Авторско право

Комплексни услуги и обслужване в областта на авторското право. Регистрация, консултации, проучвания. Представителство пред компетентните власти.

Авторско право

Комплексни услуги и обслужване в областта на авторското право и права, сродни на авторското право. Консултации, регистрации, проучвания. Представителство пред компетентните органи.

В сферата на авторското право IP Consulting предлага комплексни услуги и обслужване:

 • Консултации относно наличие и упражняване на авторски права, неимуществени и имуществени, върху произведения на литературата, изкуството, науката, както и консултации относно способите за тяхното придобиване, изгубване и защита
 • Консултации относно наличие и упражняване на права, сродни на авторското право
 • Консултации и съдействие при сключване на договори, уреждащи авторско право и права, сродни на авторското право при отчитане особеностите на обекта на правото, възникването на правата и техния обхват
 • Изготвяне на договори за използване на произведения, с които автор може да отстъпи на ползвател изключително или неизключително право за използване на създаденото произведение, включително права за възпроизвеждане и разпространение на произведението, публично представяне или изпълнение на произведението, преработка и превеждане на произведението, разрешаване на излъчване на произведение по безжичен път, внос и износ в трети държави на екземпляри на произведението
 • Консултации и съдействие при необходимост от разваляне на договори за използване на произведения
 • Консултации и представителство пред съда във връзка с предявяване на иск за обезщетение за нарушено авторско право, сродно на него право или друго право по Закона за авторското право и сродните му права
 • Консултации и представителство пред съда във връзка с предявяване на искове за установяване на факта на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права, искове за преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейност, която ще съставлява неправомерно използване
 • Консултации, съдействие и представителство при необходимост от защита на авторско право и сродните му права по реда на Наказателния кодекс с оглед налагане на санкции на лицето, което е извършило престъплението
 • Проучване, анализ, защита и управление на авторски права спрямо обекта на правото
 • Съдействие при упражняване на контрол и предприемане на действия пред компетентните органи за санкциониране на нарушителите на авторски права
 • Регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, в които този механизъм е предвиден от законодателството
 • Съдействие за свързване с чуждестранни организации за колективно управление на авторски права, както и консултация и предоставяне на информация относно защита на права чрез участие в тези организации