Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) използва система за класификация на търговски марки, за да групира подобни марки заедно. Ако искате да регистрирате марката си чрез Ницската международна система за търговски марки, тя трябва да попада под поне един от [...]

С Решение на Президента на Европейското патентно ведомство се увеличават някои от административните  такси във връзка с европейски патенти, считано от 01.04.2022. Промени има в следните такси: 022 1. Вписване на прехвърляне на патент  (R. 22(2) EPC) 110 023 2. Вписване на [...]

Европейското патентно ведомство / European Patent Office (ЕПВ/EPO) е основано през 1977 г. с Европейската патентна конвенция. Трите официални езика на ЕПВ са английски, френски и немски. Заявки за патент могат да се подават във всеки един от тях. Европейските патенти (European [...]

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.27 от 2 април 1993г., доп. ДВ. бр.83 от 1 октомври 1996г., изм. ДВ. бр.11 от 29 януари 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 септември 1999г., изм. ДВ. бр.45 от 30 април 2002г., [...]

В сила от 30.12.1999 г. Приета с ПМС No 242 от 27.12.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.114 от 30 декември 1999г., изм. ДВ. бр.117 от 17 декември 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 15 ноември 2005г., изм. [...]

ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ Обн. ДВ. бр.98 от 13 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020г. Проект: 902-01-29/06.06.2019 г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за регистрация [...]

Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO отхвърли изцяло опозиция № 3 094 752 срещу всички стоки от заявка за регистрация на европейска търговска марка № 18 039 001 (фигуративна). Нейния собственик Извор Релакс ЕООД се представлява от екипа на [...]

Поради вероятност от объркване от страна на англоезичната част от потребителите, на международна регистрация на марка № 1 494 022 е отказана защита по отношение на Европейския съюз. Решението е постановено от EUIPO (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост) [...]

Защитата на търговска марка се регламентира от няколко закона и има ралзични аспекти. Първият аспект е регистрация на марката, тоест, когато бизнесът има раработен отличителен знак – да придобие права върху него чрез регитрацията му като марка. Марката има териториален [...]

След подадена опозиция от името на „ВЕЛИКОВ и КО“ ООД чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство отказа регистрация на търговска марка “СОЛЕЙ SOLEI” с вх. No 137576 на територията на Р. България. Отказът важи по отношение на всички заявени услуги [...]

След подадена опозиция от името на „КАЛЛО УЪРЛД“ ООД чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство частично отказа действието на търговска марка „ИГЛИКА Суха Паста” с вх. No 157321 на територията на Р. България. Отказът важи по отношение на всички заявени [...]

След подадена опозииця от ПИБ („Първа инвестиционна банка“ АД) чрез екипа на IPConsulting, Патентно ведомство отказа  действието на международна търговска марка „YES“ с рег. № 1513661 на територията на Р България. Отказът важи за всички стоки и услуги от класове [...]