търговска марка

търговска марка – знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично“.

Терминът „търговска марка“ е известен още в бизнессредите като “бренд” и “брендово име”.

Естествено, продуктовият или корпоративният бренд са много по- широко понятие от отделната търговска марка, също както изграждането на силен бренд и утвърждаването на брендовата ценност е по-голямо предизвикателство за бизнеса, от избирането, регистрацията и поддръжката на една или повече търговски марки. Въпреки това регистрацията и поддръжката са първото и основно действие което трябва да бъде предприето от всеки бизнес днес.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

IP Consulting® предлага следните услуги в областта на търговските марки:

 • регистрация на търговска марка в България;
 • регистрация на търговска марка като марка на Общността (повече информация относно марката на Общността може да откриете тук>>
 • регистрация на търговска марка в трети държави (IP Consulting® извършва регистрация на марки в над 70 държави в целия свят);
 • представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация на търговски марки;
 • правоприлагане, защита при нарушения на права върху търговска марка (повече информация ще откриете и в секции граничния контрол, нелоялна конкуренция и защита на потребителите );
 • проучвания и анализи (повече информация ще откриете в секция проучвания;
 • консултации и сделки с търговски марки (прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост);
 • оценка на търговска марка (повече информация ще откриете в секция оценки на нематериални активи;

IP Consulting® предлага на клиентите си и услуги по регистрация на колективни и сертификатни марки, както в България, така и извън страната.

Колективната марка е марка – притежание на сдружение на производители, търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица.

Сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, качеството или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката.

търговска марка - ipbulgaria.bgСъс законовите разпоредби може да се запознаете от националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg.

Заявление за регистрация на марка (онлайн форма)
Заявление за наблюдение на търговска марка (електронен формуляр)
Заявление за наблюдение на търговска марка (PDF документ)

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn