Авторско право

Комплексни услуги и обслужване в областта на авторското право. Регистрация, консултации, проучвания. Представителство пред компетентните власти.

Авторско право

Комплексни услуги и обслужване в областта на авторското право и права, сродни на авторското право. Консултации, регистрации, проучвания. Представителство пред компетентните органи.

В сферата на авторското право и сродните му права IP Consulting предлага комплексни услуги и обслужване:

Консултации

 • Консултации относно наличие и упражняване на авторски права – неимуществени и имуществени, върху произведения на литературата, изкуството, науката;
 • консултации относно способите за тяхното придобиване, изгубване и защита;
 • Консултации относно наличие и упражняване на права, сродни на авторското право;
 • Консултации и съдействие при сключване на договори;
 • Уреждащи авторско право и права, сродни на авторското право, възникването на правата и техния обхват;
 • Изготвяне на договори за използване на произведения, с които автор може да отстъпи на ползвател изключително или неизключително право за използване на създаденото произведение;
 • Договори  за възпроизвеждане и разпространение на произведението, публично представяне или изпълнение на произведението;
 • Договори за преработка и превеждане на произведението, разрешаване на излъчване на произведение по безжичен път, внос и износ в трети държави на екземпляри на произведението;
 • Консултации и съдействие при необходимост от разваляне на договори за използване на произведения;
 • Консултации и представителство пред съда във връзка с предявяване на иск за обезщетение за нарушено авторско право, сродно на него право или друго право по Закона за авторското право и сродните му права;
 • Консултации и представителство пред съда във връзка с предявяване на: искове за установяване на факта на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права; искове за преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейност, която ще съставлява неправомерно използване;
 • Консултации, съдействие и представителство при необходимост от защита на авторско право и сродните му права по реда на Наказателния кодекс с оглед налагане на санкции на лицето, което е извършило престъплението;

Управление

 • Проучване, анализ, защита и управление на авторски права спрямо обекта на правото;
 • Съдействие при упражняване на контрол и предприемане на действия пред компетентните органи за санкциониране на нарушителите на авторски права;
 • Регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, в които този механизъм е предвиден от законодателството;
 • Съдействие за свързване с чуждестранни организации за колективно управление на авторски права, както и консултация и предоставяне на информация относно защита на права чрез участие в тези организации.