Услуги
 • Контакти

 • За нас

  IPConsulting® е създадена през 2001 година, за да отговори на нуждите на българския бизнес от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост – марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права.

   

  IPConsulting® е на първо място в официалната статистика за региона, за офис, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред Европейското ведомство по интелектуална собственост – EUIPO (Европейски марки и Европейски дизайн).

   

  IPConsulting® предлага на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Косово, Турция, както и навсякъде, където бизнесът има интереси – Северна и Южна Америка, Китай, Япония, Русия, Близкия Изток, Австралия и много други.

   

  ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  и ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

  Екип

  Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции - Патентни ведомства, EUIPO, Комисията по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.


  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Европейски и Български патентен представител

  Европейски и Български представител по търговски марки и дизайн

  Независим Оценител на права на интелектуална собственост и други фактически отношение

  Инж. Иван Н. Иванов
  Инж. Иван Н. Иванов

  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Европейски и Български патентен представител

  Европейски и Български представител по търговски марки и дизайн

  Независим Оценител на права на интелектуална собственост и други фактически отношение

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Професионалната кариера на адв. Аглика Иванова е специализирана изцяло в закрилата на права на интелектуална собственост – търговски марки, промишлен дизайн, патенти, полезни модели, авторско право, защита на конкуренцията и потребителите. Тя е български представител по индустриална собственост с права в областта на търговските марки, дизайни, патентни полезни модели, както и Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн.

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Професионалната кариера на адв. Аглика Иванова е специализирана изцяло в закрилата на права на интелектуална собственост – търговски марки, промишлен дизайн, патенти, полезни модели, авторско право, защита на конкуренцията и потребителите. Тя е български представител по индустриална собственост с права в областта на търговските марки, дизайни, патентни полезни модели, както и Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн.

  Надежда Драгомирова

  Сътрудник


  Надежда Драгомирова е завършила Връзки с обществеността във ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий” и има магистърска степен по Управление на човешкитересурси от УНСС.

  Надежда Драгомирова
  Надежда Драгомирова

  Надежда Драгомирова

  Сътрудник


  Надежда Драгомирова е завършила Връзки с обществеността във ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий” и има магистърска степен по Управление на човешкитересурси от УНСС.

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Емона Адамова е юрист, завършила е образованието си в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, специалност Право.

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Емона Адамова е юрист, завършила е образованието си в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, специалност Право.

  Plamen Borissov

  Attorney-at-Law


  Current and previous positions: Attorney-at-Law

  Areas of specialization: Telecommunications, Consumer Law, IP, IT, Litigation, Administrative and Public Law.

  Membership: IBA (International Bar Association)

  Plamen Borissov
  Plamen Borissov

  Plamen Borissov

  Attorney-at-Law


  Current and previous positions: Attorney-at-Law

  Areas of specialization: Telecommunications, Consumer Law, IP, IT, Litigation, Administrative and Public Law.

  Membership: IBA (International Bar Association)

  Георги Русев

  Георги Русев

  позиция


  кратко описание

  за първата страница

  Георги Русев

  Георги Русев

  позиция


  кратко описание

  за първата страница

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Теменуга Димова е завършила Езикова гимназия “Гео Милев”, профил – немски език. Към момента е студент, специалност “Право” в Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

  Теменуга Димова
  Теменуга Димова

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Теменуга Димова е завършила Езикова гимназия “Гео Милев”, профил – немски език. Към момента е студент, специалност “Право” в Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

  Услуги
  Европейски патенти

  Европейски патенти

  Виж още
  Европейска марка

  Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.
  Услугите, които предлагаме са:
  предварително проучване на марката; оформяне на заявка за марка съгласно нуждите на клиента; процесуално представителство в процеса по регистрация на марката; процесуално представителство в процедура по опозиция срещу марката; наблюдение на марката след регистрация; услуги по управление на марката; услуги, свързани със закрила на марката от нарушители и правоприлагане; наблюдение.

  Виж още
  Дизайн на Oбщността

  IP Consulting® предлага на клиентите си следните услуги в сферата на дизайна на общността:
  проучване на регистрирани по-ранни дизайни; консултации във връзка с обекта на закрила –например как да бъдат представени образите в заявката с цел постигане на най-добра защита; представителство в процедурата по регистрация на дизайн на Общността; представителство в производства по обявяване на недействителни на вече регистрирани дизайни на Общността.

  Виж още
  Патент

  IP Consulting® предлага следните услуги: Оформяне на заявка и описание на изобретение патент; Представителство пред Българското Патентно ведомство по заявяване, експертиза и издаване на патент чрез правоспособни представители по индустриална собственост, процесуално представителство срещу решения на Патентно Ведомство пред български съд; Оформяне на РСТ заявка и описание на патент, осъществяване на представителство пред компетентните институции по смисъла на Договора за патентно коопериране (РСТ) за издаване на патент за посочени от клиента държави; Оформяне на заявка и описание на патент, представителство пред Европейското патентно ведомство за издаване на европейски патент съобразно изискванията на Европейската патентна конвенция; Предприемане на процедури по оспорване и обявяване на недействителност на патент; Процесуална защита пред съд срещу нарушение на патентни права; Валидиране на европейски патенти; Поддържане действието на патенти.

  Виж още
  Търговски марки

  IP Consulting® предлага следните услуги: регистрация на търговска марка в България; регистрация на търговска марка като марка на Общността (повече информация относно марката на Общността; регистрация на търговска марка в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки; правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка (повече информация ще откриете и в секции граничния контрол, нелоялна конкуренция и защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция проучвания; консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост);

  Виж още
  Авторско право

  В сферата на авторското право IP Consulting® предлага комплексни услуги и обслужване:
  консултации относно наличие и упражняване на авторски права; регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, където това е възможно и необходимо за упражняването им; консултации и съдействие при сключване на договори с обект авторски права; изготвяне на договори; проучване, анализ, защита и управление на Вашите авторски права; да Ви съдейства при упражняване на контрол и предприеме от на действия по санкциониране на нарушителите на авторските Ви права пред компетентните власти; да Ви свържем с наши и чуждестранни организации за колективно управление на авторски права и да Ви информираме и консултира как да защитите правата си чрез участие в такива организации;

  Виж още
  Полезен модел

  Предлагаме следните услуги: извършване на предварително проучване на изобретението, което искате да защитите като полезен модел; консултации и/или изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация; процесуално представителство по време на процедурата по регистрация; проследяване на срокове за последващо подновяване на защитения вече полезен модел; правоприлагане срещу нарушители на Вашите права;правно съдействие при последващи, сделки с притежаваните от Вас права (прехвърляне, лицензиране, договор за технологичен трансфер и др.);

  Виж още
  Промишлен дизайн

  IP Consulting® предлага следните услуги в областта на промишления дизайн:
  регистрация на промишлен дизайн в България; регистрация на промишлен дизайн като дизайн на Общността (повече информация относно възможността за регистрация на промишлен дизайн за целия Европейски съюз вижте и секция Дизайн на Общността; регистрация на промишлен дизайн в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на промишлен дизайн в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на промишлен дизайн; правоприлагане, защита при нарушения на права върху промишлен дизайн (повече информация ще откриете и в секции Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция Проучвания; консултации и сделки с промишлен дизайн (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

  Виж още
  Географски означения

  IP Consulting® предлага услугите:
  представителство в процедура по регистрирания на географски означения в България, като подготвя всички необходими за регистрацията документи, а именно: сертификати за качество, заповеди от съответното централно ведомство,документи от съответния териториален орган за границите на съответното географско означение и др. представителство в процедура по регистрация на географски означения в Европейския съюз; представителство в процедура по регистрация на географски означения по международен ред; защита при нарушение на правото Ви за ползване на съответното географско означение;

  Виж още
  Защита от нелоялна конкуренция

  Услугите, които предлагаме са:
  консултации в областта защита от нелоялна конкуренция; представителство пред Комисия за защита на конкуренцията; представителство пред Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията; представителство пред Софийски градски съд по дела свързани със защитата при нелоялна конкуренция.

  Виж още
  Защита на потребителите

  Услугите в областта на защита на потребителите, които предлагаме са:
  консултации в областта; представителство пред Комисия за защита на потребителите; представителство пред Районен съд – София, Административен съд – София град, Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на потребителите и заповеди на председателя на Комисията.

  Виж още
  Търговска тайна

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на търговската тайна:
  Анализ на дейността на дружеството и формиране на препоръки за опазване на търговската тайна.
  Разработване на правила и процедури за опозване на търговската тайна.
  Преследване на нарушетели на фирмената търговска тайна.

  Виж още
  Европейски сортове растения

  Услуги, които предлага в областта на закрилата на нови сортове са:
  консултации относно формите на евентуална закрила; проучвания; регистрация на нови сортове растения на територията на Европейския съюз (европейски сорт); регистрация на нови сортове в други държави, където се предоставя подобна възможност.

  Виж още
  Граничен контрол

  Екипа на IP Consulting® има дългогодишен, над 20 годишен, опит в областта на прилагане на граничен контрол.
  Чрез прилагане на мерки за граничен контрол може да се спре вноса на стоки носещи чужди регистрирани марки, дизайни, нови сортове растения и авторски права.

  Виж още
  Наблюдение на марки

  Наблюдението, което предлагаме се извършва чрез специализиран софтуер, като се следят всички търговски марки, които имат действие по отношение на територията на Р България, тоест наблюдават се следните регистри:
  публикациите в бюлетина на Българско патентно ведомство – български заявки; публикациите в бюлетините на ведомството, отговарящо за регистрация на Марки на Общността – OHIM; публикациите в бюлетините на Световната организация по интелектуална собственост – WIPO – заявки за международни марки, действащи на територията на РБългария;

  Виж още
  Оценка на нематериални активи

  IP Consulting® предлага услуги, консултации и изготвяне на оценка на нематериални активи (авторски и сродни права, права върху обекти на индустриална собственост ( търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, сортове растения, породи животни), други фактически отношения, ноу хау) от лицензирани независими оценители с богат опит в областта.

  Виж още
  Управление на интелектуална собственост

  IP Consulting® предлага на клиентите си изготвяне на цялостни стратегии за ефективно управление на интелектуална собственост в България и чужбина, които включват:
  стратегия за ефективна закрила; борба с нарушителите; предотвратяване на нарушение на чужди права; запазване и увеличаване на стойността на Вашата интелектуална собственост.

  Виж още
  Проучвания

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на търговски марки:
  проучване на търговски марки за идентифициране на по- ранни регистрирани марки, които биха могли да са пречка по време на процедурата по регистрация; проучване на регистрирани фирмени наименования за избягване на колизия между марка и фирмено име; проучване на регистрирани домейн имена за избягване на колизия между марка и домейн; проучване на търговски марки, собственост на конкретен субект;

  Виж още
  Blog

  В тази рубрика споделяме нашия богат професионален опит в различни казуси и обекти на интелектуалната собственост


  Интересът към регистрирането на патент в Европа поддържа високи нива, а все по-често заявителите са китайски граждани и фирми.

  Същевременно, таксите за подаване на заявка за регистрация на патент например в Япония или САЩ, са по-ниски отколкото в Европа.

  Когато се подаде заявление за регистрация на европейски патент, таксата се изчислява отделно за всяка държава.

  След като ЕПВ разреши регистрацията, заявителят може да избере държавите, в които патентът му да има действие. Лицето или организацията, подало заявление за регистрация на патент може да избере тези държави измежду страните-членки, посочени при подаването на новата заявка. Целта на тази процедура е да се гарантира ефективна закрила на правата за конкретния обект на интелектуална собственост.

  Посочването на дадена държава, в която патента да има действие се удостоверява със заплащането на съответната такса, която е фиксирана. Само страните членки на Европейската патентна конвенция, за които заявителят е платил такса следва да вземат решение по отношение регистрирането на патента. Техният брой постоянно се мени и всеки заявител има право да избира измежду държавите, които са членки на Европейската патентна конвенция към момента на подаване на заявлението за регистрация.

  Лицето или организацията, подали заявка за регистрация на Европейски патент разполага с три месеца да извърши необходими процедури.

  Ако патента няма да се прилага в много страни, периодът от три месеца е напълно достатъчен. Ако обаче държавите, в които заявителят желае неговия патент да бъде официално регистриран са повече, би било разумно да премине през сложните процедури по одобряване на действието на патента преди да подаде самата заявка. Всяка държава има различни изисквания, бюрократични процедури, такси и т.н. Всички документи, свързани с регистрацията на патента следва да бъдат преведени на официалните езици, изисквани от съответните страни.

  Страните членки, за които не се изисква повторен превод не се изисква отново са Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Люксембург, Монако, Лихтенщайн, Ирландия и Албания.

  Хърватия, Дания, Холандия, Швеция, Исландия, Унгария, Финландия и Норвегия изискват превод само на претенциите, ако основният език на заявлението е английски.

  По отношение на Латвия, Литва, Словения и Македония претенциите трябва да бъдат преведени на местния език без значение от основния език на заявката за регистрация на европейски патент.

  Автор: Надежда Драгомирова

  Какво означава регистрацията на  патента

  Процедурата по регистриране на патент е позната в почти всички държави в света. Сто процента от пазарно ориентираните държави, разрешават патентоването, затова въпреки че в отделните държави се откриват разлики в процедурата. Има общи положения, валидни за всички, които помагат и за международното признаване на един патент.

  Като широко разпространен метод, патентът има и своите специфики:

  1. Патентът дава правно основание на притежателя му да защитава правата си. Собственикът има изключително право да разрешава, забранява, продава и препродава патентованото изобретение в държавата, където е регистриран. Всяко нарушение на тези права може да намери защита по съдебен ред.
  2. След като се регистрира, притежателят на патент го представя на широката публика, в замяна на защитата, която му се предоставя.

  Основна цел на патента е да опази изобретателя и същевременно окуражи технологичното развитие, но въпреки широката употреба, не всичко може да се патентова, като изключенията са свързани с морални ценности и защита на човешко знание, което не може да бъде ограничено. Не могат да се патентоват: математически теореми; компютърни програми; уеб сайтове; презентации на позната информация; научни теории; бизнес методики; метод на лечение за хора или животни; идеи; клониране на хора; видове растения или животни. Освен изключенията, за да се патентова в България е необходимо наличието на три фактора:

  1. Новост.
  2. Изобретателска стъпка.
  3. Промишлена приложимост.

  Наличието на всеки един от факторите се доказва при подаването на документите за регистрация.

  При регистрацията на патент има някои задължителни реквизити: информация за изобретателя; за изобретението; дата на попълването; проучване за наличие на други подобни патенти; подробно развити трите задължителни стъпки, споменати по-горе; определяне на целта на патента и включени скици и рисунки на изобретението.

  Целта на патента е защита, която да гарантира монополните права на изобретателя, което му дава възможност свободно да оперира с патентования продукт, да създаде продуктова линия, която да намали разходите за производство, да взема по-висока такса от трети лица; да затрудни конкурентите при производство на подобни продукти; да се изгради име в областта и пр. Продължителността на защита е до 20 години, а реалните ползи за този период са неизмерими. Защитата на иновативния труд е гаранция за свободното развитие на технологиите по света и за възможността личните постижения да бъдат отличени.

  Автор: Даниела Кирилова

  Идеята за създаване на Единен патентен съд в Европейския съюз не е нова и датира още от средата на миналото хилядолетие, като естествена закрила на европейския патент. Множество конвенции са приемани или променяни през десетилетията, но с нарастване интензитета на пазара и на предлаганите продукти, нараства и необходимостта от единен съд, който да завърши цикъла в патентното право и да улесни всички страни.  Така се стига до приемането на Регламент (ЕС) № 1257/2012, който е една от последните необходими писмени кодификации в патеното право в Европейския съюз, за да може да се улесни и затвори цикълът при уеднаквяването на условията за представители на държави членки.

  За да се изясни идеята на законодателя трябва на първо място да се определят ясно функциите и целите, поставени пред Единния патентен съд. Основна функция на институцията е решаване на всички спорове, свързани с европейски патенти и европейски патенти с единно действие. Поставените цели са няколко: 1. Като част от дългосрочния план за развитие на ЕС, това е намаляване на разходите във всичките етапи за регистриране на патент, като дългосрочните прогнози са за намаляване до 80%. 2. Да се съкрати времето, необходимо за защита на един патент във всички държави членки едновременно, за да се постигне процесуална икономия за всички страни, както съкращение времето за вземане на решение. В традиционно конкуриращите се пазари на ЕС – САЩ и Китай, броят на издадените патенти е в пъти по-голям и в пъти по-евтин, което само напомня необходимостта от Единен съд, пред който адвокатите да защитават много по-бързо и ефективно клиентите си.

  За да заработи Единният патентен съд е необходима задължителна ратификация от Великобритания, Франция и Германия и на още минимум 10 държави членки. На 8 април 2016 година България ратифицира Закон за ратификация на Споразумението относно Единния патентен съд, с което се превръща в десетата държава членка, която го ратифицира.

  Идеята среща и своите противници, в лицето на Италия и Испания, тъй като е предвидено официалните работни езици да бъдат само три – английски, френски и немски. Кралство Испания завежда жалба дело С – 146/13, но на 5 май 2015г., Европейският съд (голям състав) отхвърля жалбата и броят на езиците остава същият. Единният патентен съд ще има двуинстанционно производство: Първоинстанциионно и Апелативно. Езикът и в двете производства следва да бъде един и същ. Към тях ще се създаде и Секретариат, който ще поддържа Регистъра. Местоположението на първоинстанционния съд е: Централното седалище на Съда ще бъде във Франция (Париж), и ще бъдат създадени и две подразделения във Великобритания (Лондон); Германия (Мюнхен), което ще улесни достъпът. В устройството е предвидено и създаването и на местни и регионални отделения, по искане на договаряща държава.. Седалището на Апелативния съд ще бъде Люксембург, където съответно ще се помещава и Секретариата.  Апелативното производство винаги се води от петима съдии с различна националност.

  Очаква се Единният патентен съд да заработи през 2017г. като в обхвата му да попаднат и всички неотговорени заявки на патенти.

  След референдума във Великобритания, с което гражданите гласуваха ЗА напускане на Европейския съюз, промени ще има и във връзка с Единния патентен съд.

  1.Третата държава членка, която задължително трябва да ратифицира  Споразумението ще бъде Италия, а не Великобритания. 2. Едно от подразделенията на седалището на първоинстанционния съд няма да се намира в Лондон, а в друг град на договаряща държава. 3. Заради Brexit, ще се забави и първоначалното заработване на Единния патентен съд. Възможно е да има други промени, които да засегнат Единния патентен съд, но тъй като Великобритания още не е напуснала официално Европейския съюз, последиците не са напълно изяснени.

  Автор: Даниела Кирилова

  Източници

  1. http://www.bpo.bg/
  2. http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf; jsessionid=9ea7d2dc30dd05cd5587fca041deae5fce5c5f56a85c.e34KaxiLc3qMb40Rch
   0SaxuQa310?doclang=BG&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=164092&occ
   =first&dir=&cid=562366
  3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:
   0008:BG:PDF
  4. http://www.hgf.com/

  Както всяка година, така и тази, националният портал за интелектуална собственост Ай Пи България всяка година приема Вашите номинации за изтъкнати личности, които с работата си допринасят за развитието на сферата интелектуална собственост в България. С интерес очакваме вашите предложения на адрес: office@ipbulgaria.com и editor@ip4all.com.

  Наградата е учредена през 2006 година с целта да се отдаде дължимото признание на хора с активна позиция и изявено отношение към проблемите на интелектуалната собственост, които дейно се ангажират с мисията да издигнат мястото и ролята на интелектуалния труд в обществото.

  Носители на наградата могат да бъдат изобретатели, преподаватели, юристи, културни дейци, представители по индустриална собственост, както и бизнесмени, институции и компании, които чрез своята дейност съдействат и помагат за израстването на интелектуалната сфера и увеличаването на нейното влияние и значение в ежедневието.

  По традиция обявяването на носителя на престижния приз ще съвпадне с отбелязването на световния ден на интелектуалната собственост, който се чества всяка година на 26 април.

  Номинации за Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

  Както всяка година, така и тази, националният портал за интелектуална собственост Ай Пи България всяка година приема Вашите номинации за изтъкнати личности, които с работата си допринасят за развитието на сферата интелектуална собственост в България. С интерес очакваме вашите предложения на адрес: office@ipbulgaria.com и editor@ip4all.com.

  Наградата е учредена през 2006 година с целта да се отдаде дължимото признание на хора с активна позиция и изявено отношение към проблемите на интелектуалната собственост, които дейно се ангажират с мисията да издигнат мястото и ролята на интелектуалния труд в обществото.

  Носители на наградата могат да бъдат изобретатели, преподаватели, юристи, културни дейци, представители по индустриална собственост, както и бизнесмени, институции и компании, които чрез своята дейност съдействат и помагат за израстването на интелектуалната сфера и увеличаването на нейното влияние и значение в ежедневието.

  По традиция обявяването на носителя на престижния приз ще съвпадне с отбелязването на световния ден на интелектуалната собственост, който се чества всяка година на 26 април.

  Нашият опит

  IPConsulting® е българската консултантска агенция с най-голям опит в процедурите пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), за регистрация на Европейска търговска марка (CTM), опозиция на Европейска търговска марка (CTM), възражения срещу Европейска търговска марка (CTM), заличавания и подновявания на Европейска търговска марка (CTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).


  tmmonitor

  НАБЛЮДЕНИЕ на марки


   
   

  Нарушаването на права на Интелектуална собственост (IP) е често сред компании, опериращи в една и съща бизнес сфера. Ето защо е необходимо да наблюдавате конкурентите си: 

   

  Уверете се, че редовно проверявате тяхната регистрационна дейност, за да идентифицирате навреме възможно нарушение на Ваши права на IP, като например  чрез сходни / имитиращи заявки за марки.
   
  TM Monitor® е услуга за ефективно наблюдение на търговските марки и дизайнерските приложения на Вашите конкуренти, с която се информирате за техните нови тенденции и заявки. Пълна информация относно потенциално конфликтни заявки за марки ще Ви бъде предоставяна  по е-майл с коментар при евентуално нарушение и предложение за действие.
   
  По този начин ще можете да предприемете проактивни мерки, когато това е необходимо.

   

  Нашите партньори по света

  През своето 20 годишно съществуване IPConsulting® изгражда успешна партньорско мрежа, функционираща в Европейския съюз, Балканския регион (Турция, Румъния, Молдова, Сърбия, Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора), района на бившия съветски съюз (Русия, Украйна,Беларус, Казахстан, Армения, Грузия, Азербейджан, Узбекистан, Кергистан, Таджикистан), САЩ, Близкия изток и Китай.

  На картата са показани страните в който сме регистрирали, марки, патенти или сме водили съдебни дела.


  bg Bulgarian
  X