Услуги
 • Контакти

 • За нас

  IPConsulting ® е създадена през 2001 година. С цел за да отговори на нуждите на бизнеса от комплексно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост. Ние предоставяме услуги в областта на марките, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права. Работим по казуси за защита на конкуренцията и защита на потребителите. 

  IPConsulting ® е на първо място в официалната статистика за региона, за офис на представители, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред EUIPO.  От ведомството за интелектуална собственост на европейския съюз –  EUIPO, се регистрират марки и дизайни, които имат действие на територията на целия Европейски съюз. 

  Ние предлагаме на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз. Много успешно работим в съседните ни държави Румъния, Сърбия, Северна Македония, Косово, Турция.  Също така и навсякъде, където бизнесът има интереси – Северна и Южна Америка; Китай, Япония, Русия; Близкия Изток, Австралия и много други. Попитайте в IPConsulting ®.

  Ние от  IPConsulting ® имаме много богат опит в управление на фирмени портфолиа по целия свят. Включително водене на съдебни дела в САЩ, Русия и Европейския съд.

  Защитата на интересите на нашите клиенти, защитата на конкуренцията и защитата на потребителите и сред основните приоритети на предлаганите от нас услуги. В  практика си, IPConsulting ® имаме много успешни примери които предстои да споделим.

  Екип

  Екипът на IPConsulting® се състои от опитни и международно утвърдени професионалисти по мениджмънт на интелектуална собственост, европейски патентни представители, европейски представители по марки и дизайн, представители по индустриална собственост, оценители на нематериални активи и адвокати, с богат опит в процедури пред компетентните институции - Патентни ведомства, EUIPO, Комисията по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и други.


  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Патенти, Полезни модели

  Търговски марки, Промишлен дизайн

  Инж. Иван Н. Иванов
  Инж. Иван Н. Иванов

  Инж. Иван Н. Иванов

  Представител по индустриална собственост


  Патенти, Полезни модели

  Търговски марки, Промишлен дизайн

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Интелектуална собственост

  Защита на конкуренцията

  Аглика Иванова

  Аглика Иванова

  Адвокат


  Интелектуална собственост

  Защита на конкуренцията

  Надежда Драгомирова

  Редактор


  Координатор проекти

  Защита на потребителите

  Надежда Драгомирова
  Надежда Драгомирова

  Надежда Драгомирова

  Редактор


  Координатор проекти

  Защита на потребителите

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Юрист
  Корпоративно право

  Емона Адамова

  Емона Адамова

  Адвокатски сътрудник


  Юрист
  Корпоративно право

  Пламен Борисов

  Адвокат


  Търговско право

  Административен процес

  Пламен Борисов
  Пламен Борисов

  Пламен Борисов

  Адвокат


  Търговско право

  Административен процес

  инж. Георги Русев

  инж. Георги Русев

  Инженер


  Патентна информация и документация

  FTO анализи

  офис Русе

  инж. Георги Русев

  инж. Георги Русев

  Инженер


  Патентна информация и документация

  FTO анализи

  офис Русе

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Теменуга Димова
  Теменуга Димова

  Теменуга Димова

  Адвокатски сътрудник


  Услуги
  Европейски патенти

  Европейски патенти

  Виж още
  Марка на Европейския съюз

  Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

  Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

  Услугите, които предлагаме са:
  предварително проучване на марката; оформяне на заявка за марка съгласно нуждите на клиента; процесуално представителство в процеса по регистрация на марката; процесуално представителство в процедура по опозиция срещу марката; наблюдение на марката след регистрация; услуги по управление на марката; услуги, свързани със закрила на марката от нарушители и правоприлагане; наблюдение.

  Виж още
  Дизайн на Общността

  Регистрираният дизайн на Общността е валиден във всички държави от Европейския съюз.

  Дизайнът е външният вид на продукта: неговата форма, структура и цветове.

  IP Consulting® предлага на клиентите си следните услуги в сферата на дизайна на общността:
  проучване на регистрирани по-ранни дизайни; консултации във връзка с обекта на закрила –например как да бъдат представени образите в заявката с цел постигане на най-добра защита; представителство в процедурата по регистрация на дизайн на Общността; представителство в производства по обявяване на недействителни на вече регистрирани дизайни на Общността.

  Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост регистрира около 85 000 дизайна годишно.

  Виж още
  Патент

  Патент – удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.
  IP Consulting® предлага следните услуги: Оформяне на заявка и описание на изобретение; Представителство пред Българското Патентно ведомство по заявяване, експертиза и издаване на патент чрез правоспособни представители по индустриална собственост, процесуално представителство срещу решения на Патентно Ведомство пред български съд; Оформяне на РСТ заявка и описание, осъществяване на представителство пред компетентните институции по смисъла на Договора за патентно коопериране (РСТ) за издаване на патент за посочени от клиента държави; Оформяне на заявка и описание; представителство пред Европейското патентно ведомство за издаване на европейски патент съобразно изискванията на Европейската патентна конвенция; Предприемане на процедури по оспорване и обявяване на недействителност; Процесуална защита пред съд срещу нарушение на патентни права; Валидиране на европейски патенти; Поддържане действието на патенти.

  Виж още
  Търговски марки

  IP Consulting® предлага следните услуги: регистрация на търговска марка в България; регистрация на търговска марка като марка на Общността (повече информация относно марката на Общността; регистрация на търговска марка в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки; правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка (повече информация ще откриете и в секции граничния контрол, нелоялна конкуренция и защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция проучвания; консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост);

  Виж още
  Авторско право

  В сферата на авторското право IP Consulting® предлага комплексни услуги и обслужване:
  консултации относно наличие и упражняване на авторски права; регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, където това е възможно и необходимо за упражняването им; консултации и съдействие при сключване на договори с обект авторски права; изготвяне на договори; проучване, анализ, защита и управление на Вашите авторски права; да Ви съдейства при упражняване на контрол и предприеме от на действия по санкциониране на нарушителите на авторските Ви права пред компетентните власти; да Ви свържем с наши и чуждестранни организации за колективно управление на авторски права и да Ви информираме и консултира как да защитите правата си чрез участие в такива организации;

  Виж още
  Полезен модел

  Предлагаме следните услуги: извършване на предварително проучване на изобретението, което искате да защитите като полезен модел; консултации и/или изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация; процесуално представителство по време на процедурата по регистрация; проследяване на срокове за последващо подновяване на защитения вече полезен модел; правоприлагане срещу нарушители на Вашите права;правно съдействие при последващи, сделки с притежаваните от Вас права (прехвърляне, лицензиране, договор за технологичен трансфер и др.);

  Виж още
  Промишлен дизайн

  IP Consulting® предлага следните услуги в областта на промишления дизайн:
  регистрация на промишлен дизайн в България; регистрация на промишлен дизайн като дизайн на Общността (повече информация относно възможността за регистрация на промишлен дизайн за целия Европейски съюз вижте и секция Дизайн на Общността; регистрация на промишлен дизайн в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на промишлен дизайн в над 70 държави в целия свят); представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на промишлен дизайн; правоприлагане, защита при нарушения на права върху промишлен дизайн (повече информация ще откриете и в секции Граничен контрол, Нелоялна конкуренция и Защита на потребителите); проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция Проучвания; консултации и сделки с промишлен дизайн (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

  Виж още
  Географски означения

  IP Consulting® предлага услугите:
  представителство в процедура по регистрирания на географски означения в България, като подготвя всички необходими за регистрацията документи, а именно: сертификати за качество, заповеди от съответното централно ведомство,документи от съответния териториален орган за границите на съответното географско означение и др. представителство в процедура по регистрация на географски означения в Европейския съюз; представителство в процедура по регистрация на географски означения по международен ред; защита при нарушение на правото Ви за ползване на съответното географско означение;

  Виж още
  Защита от нелоялна конкуренция

  Услугите, които предлагаме са:
  консултации в областта защита от нелоялна конкуренция; представителство пред Комисия за защита на конкуренцията; представителство пред Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията; представителство пред Софийски градски съд по дела свързани със защитата при нелоялна конкуренция.

  Виж още
  Защита на потребителите

  Услугите в областта на защита на потребителите, които предлагаме са:
  консултации в областта; представителство пред Комисия за защита на потребителите; представителство пред Районен съд – София, Административен съд – София град, Върховен административен съд по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на потребителите и заповеди на председателя на Комисията.

  Виж още
  Търговска тайна

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на търговската тайна:
  Анализ на дейността на дружеството и формиране на препоръки за опазване на търговската тайна.
  Разработване на правила и процедури за опозване на търговската тайна.
  Преследване на нарушетели на фирмената търговска тайна.

  Виж още
  Европейски сортове растения

  Услуги, които предлага в областта на закрилата на нови сортове са:
  консултации относно формите на евентуална закрила; проучвания; регистрация на нови сортове растения на територията на Европейския съюз (европейски сорт); регистрация на нови сортове в други държави, където се предоставя подобна възможност.

  Виж още
  Граничен контрол

  Екипа на IP Consulting® има дългогодишен, над 20 годишен, опит в областта на прилагане на граничен контрол.
  Чрез прилагане на мерки за граничен контрол може да се спре вноса на стоки носещи чужди регистрирани марки, дизайни, нови сортове растения и авторски права.

  Виж още
  Наблюдение на марки

  Наблюдението, което предлагаме се извършва чрез специализиран софтуер, като се следят всички търговски марки, които имат действие по отношение на територията на Р България, тоест наблюдават се следните регистри:
  публикациите в бюлетина на Българско патентно ведомство – български заявки; публикациите в бюлетините на ведомството, отговарящо за регистрация на Марки на Общността – OHIM; публикациите в бюлетините на Световната организация по интелектуална собственост – WIPO – заявки за международни марки, действащи на територията на РБългария;

  Виж още
  Оценка на нематериални активи

  IP Consulting® предлага услуги, консултации и изготвяне на оценка на нематериални активи (авторски и сродни права, права върху обекти на индустриална собственост ( търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, сортове растения, породи животни), други фактически отношения, ноу хау) от лицензирани независими оценители с богат опит в областта.

  Виж още
  Управление на интелектуална собственост

  IP Consulting® предлага на клиентите си изготвяне на цялостни стратегии за ефективно управление на интелектуална собственост в България и чужбина, които включват:
  стратегия за ефективна закрила; борба с нарушителите; предотвратяване на нарушение на чужди права; запазване и увеличаване на стойността на Вашата интелектуална собственост.

  Виж още
  Проучвания

  Видове проучвания – по обекти, по притежатели, по територии, за регистрабилност, за чистота от към наличието на вече регистрирани права

  IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на търговски марки:
  проучване на търговски марки за идентифициране на по-ранни регистрирани марки, които биха могли да са пречка по време на процедурата по регистрация; проучвания на регистрирани фирмени наименования за избягване на колизия между марка и фирмено име; проучване на регистрирани домейн имена за избягване на колизия между марка и домейн; проучване на търговски марки, собственост на конкретен субект;

  Виж още
  Blog

  В рубриката BLOG споделяме нашия богат професионален опит в различни казуси и обекти на интелектуалната собственост, новини и разпоредби, които са от интере на нашите сегашни и бъдещи клиенти. Blog  е предназначен за всички Вас.


  Интересът към регистрирането на патент в Европа поддържа високи нива, а все по-често заявителите са китайски граждани и фирми.

  Същевременно, таксите за подаване на заявка за регистрация на патент например в Япония или САЩ, са по-ниски отколкото в Европа.

  Когато се подаде заявление за регистрация на европейски патент, таксата се изчислява отделно за всяка държава.

  След като ЕПВ разреши регистрацията, заявителят може да избере държавите, в които патентът му да има действие. Лицето или организацията, подало заявление за регистрация на патент може да избере тези държави измежду страните-членки, посочени при подаването на новата заявка. Целта на тази процедура е да се гарантира ефективна закрила на правата за конкретния обект на интелектуална собственост.

  Посочването на дадена държава, в която патента да има действие се удостоверява със заплащането на съответната такса, която е фиксирана. Само страните членки на Европейската патентна конвенция, за които заявителят е платил такса следва да вземат решение по отношение регистрирането на патента. Техният брой постоянно се мени и всеки заявител има право да избира измежду държавите, които са членки на Европейската патентна конвенция към момента на подаване на заявлението за регистрация.

  Лицето или организацията, подали заявка за регистрация на Европейски патент разполага с три месеца да извърши необходими процедури.

  Ако патента няма да се прилага в много страни, периодът от три месеца е напълно достатъчен. Ако обаче държавите, в които заявителят желае неговия патент да бъде официално регистриран са повече, би било разумно да премине през сложните процедури по одобряване на действието на патента преди да подаде самата заявка. Всяка държава има различни изисквания, бюрократични процедури, такси и т.н. Всички документи, свързани с регистрацията на патента следва да бъдат преведени на официалните езици, изисквани от съответните страни.

  Страните членки, за които не се изисква повторен превод не се изисква отново са Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Люксембург, Монако, Лихтенщайн, Ирландия и Албания.

  Хърватия, Дания, Холандия, Швеция, Исландия, Унгария, Финландия и Норвегия изискват превод само на претенциите, ако основният език на заявлението е английски.

  По отношение на Латвия, Литва, Словения и Македония претенциите трябва да бъдат преведени на местния език без значение от основния език на заявката за регистрация на европейски патент.

  Автор: Надежда Драгомирова

  Какво означава регистрацията на  патента

  Процедурата по регистриране на патент е позната в почти всички държави в света. Сто процента от пазарно ориентираните държави, разрешават патентоването, затова въпреки че в отделните държави се откриват разлики в процедурата. Има общи положения, валидни за всички, които помагат и за международното признаване на един патент.

  Като широко разпространен метод, патентът има и своите специфики:

  1. Патентът дава правно основание на притежателя му да защитава правата си. Собственикът има изключително право да разрешава, забранява, продава и препродава патентованото изобретение в държавата, където е регистриран. Всяко нарушение на тези права може да намери защита по съдебен ред.
  2. След като се регистрира, притежателят на патент го представя на широката публика, в замяна на защитата, която му се предоставя.

  Основна цел на патента е да опази изобретателя и същевременно окуражи технологичното развитие, но въпреки широката употреба, не всичко може да се патентова, като изключенията са свързани с морални ценности и защита на човешко знание, което не може да бъде ограничено. Не могат да се патентоват: математически теореми; компютърни програми; уеб сайтове; презентации на позната информация; научни теории; бизнес методики; метод на лечение за хора или животни; идеи; клониране на хора; видове растения или животни. Освен изключенията, за да се патентова в България е необходимо наличието на три фактора:

  1. Новост.
  2. Изобретателска стъпка.
  3. Промишлена приложимост.

  Наличието на всеки един от факторите се доказва при подаването на документите за регистрация.

  При регистрацията на патент има някои задължителни реквизити: информация за изобретателя; за изобретението; дата на попълването; проучване за наличие на други подобни патенти; подробно развити трите задължителни стъпки, споменати по-горе; определяне на целта на патента и включени скици и рисунки на изобретението.

  Целта на патента е защита, която да гарантира монополните права на изобретателя, което му дава възможност свободно да оперира с патентования продукт, да създаде продуктова линия, която да намали разходите за производство, да взема по-висока такса от трети лица; да затрудни конкурентите при производство на подобни продукти; да се изгради име в областта и пр. Продължителността на защита е до 20 години, а реалните ползи за този период са неизмерими. Защитата на иновативния труд е гаранция за свободното развитие на технологиите по света и за възможността личните постижения да бъдат отличени.

  Автор: Даниела Кирилова

  Идеята за създаване на Единен патентен съд в Европейския съюз не е нова и датира още от средата на миналото хилядолетие, като естествена закрила на европейския патент. Множество конвенции са приемани или променяни през десетилетията, но с нарастване интензитета на пазара и на предлаганите продукти, нараства и необходимостта от единен съд, който да завърши цикъла в патентното право и да улесни всички страни.  Така се стига до приемането на Регламент (ЕС) № 1257/2012, който е една от последните необходими писмени кодификации в патеното право в Европейския съюз, за да може да се улесни и затвори цикълът при уеднаквяването на условията за представители на държави членки.

  За да се изясни идеята на законодателя трябва на първо място да се определят ясно функциите и целите, поставени пред Единния патентен съд. Основна функция на институцията е решаване на всички спорове, свързани с европейски патенти и европейски патенти с единно действие. Поставените цели са няколко: 1. Като част от дългосрочния план за развитие на ЕС, това е намаляване на разходите във всичките етапи за регистриране на патент, като дългосрочните прогнози са за намаляване до 80%. 2. Да се съкрати времето, необходимо за защита на един патент във всички държави членки едновременно, за да се постигне процесуална икономия за всички страни, както съкращение времето за вземане на решение. В традиционно конкуриращите се пазари на ЕС – САЩ и Китай, броят на издадените патенти е в пъти по-голям и в пъти по-евтин, което само напомня необходимостта от Единен съд, пред който адвокатите да защитават много по-бързо и ефективно клиентите си.

  За да заработи Единният патентен съд е необходима задължителна ратификация от Великобритания, Франция и Германия и на още минимум 10 държави членки. На 8 април 2016 година България ратифицира Закон за ратификация на Споразумението относно Единния патентен съд, с което се превръща в десетата държава членка, която го ратифицира.

  Идеята среща и своите противници, в лицето на Италия и Испания, тъй като е предвидено официалните работни езици да бъдат само три – английски, френски и немски. Кралство Испания завежда жалба дело С – 146/13, но на 5 май 2015г., Европейският съд (голям състав) отхвърля жалбата и броят на езиците остава същият. Единният патентен съд ще има двуинстанционно производство: Първоинстанциионно и Апелативно. Езикът и в двете производства следва да бъде един и същ. Към тях ще се създаде и Секретариат, който ще поддържа Регистъра. Местоположението на първоинстанционния съд е: Централното седалище на Съда ще бъде във Франция (Париж), и ще бъдат създадени и две подразделения във Великобритания (Лондон); Германия (Мюнхен), което ще улесни достъпът. В устройството е предвидено и създаването и на местни и регионални отделения, по искане на договаряща държава.. Седалището на Апелативния съд ще бъде Люксембург, където съответно ще се помещава и Секретариата.  Апелативното производство винаги се води от петима съдии с различна националност.

  Очаква се Единният патентен съд да заработи през 2017г. като в обхвата му да попаднат и всички неотговорени заявки на патенти.

  След референдума във Великобритания, с което гражданите гласуваха ЗА напускане на Европейския съюз, промени ще има и във връзка с Единния патентен съд.

  1.Третата държава членка, която задължително трябва да ратифицира  Споразумението ще бъде Италия, а не Великобритания. 2. Едно от подразделенията на седалището на първоинстанционния съд няма да се намира в Лондон, а в друг град на договаряща държава. 3. Заради Brexit, ще се забави и първоначалното заработване на Единния патентен съд. Възможно е да има други промени, които да засегнат Единния патентен съд, но тъй като Великобритания още не е напуснала официално Европейския съюз, последиците не са напълно изяснени.

  Автор: Даниела Кирилова

  Източници

  1. http://www.bpo.bg/
  2. http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf; jsessionid=9ea7d2dc30dd05cd5587fca041deae5fce5c5f56a85c.e34KaxiLc3qMb40Rch
   0SaxuQa310?doclang=BG&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=164092&occ
   =first&dir=&cid=562366
  3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:
   0008:BG:PDF
  4. http://www.hgf.com/

  относно

  позицията на Съвета относно приемането на директива на Европейския
  парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)

  (текст от значение за ЕИП)

  1. Контекст

  Дата на предоставяне на предложението на Европейския парламент и на Съвета 27 март 2013 г.

  (документ COM(2013) 0162 final – 2013/0089 (COD):

  Дата на становището на Европейския икономически и социален комитет: 11 юли 2013 г.

  Дата на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните: 4 февруари 2014 г.

  Дата на становището на Европейския парламент на първо четене: 25 февруари 2014 г.

  Дата на приемане на позицията на Съвета: 10 ноември 2015 г.

  2. Цел на предложението на Комисията

  Предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (предложение за преработен текст) (COM(2013)) 0162 final – 2013/0089 (COD)), с което се преработва съответстващата Директива 2008/95/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (предложение за преработка на директивата) и на паралелното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността, разглеждани като един пакет документи, имат обща основна цел, която е да се стимулират иновациите и икономическият растеж чрез подобряване на достъпността на системите на марките в цяла Европа, повишаване на тяхната ефикасност и ефективност за стопанските субекти от гледна точка на по-ниски разходи и сложност, по-кратки срокове, по-голяма правна сигурност и по-добра защита срещу фалшифициране.

  По-конкретно, с предложението за преработка на директивата се цели:

  • осъвременяване и подобряване на действащите разпоредби на Директива 2008/95 посредством изменение на загубилите своята актуалност разпоредби с цел да се вземе предвид влизането в сила на Договора от Лисабон, повишаване на правната сигурност и изясняване на правата, свързани с марките, от гледна точка на техния обхват и ограничения;
  • постигане на по-пълно сближаване на националното законодателство в областта на марките с оглед на по-голямата му съгласуваност със системата на марки на ЕС;
  • улесняване на сътрудничеството между националните ведомства на държавите членки и СХВП чрез въвеждането на правно основание за това сътрудничество с оглед насърчаване сближаването на практиките и разработването на общи инструменти.

  3  Коментари относно позицията на Съвета

  • Общи бележки

  Позицията на Съвета отразява временното политическо споразумение, постигнато между Съвета, комитета JURI на Европейския парламент и Комисията в рамките на неофициалните тристранни преговори на 21 април 2015 г. Политическото споразумение беше потвърдено от Съвета на 13 юли 2015 г. Приемането на позицията на Съвета на първо четене и гласуването на пленарно заседание в Европейския парламент в средата на декември 2015 г. следва да доведат до бързо окончателното приемане на текста на второ четене. От гледна точка на Комисията постигнатият компромис е приемлив и може да бъде подкрепен.

  • Коментари по измененията, приети от Европейския парламент

  3.2.1. Изменения на Европейския парламент, включени изцяло, частично или принципно в позицията на Съвета на първо четене

  Позицията на Съвета на първо четене включва значителен брой изменения, въведени от Европейския парламент, като напр. премахването на задължението националните служби на държавите членки да разглеждат абсолютни основания за отказ във всички национални юрисдикции и на всички езици на Съюза, и заличаването на разпоредбата с насоки кога използването на марка от трета страна не трябва да се смята за съответстващо на честните практики. Всички посочени изменения могат да бъдат одобрени от Комисията, тъй като са разумни.

  Съветът също така одобри заличаването на предложеното ограничение на т. нар. правило за „двойна идентичност“ – регулаторна защита срещу използването еднакви марки за обозначаване на еднакви стоки или услуги – до случаи, в които се засяга първоначалната функция на марката. Това предложение може да бъде прието от Комисията.

  Съветът също така прие запазването на възможността държавите членки да разглеждат по своя собствена инициатива относителните основания за отказ, каквото е предпочитанието на Европейския парламент. Комисията изразява съжалението си, че е пропуснат случаят да се премахне тази възможност с цел да се осигури равнопоставеност на стопанските субекти в Съюза. Комисията обаче може да приеме това изменение като част от пакета документи, като се отдаде дължимото внимание на спазването на правните традиции в държавите членки.

  Съветът освен това прие измененията, въведени от Европейския парламент, с които се разрешава на основание на по-ранни права да се подаде искане за възражение и отмяна или обявяване на недействителност, което да е насочено срещу някои стоки или услуги

  или срещу всички стоки и услуги, за които се подава заявление или които се регистрират. Този аспект не фигурираше в първоначалното предложение на Съвета, но може да бъде изцяло приет, тъй като с него системата на марки ще стане по-ефикасна.

  3.2.2. Изменения на Европейския парламент, които не са включени в позицията на Съвета на първо четене

  Съветът поддържаше становището, че изменението, поискано от Европейския парламент, за ограничаване на обхвата на предложената нова разпоредба за вноса на малки пратки с цел ограничаване на фалшифицирането на стоки предполага неподходящо ограничаване на вече съществуващи права, предоставени от марка. Поради това бе решено да се заличи предложената разпоредба, тъй като с оглед на съдебната практика на Съда на Европейския съюз тя вече не е необходима. Това заличаване се подкрепя от Комисията.

  Съветът не е съгласен да въвежда нови ограничения на действието на марката, каквото е предпочитанието на Европейския парламент. Съветът прие обаче вмъкването в съответното съображение относно препродажбата на оригинални стоки на пояснение във връзка с използването на марките за целите на творческата изява и необходимостта от прилагане на директивата по начин, който гарантира пълно спазване на основните права и свободи. Това може да бъде прието от Комисията.

  • Нови разпоредби, въведени от Съвета, и позиция на Комисията

  Комисията предложи на притежателите на марка да се даде правото да възпрепятстват транзитното преминаване на стоки през държава членка при единственото условие на стоките да е поставена марка, която е в основни линии еднаква с марката, регистрирана в съответната държава членка. Европейския парламент прие предложението на Комисията. Съветът прие предложението за компромисно решение по разпоредбата за транзитно преминаващите стоки, по силата на която правото да се възпрепятства въвеждането на стоки в държавата членка, където е регистрирана марката, се отнема, ако деклараторът или държателят на стоките докаже пред компетентния съд, че притежателят на марката няма право да забранява пускането на стоките на пазара в държавата на крайно местоназначение. Въпреки че се запазва основната цел на предложението на Комисията за създаване на ефикасни и ефективни средства за борба с все по-разрастващия се поток от фалшифицирани стоки, които преминават през Съюза, с тази поправка се постига подходящ баланс между необходимостта да се гарантира ефективно упражняване на правата, свързани с марките, и необходимостта да се осигурят гаранции с цел да не се ограничава неправомерно свободното движение на стоки в редките случаи, когато правата, свързани с марките, принадлежат на различни страни извън ЕС. Поради това решението, предложено от Съвета, може да бъде подкрепено от Комисията.

  Съветът не прие предложението за задължително въвеждане на т. нар. „система на една такса на клас“ на национално равнище, а предпочете незадължителен режим. Комисията изразява съжаление за това решение, но може да го приеме като част от пакета документи.

  Позицията на Съвета отговаря на основните цели на първоначалното предложение на Комисията. Поради изложеното Комисията подкрепя текста.

  относно

  позиция на Съвета за приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността, за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)
  (текст от значение за ЕИП)

   1. КОНТЕКСТ

  Дата на предоставяне на предложението на Европейския парламент и на Съвета (документ COM(2013) 0161 final – 2013/0088 COD): 27 март 2013 г.

  Дата на становището на Европейския икономически и социален комитет: 11 юли 2013 г.

  Дата на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните: 4 февруари 2014 г.

  Дата на становището на Европейския парламент на първо четене: 25 февруари 2014 г.

  Дата на приемане на позицията на Съвета: 10 ноември 2015 г.

    2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА
  Предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността, за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (COM(2013) 0161 final – 2013/0088 (COD)) (предложение за регламент) и на паралелното предложение за преработване на Директивата, разглеждани като един пакет документи, имат общи основни цели, които са да се стимулират иновациите и растежът чрез подобряване на достъпността на системите на марките в Европа, повишаване на тяхната ефикасност и ефективност за стопанските субекти от гледна точка на по-ниски разходи и сложност, по-кратки срокове, по-голяма правна сигурност и по-добра защита срещу фалшифициране.

  По-конкретно, с предложението за регламент се цели:
  – рационализиране на процедурите за подаване на заявка за регистрация и регистрация на марка на  ЕС;
  – осъвременяване и подобряване на действащите разпоредби  посредством изменение на загубилите своята актуалност разпоредби, повишаване на правната сигурност чрез разясняване на разпоредбите и отстраняване на неяснотите;
  – създаване на подходяща рамка за сътрудничество между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и националните служби за целите на насърчаването на сближаването на практиките и разработването на общи инструменти;
  – осъвременяване на Службата за хармонизация във вътрешния пазар;
  – адаптиране на Регламент 207/2009 към Договора от Лисабон;
  – решаване на ключови въпроси, свързани с финансовото равновесие в рамките на системата на марки на ЕС.

  3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА
  3.1 Общи бележки Позицията на Съвета отразява временното политическо споразумение, постигнато между Съвета, комитета JURI на Европейския парламент и Комисията в рамките на неофициалните тристранни преговори на 21 април 2015 г. Политическото споразумение беше потвърдено от Съвета на 13 юли 2015 г. Приемането на позицията на Съвета на първо четене и гласуването на пленарно заседание в Европейския парламент в средата на декември 2015 г. следва да доведат до бързото окончателно приемане на текста на второ четене. Въпреки опасенията си по някои бюджетни аспекти на споразумението, които се разглеждат в приложеното изявление, Комисията подкрепя постигнатия компромис, с който се подобрява настоящото положение, по-специално по отношение на правото в областта на марките. 3.2 Коментари по измененията, приети от Европейския парламент

  3.2.1. Изменения на Европейския парламент, включени изцяло, частично или принципно в позицията на Съвета на първо четене

  Позицията на Съвета на първо четене включва значителен брой изменения, въведени  от Европейския парламент, в това число онези, които произтичат от съответните промени в Директива 2008/95. По отношение на правото в областта на марките, Съветът прие да допълни преходния период в предложението за регламент, в който се уточняват спецификациите на марките на ЕС, подадени преди изменението на практиката за класифициране в светлината на практиката на Съда, като предостави гаранции на третите страни, които междувременно са подали заявления за марка. Комисията може да подкрепи този подход. Съветът одобри предложението на Парламента размерът на таксите, дължими на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, които понастоящем се разглеждат в Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията, да се определя непосредствено в самия Регламент № 207/2009 под формата на приложение. Това е приемливо за Комисията.

  По отношение на ролята и функционирането на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, измененията на Парламента, в голяма степен приети от Съвета, включват изменението на името на агенцията на „Служба за интелектуална собственост на Европейския съюз“. Въпреки че Комисията може да подкрепи това предложение в духа на компромиса, тя изказва съжаление, че новото наименование не показва действителната основна дейност и не отразява факта, че „Службата“ е „агенция“ на ЕС. От друга страна, Комисията може да одобри идеята, поддържана от съзаконодателите, да се създаде център за медиация в рамките на агенцията, но също като Съвета предпочита в неговите задачи да не се включват дейности по арбитраж. По отношение на новата рамка за сътрудничество между националните служби за интелектуална собственост и агенцията на ЕС, Съветът прие да се придаде задължителен характер на това сътрудничество, като обаче на националните служби се даде възможността в определени обстоятелства да се откажат от него.  Съветът също така прие искането на Европейския парламент да се гарантират задълбочени консултации между ползвателите на марки по разработвани в този контекст проекти. Освен това Съветът прие да увеличи максималния размер на бюджета, определен за тази дейност, до 15 % от годишните приходи на агенцията, докато ЕП подкрепи увеличение от 20 %. Комисията напълно приема посочените адаптации. Що се отнася до управлението на агенцията, въпреки че Комисията изразява съжаление, че Съветът прие гледната точка на Европейския парламент и заличи разпоредбите в предложението за регламент, с които се разрешава създаването на изпълнителен съвет, тя подкрепя новия състав на управителния съвет, в който има представител на Европейския парламент.

  3.2.2. Изменения на Европейския парламент, които не са включени в позицията на Съвета на първо четене

  Съзаконодателите не успяха да се споразумеят за нова процедура на избор и назначаване на директор на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, която да съответства на съществуващата практика в голяма част от другите агенции на ЕС, и поради това заличиха съответната разпоредба в предложението за регламент. Комисията изразява съжаление за това развитие на ситуацията, което не бива да се разглежда като прецедент за реформите на агенциите на ЕС в бъдеще.  От друга страна, Комисията приветства факта, че Съветът не прие предложението на Европейския парламент да се запази действащата разпоредба в Регламент 207/2009, с която на директора на агенцията се разрешава да прави предложения за изменение на регламента, нито предложението правомощията за назначаване да се дадат официално на директора, вместо на управителния съвет.  Що се касае до правото в областта на марките, в съответствие с подхода, възприет при предложението за преработка на Директива 2008/95, Комисията подкрепя възраженията на Съвета  срещу по-нататъшното допълнително ограничаване на действието на марката, каквото е предпочитанието на Европейския парламент.  Тя обаче може да приеме като окончателен компромис да се добави изяснителен текст в съответното съображение, за да се разгледа по-специално въпросът за основните права и свободи, в това число и творческата изява.  Както и в случая с предложението за преработка на Директива 2008/95, Комисията продължава да подкрепя  заличаването от страна на Съвета на съответната разпоредба за вноса на малки пратки в светлината на практиката на Съда.

  3.3 Нови разпоредби, въведени от Съвета, и позиция на Комисията
  В съответствие с подхода, възприет по отношение на предложението за преработка на Директива 2008/95, Съветът прие предложението за компромисно решение по разпоредбата за транзитно преминаващите стоки, по силата на която правото да се възпрепятства въвеждането на стоки на територията на ЕС се отнема, ако деклараторът или държателят на стоките докаже пред компетентния съд, че притежателят на марката няма право да забранява пускането на стоките на пазара в държавата на крайно местоназначение. Въпреки че се запазва основната цел на предложението на Комисията за създаване на ефикасни и ефективни средства за борба с все по-разрастващия се поток от фалшифицирани стоки, които преминават през Съюза, с тази поправка се постига подходящ баланс между необходимостта да се гарантира ефективно упражняване на правата, свързани с марките, и политическата необходимост да се осигурят гаранции с цел да не се ограничава неправомерно свободното движение на стоки в редките случаи, когато правата, свързани с марките, принадлежат на различни страни извън ЕС. Поради това решението, предложено от Съвета, може да бъде подкрепено от Комисията.
  Съветът прие нов размер на таксите, платими на СВХП (които следва да се определят в приложение към Регламент 207/2009), с цел таксата за подновяване да се намали до равнището на таксите за подаване на заявление. Комисията изразява силна подкрепа за този подход, който може да доведе до намаляване на разходите с до 37 %, особено на таксите за подновяване на марка, плащани от стопанските субекти, които желаят да защитят своите марки в ЕС след началния период от 10 години.
  Съветът добави ново правно основание за обезщетяване на държавите членки за разходите, направени от техните национални служби в качеството им на функциониращи част от системата на марките на ЕС. Комисията първоначално само предложи механизъм за привличане на средства, който позволява на СХВП да финансира общи проекти за сътрудничество с помощта на безвъзмездни средства, но тя би могла да приеме това изменение като част от окончателния компромис между съзаконодателите.
  Съветът повторно въведе разпоредба, първоначално предложена от Комисията и заличена от Европейския парламент, с която се разрешава превеждане на бюджетния излишък на СХВП в бюджета на ЕС. Въпреки че Комисията изцяло подкрепя принципа на подобно превеждане, тя изразява съжаление, че с наложените от Съвета условия има вероятност обхватът на приложение на новата разпоредба на практика да бъде силно ограничен. На последно място, Съветът въведе разпоредби относно използването на актове за изпълнение, както и относно съответните процедури на комитета за приемането им. В този контекст беше необходимо в текста на регламента да се въведат голям брой технически правила, които понастоящем са включени в Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията, Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията и Регламент (ЕО) № 216/96 на Комисията. Комисията изразява съжаление по този повод от гледна точка на практическото удобство, тъй като това ще налага да се прибягва до обикновената законодателна процедура дори за малки технически изменения.

   4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Въпреки опасенията си по някои бюджетни аспекти на споразумението, които се разглеждат в приложеното изявление, Комисията може да подкрепи постигнатия компромис, по-специално измененията, които засилват позицията на притежателите на марки и осигуряват по-голяма правна сигурност при прилагането на правото в областта на марките.

   5. ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
  Комисията взема под внимание споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета относно реформата на системата на марките на ЕС. Комисията реши да подкрепи реформата на системата на марките на ЕС с оглед на добавената ѝ стойност за ползвателите, тъй като цяло общото споразумение значително подобрява съществуващото положение, по-специално що се касае до правото в областта на марките. Комисията взе това решение въпреки опасенията си по някои бюджетни аспекти на споразумението.
  По-специално Комисията изразява съжаление, че съзаконодателите не успяха да постигнат съгласие по един от основните елементи на своето предложение за бюджета на СХВП: автоматичното преразглеждане на размера на таксите в случай на значителен и повтарящ се излишък и автоматичното превеждане на излишъка в бюджета на ЕС. Наистина, макар че размерът на таксите ще бъде определен в Регламента относно марката на ЕС, прехвърлянето на излишъка „по същество“ ще продължи да бъде представено на преценката на бюджетния комитет на СХВП (гласуване с мнозинство от 2/3). Комисията припомня, че прехвърлянето би се осъществило едва след като са изпълнени всички видове използване на наличните ресурси, както е предвидено в основния акт, включително компенсирането на централните служби за индустриална собственост и другите заинтересовани органи на държавите членки за направените от тях разходи, свързани с осигуряване на безпрепятственото функциониране на системата на марките на Европейския съюз.
  Комисията ще продължи да преразглежда размера на таксите, налагани от СВХП, с оглед на внасяне на предложения за тяхното адаптиране, колкото е възможно по-точно към разходите за услугите, предоставени на промишлеността, и на предотвратяването на натрупването на значителни излишъци в рамките на СВХП, съобразно с правилата, договорени с Европейския парламент и Съвета, които се прилагат към всички агенции.
  Комисията подчертава, че изцяло самофинансиращите се агенции, като например Службата за хармонизация на вътрешния пазар, както и институциите и органите с бюджетна самостоятелност, финансирани извън бюджета на ЕС, следва да поемат цялата стойност на разходите на служителите си, включително разходите, свързани с обучението на децата на техните служители в Европейските училища. В съответствие с принципа на административната автономия, Комисията ще продължи използва всички подходящи средства, за да гарантира, че агенциите, институциите и органите ефективно поемат такива разходи, или че те възстановяват тези разходи на бюджета на ЕС.
  Комисията подчертава, че що се отнася до процедурата на подбор и назначаване на изпълнителния директор, всякаква предстояща реформа на СХВП следва да бъде провеждана изцяло в съответствие с принципите на общия подход.

  Нашият опит

  IPConsulting® е българската консултантска агенция с най-голям опит в процедурите пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), за регистрация на Европейска търговска марка (CTM), опозиция на Европейска търговска марка (CTM), възражения срещу Европейска търговска марка (CTM), заличавания и подновявания на Европейска търговска марка (CTM) и регистрация, заличаване и подновяване на дизайн на Общността (RCD).


  tmmonitor

  НАБЛЮДЕНИЕ на марки


  Нарушаването на права на Интелектуална собственост (IP) е често сред компании, опериращи в една и съща бизнес сфера. Ето защо е необходимо да наблюдавате конкурентите си: 

  Уверете се, че редовно проверявате тяхната заявителска и регистрационна дейност. Това е необходимо за да идентифицирате навреме възможно нарушение на Ваши права на интелектуална собственост. Например  чрез сходни / имитиращи заявки за марки и/или заявени промишлени дизайни и/или полезни модели.

  TM Monitor® е услуга за ефективно наблюдение на търговските марки и дизайнерските приложения на Вашите конкуренти. С нея се информирате за техните нови тенденции, заявки и регистрации.

  TM Monitor® предоставя информация относно потенциално конфликтни заявки за марки ще Ви бъде предоставяна  по е-майл с коментар при евентуално нарушение и предложение за действие.

  Услугата е разработена от IPConsulting  преди повече от 15 години. Тя се развива в сътрудничество с две от най-големите водещи световни системи за събиране, наблюдение и анализ на бази данни за търговски марки.

  Услугата наблюдение на търговски марки TM Monitor® – актуализира информацията си за България от двата месечни бюлетина на българското патентно ведомство, седмичния булетин на световната организация за интелектуална собственост и ежедневния бюлетин на EUIPO – Ведомството за интелектуална собственост на Европейския съюз. Наблюдението не е ограничено до България и с услугата може да се наблюдават различни територии, региони, дори световно наблюдение.

  По този начин ще можете да предприемете проактивни мерки, когато това е необходимо. Ще можете да подадете опозиция, да възразите срещу определена заявка или да поискате заличаване на вече регистриран обект. Тази информация изпреварващо ще Ви информира за маркетинговите планове на вашите конкуренти. Предварително ще знаете името на следващия им продукт който възнамеряват на лансират на пазара.

  TM Monitor® – мислете модерно!

   

  Нашите партньори по света

  През своето 20 годишно съществуване IPConsulting® изгражда успешна мрежа от партньори, функционираща в:

  • Европейския съюз;
  • Балканския регион (Турция, Румъния, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора);
  • района на бившия съветски съюз (Русия, Украйна,Беларус, Казахстан, Армения, Грузия, Азербейджан, Узбекистан, Кергистан, Таджикистан);
  • САЩ;
  • Канада;
  • Близкия изток; 
  • Китай;
  • Нова Зенландия и други.

  На картата са показани страните, в който сме регистрирали, марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни или сме водили съдебни дела.


  bg Bulgarian
  X