Защита на потребителите

Представителство пред комисията за защита на потребителите и консултации в сферата на защитата на правата на потребителите.

Защита на потребителите

Услугите в областта на защита на потребителите, които предлагаме са:

  • консултации в областта;
  • анализи;
  • представителство пред Комисия за защита на потребителите;
  • представителство пред Районен съд – София;
  • представителство пред  Административен съд – София град;
  • представителство пред Върховен административен съд;

по дела с предмет обжалване на решения на Комисията за защита на потребителите и заповеди на председателя на Комисията.

 Защита на потребителите – важно

Търговецът е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети на български език или и на български език; с изключение на случаите, когато информацията може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи; като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите; или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.

Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя; ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и; ако е необходимо, указания за употреба.

Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща за потребителите.

Търговецът няма право да отстранява или да променя етикета, маркировката или друга информация, дадена от производителя или вносителя; ако с това свое действие ще подведе потребителите.

При предлагането на стоки освен етикети могат да се използват и други средства за информиране на потребителите, които да поясняват и допълват данните от етикета; ако това се изисква от наредбите.

 Защита на потребителите – Указания за употреба

Стоките, чиято употреба изисква наличието на технически познания;

стоките, съдържащи опасни вещества, или стоките, чиято употреба предполага наличието на специални умения;

или спазването на специални изисквания за безопасност, трябва да бъдат придружени от указания за тяхната употреба, изготвени от производителя.

Указанията за употреба на стоките съдържат информация, необходима за защита на потребителите за правилното и безопасното използване и инсталиране, свързване, поддръжка или съхраняване на стоките. При необходимост указанията за употреба съдържат списък със съставните части и детайли на стоката.

Производителят, търговецът и всяко друго лице, което пуска на пазара стока от внос, е длъжно да осигури указания за употребата й на български език.

При поискване от потребителя и когато стоката позволява това, търговецът е длъжен да покаже начина на нейното действие.