Регистрация на търговска марка

Регистрация, проверка и проучвания на търговски марки. Регистрация като марка на общността, заличаване и отменяне.

търговска марка

Регистрация, проверка и проучвания на търговски марки. Регистрация като търговска марка на Общността, заличаване и отменяне.

IP Consulting извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят (Регистрация на търговска марка или „защита“ / “запазване” на марка).

 

Предлагаме следните услуги в областта на търговските марки:

 • Регистрация на търговска марка в България.
 • Регистрация на търговска марка като марка на Общността
 • Регистрация на търговска марка в трети държави.
 • Представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки.
 • Правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка.
 • Проучвания и анализи.
 • Консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост).

Какво е търговска марка:

 • Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
 • Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка.

Когато решите да регистрирате своята марка, то трябва да знаете, че предварителното ѝ проучване от специалист по интелектуална собственост е силно препоръчително, за да сте сигурни, че процедурите по регистрация и вписване в Държавния регистър на марките на Патентното ведомство на Република България ще протекат гладко и неточностите ще бъдат изчистени.

Какво трябва да знаете за придобиването на марка:

 • Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката.
 • Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.
 • Правото върху марка е изключително право.

Когато заявката е на национално ниво, следва да бъде подадена в Патентно ведомство на Република България. Заявител може да бъде както физическо, така и юридическо лице. Ако заявителят е чуждестранен, то следва да се представлява лично пред Патентното ведомство или чрез представител по индустриална собственост (ПИС) или упълномощено лице по чл. 3, ал. 1 от ЗМГО.

След проверка от експерт в Патентно ведомство за редовността на подадените документи за регистрация на търговска марка, се проверяват и заплатените такси. Ако всички документи са коректно подадени, следва изготвяне на формална експертиза и експертиза по същество, която дава сведения за наличието на абсолютни основания за  отказ за регистрация на марката. При липса на такива основания, всяка марка, която отговаря на законовите изисквания, се публикува в официалния бюлетин на Патентно ведомство. Следва 3-месечен срок, в който може да бъдат подадени опозиция или възражение срещу регистрираната марка. Когато изтече този срок и няма подадени опозиция или възражение, търговската марка се вписва в Държавния регистър на марките на Патентно ведомство. Срокът на действие за защита на търговската марка е 10 години.