Регистрация на патент в България

Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението, което е ново, има изобретателска стъпка, или е промишлено приложимо.

Патент

Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

IP Consulting предлага следните услуги:

  • Оформяне на заявка и описание на изобретение;
  • Представителство пред Българското Патентно ведомство по заявяване, експертиза и издаване на патент чрез правоспособни представители по индустриална собственост, процесуално представителство срещу решения на Патентно Ведомство пред български съд;
  • Оформяне на РСТ заявка и описание, осъществяване на представителство пред компетентните институции по смисъла на Договора за патентно коопериране (РСТ) за издаване на патент за посочени от клиента държави;
  • Оформяне на заявка и описание; представителство пред Европейското патентно ведомство за издаване на европейски патент съобразно изискванията на Европейската патентна конвенция;
  • Предприемане на процедури по оспорване и обявяване на недействителност;
  • Процесуална защита пред съд срещу нарушение на патентни права;
  • Валидиране на европейски патенти;
  • Поддържане действието на патенти.