на заявителя, съответно на притежателя, на марката;
  21. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;
  22. дата и номер на международната регистрация на национална марка;
  23. подновяване на регистрацията на марка;
  24. прекратяване действието на регистрацията на марка;
  25. данни за подадена опозиция – дата на подаване, име и адрес на лицето, подало опозицията, решение по опозицията;
  26. данни за образувани производства за отмяна или заличаване на регистрацията на марката – датата на подаване, искател, решение;
  27. отмяна на регистрацията на марка и датата, от която поражда действие;
  28. заличаване на регистрацията на марка;
  29. правила за използване на колективна или сертификатна марка, както и настъпилите в тях промени;
  30. данни за заместване на регистрацията на марка с международна регистрация;
  31. други данни – промяна на името и/или адреса на заявителя, съответно на притежателя на марката, прехвърляне, лицензионен договор, обезпечение, принудително изпълнение, особен залог, несъстоятелност;
  32. актуален статус на марката.

  Информацията, която е вписана в държавния регистър реално дефинира и определя правния ѝ актуален статус. Това е информацията, която ще се приеме за релевантна във всяка една процедура, свързана с марката – административно, съдебно  производство или разпоредителна сделка.

  Законът за марките и географските означения императивно вменява на притежателя на марката задължението да предоставя на Патентно ведомство актуална информация относно данните, свързани с марката, които засягат притежателя ѝ, а именно: точно име на притежателя, актуална правна форма (при марки, притежавани от юридически лица), адрес на седалището на притежателя (юридически лица)  или адрес по лична карта (физически лица).

  Съгласно чл. 66 от Закона за марките и географските означения:

  (1) Заявителят, съответно притежателят, на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в едномесечен срок от извършването ѝ.
  (2) Промяната се вписва в Държавния регистър на марките по искане на заявителя, съответно притежателя, на марката.

  Тоест – до един месец след като настъпи промяна в името, адреса или правната форма (при юридически лица) на притежателя на една регистрирана марка или заявка – Патентно ведомство следва да бъде уведомено и да се инициира процедура по вписване на промяната в държавния регистър.

  Задължението е свързано с прилагането на чл. 3 от същия член, която посочва, че:

  “Всички документи, за които заявителят, съответно притежателят, на марка трябва да бъде уведомен, се изпращат на адреса, вписан последен в Държавния регистър на марките.”

  Ако сте притежател на марка и смените адреса си, Патентно ведомство ще изпраща всички документи, за които трябва да бъдете уведомен само на адреса, вписан в държавния регистър, независимо дали ще ги получите или не.

  Това е изключително важно, тъй като производствата пред Патентно ведомство са обвързани със срокове, които са 3-дневни, 7 – дневни, 14-дневни, 1, 2 или 3 месеца. При изтичане на тези срокове – губите правата за упражняване на действия, от които може да зависи валидността на притежаваната от вас марка или успешната регистрация на подадената заявка.

  Законът за марките посочва, че Патентно ведомство следва да бъде ”уведомено” за подобни промени. Уведомяването се извършва като се инициира процедура по вписване на промените. Производството се образува при депозирано редовно искане за вписване, съпътстващо с необходимите доказателства за извършената промяна и заплащане на държавна такса.

  Съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – за искане за вписване на промени в името и/или адреса на заявителя, съответно притежателя/ползвателя се заплаща такса в размер на 50 лева.

  Според Закона за марките и географските означения за всяко подадено искане се проверява дали е платена държавна такса и дали са представени доказателства за настъпване на заявените за вписване обстоятелства.

  Когато в хода на разглеждане на искането се констатират нередовности, на лицето, подало искането, се изпраща уведомление, с което му се предоставя 7-дневен срок за отстраняването им. Ако нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството по разглеждане на искането се прекратява (заплатената такса не се възстановява).

  В заключение: притежателите на марки следва да се грижат за правата си като подават навременно информация за промени, настъпили в адреса и/или името си. От това може да зависи запазването на правата върху марките им или успешната им регистрация.

  европейски търговски марки

  Европейски търговски марки (EUTM) – Европейското ведомство отчита ръст през ноември 2020-та в сравнение с 2019-та. Само през ноември 2020 са получени 15 957 нови заявки за европейска търговска марка. Ръст се отчита и при заявените дизайни на Общността (европейски дизайни).

  Това е добър показател за състоянието на бизнеса и добър пример и за българската индустрия – закрилата на бранда като Европейска марка е бърза, изгодна от към цена и много добра като защита мярка за обезпечаване на права.

  Регистрацията на Европейска търговска марка (EUTM) отнема между 4 – 5 месеца и в сравнение като цена и обхват на закрила е много по-добър инструмент от всяка една национална марка. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено.

  Решението дали да защитите марката си като Европейска търговска марка (EUTM) или на национално ниво е добре да се вземе след консултация и проучване, което ще даде информация за състоянието на по-ранните права и оценка на самата марка.

  2019 2020
  Европейски търговски марки
  (подадени заявки)
  12 969 15 957
  Европейски търговски марки
  (публикувани заявки )
  13 929 14 476
  Издадени сертификати за регистрирана европейска марка 12 212 11 197
  Заявки за регистриран дизайн на Общността 7 834 8 895
  Регистрирани дизайни на Общността (публикувани) 7 436 9 965

  търговски маркиПопулярният сайт – книжарница OZONE.bg предлага книгата на адв. Аглика Иванова и инж. Иван Иванов – Търговски марки – Опозиции.

  Книгата “ТЪРГОВСКИ МАРКИ – ОПОЗИЦИИ” разглежда в дълбочина процедурите по опозиция при регистрация на марки в България и Европейската общност (марки на Общността). Опозиционната процедура е съществена част от цялостната процедура по регистрация на търговска марка. Четири години след въвеждане на опозиционната система настоящата книга систематизира практиката и прави анализ на разликите в българската и европейската системи за регистрация.

  За повече информация:

  https://www.ozone.bg/

  https://ipconsulting.bg/

  Екипът на IP Consulting Ви пожелава една здрава, пълноценна и най-вече нормална и спокойна година!

  2021
  Нашият опит

  IPConsulting® е българската консултантска агенция с най-голям опит в процедурите пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), за регистрация на Европейска търговска марка (CTM), опозиция на Европейска търговска марка (CTM), възражения срещу Европейска търговска марка (CTM), заличавания и подновявания на Европейска търговска марка (CTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).


  tmmonitor

  НАБЛЮДЕНИЕ на марки


  Нарушаването на права на Интелектуална собственост (IP) е често сред компании, опериращи в една и съща бизнес сфера. Ето защо е необходимо да наблюдавате конкурентите си: 

  Уверете се, че редовно проверявате тяхната заявителска и регистрационна дейност. Това е необходимо за да идентифицирате навреме възможно нарушение на Ваши права на интелектуална собственост. Например  чрез сходни / имитиращи заявки за марки и/или заявени промишлени дизайни и/или полезни модели.

  TM Monitor® е услуга за ефективно наблюдение на търговските марки и дизайнерските приложения на Вашите конкуренти. С нея се информирате за техните нови тенденции, заявки и регистрации.

  TM Monitor® предоставя информация относно потенциално конфликтни заявки за марки ще Ви бъде предоставяна  по е-майл с коментар при евентуално нарушение и предложение за действие.

  Услугата е разработена от IPConsulting  преди повече от 15 години. Тя се развива в сътрудничество с две от най-големите водещи световни системи за събиране, наблюдение и анализ на бази данни за търговски марки.

  Услугата наблюдение на търговски марки TM Monitor® – актуализира информацията си за България от двата месечни бюлетина на българското патентно ведомство, седмичния булетин на световната организация за интелектуална собственост и ежедневния бюлетин на EUIPO – Ведомството за интелектуална собственост на Европейския съюз. Наблюдението не е ограничено до България и с услугата може да се наблюдават различни територии, региони, дори световно наблюдение.

  По този начин ще можете да предприемете проактивни мерки, когато това е необходимо. Ще можете да подадете опозиция, да възразите срещу определена заявка или да поискате заличаване на вече регистриран обект. Тази информация изпреварващо ще Ви информира за маркетинговите планове на вашите конкуренти. Предварително ще знаете името на следващия им продукт който възнамеряват на лансират на пазара.

  TM Monitor® – мислете модерно!

   

  Нашите партньори по света

  Територии, в които IPConsulting® изгражда успешна мрежа от партньори в:

  • Европейския съюз ( Австрия, България, Кипър, Гърция, Германия,  Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Естония, Литва, Латвия, Дания, Ирландия, Великобритания, Испания, Португалия, Италия, Малта, Белгия, Холандия, Люксембург, Швеция, Франция, Финландия, Хъватска ) ;
  • Балканския регион ( Турция, Румъния, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска ) ;
  • района на бившия Съветски съюз ( Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Армения, Грузия, Азербейджан, Узбекистан, Кергистан, Таджикистан ) ;
  • САЩ;
  • Канада, Мексико;
  • Близкия изток; 
  • Китай;
  • Нова Зенландия и други.
    На картата са показани територии, в който сме регистрирали, марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни или сме водили съдебни дела.


  bg Bulgarian
  X