Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на търговска марка и географски означения

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявките за регистрация на марки и географски означения, наричани по-нататък „заявките“.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г .) (1) З аявката з а р егистрация на марка или на географско означение се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, или по електронен път.

 • В случай на подаване чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналната заявка трябва да се получи в Патентното ведомство в едномесечен срок от получаването на факсимилето или електронното й копие.
 • Заявката се подава в един екземпляр по образец на Патентното ведомство.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Когато заявителят е физическо лице, в заявката се посочват името, презимето и фамилията, държавата, на която е гражданин, или държавата, в която има постоянен адрес, и адресът.

 • (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато заявителят е юридическо лице, в заявката се посочват наименованието и видът на юридическото лице в съответствие с регистрацията му, държавата, по чийто закон е регистрирано, и адресът.
 • Когато заявителите са повече от един, данните по ал. 1 и 2 се посочват за всеки от тях.

Чл. 4. (1) Заявката трябва да бъде подписана от заявителя или от неговия представител по индустриална собственост, наричан по-нататък „представителя“. Когато заявителят е юридическо лице, заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон.

(2) Когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, се изисква и поставянето на печат.

Чл. 5. (1) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато по заявката е упълномощен представител или патентен специалист съгласно § 3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1994 г. и бр. 41 от 1997 г., бр. 32 от 2003 г. и бр. 69 от 2005 г.), към нея се прилага пълномощно.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г . ) Пълномощното трябва да съдържа данни за заявителя по чл. 3, данни за представителя по чл. 6, входящ номер и дата на заявката и/или данни за марката или географското означение и действията, за които представителят е упълномощен. Когато е упълномощен патентен специалист, в пълномощното се посочват и номерът, и датата на трудовия му договор.

 • Когато заявителите по заявка за регистрация на марка са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България.
 • Пълномощното се представя по образец на Патентното ведомство или в друга (форма, избрана от заявителя.
 • (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато представеното пълномощно не е по образец и е на друг език, то трябва да бъде придружено с точен превод на български език.
 • Когато с пълномощното представителят е упълномощен по няколко заявки, се изисква копие от пълномощното за всяка заявка. Верността на копията с оригиналното пълномощно се удостоверява с подписа на представителя.
 • (Нова – ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато в хода на експертизата бъде упълномощен втори представител, се счита, че е налице оттегляне на пълномощното на първия представител и кореспонденцията се води с новия представител, освен ако в пълномощното е посочено друго.
 • (Нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато в заявката са упълномощени повече от един представител едновременно с различни адреси за кореспонденция, заявителят трябва писмено да посочи един адрес, на който ще се води кореспонденцията. В противен случай кореспонденцията се води на адреса на първия посочен в заявката представител.
 • (Предишна а. 7 – ДВ, бр. 73 от 2007 г., предишна а. 8 – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато представителят действа чрез преупълномощаване, се представя пълномощното, доказващо, че лицето, което го е упълномощило, има такова правомощие. Пълномощното или заверено негово копие съгласно а. 6 се прилага към пълномощното на представителя.
 • (Предишна а. 8 – ДВ, бр. 73 от 2007 г., предишна а. 9, доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) За оттегляне на упълномощаването Патентното ведомство трябва да бъде уведомено писмено, освен в случаите по ал. 7.
 • (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 73 от 2007 г . , предишна ал. 10 – ДВ, бр. 70 от 2011 г . ) З а оттегляне на заявката е необходимо изрично упълномощаване.

Чл. 6. Когато е упълномощен представител, в заявката се вписват неговото име, презиме, фамилия и адрес.

Чл. 7. (1) В заявката може да се посочи и друг адрес в Република България, на който да се води кореспонденцията.

(2) Когато заявителите са повече от един, те могат да посочат общ адрес за кореспонденция. Когато не е посочен общ адрес, кореспонденцията се води на адреса на заявителя, вписан първи в заявката.

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2007 г ., изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г .) Таксата з а з аявяване, експертиза и публикация на заявката се заплаща при подаване на заявката или в сроковете по чл. 17а, ал. 2 или чл. 32, а. 2.

 • (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Таксите за регистрация, за вписване като ползвател, за издаване на свидетелство и за публикация се заплащат в сроковете по чл. 25в, ал. 1 или чл. 39, ал. 1 и 2.
 • (Нова – ДВ, бр. 73 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)
 • (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 73 от 2007 г.) Заплащането на таксите може да бъде направено в Патентното ведомство или по банков път.
 • (Нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато таксата е платена по банков път, за дата на заплащане се приема датата, на която е заверена банковата сметка на Патентното ведомство. Когато сметката на Патентното ведомство е заверена след изтичане на съответния срок, но заявителят представи доказателства, че в 3-дневен срок преди изтичането на срока е наредил дължимата сума, се счита, че таксата е платена в срок.

(6) (Предишна а. 4 – ДВ, бр. 73 от 2007 г., предишна т. 5 – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) За доказване на заплащането се представя документ за платени такси, който трябва да съдържа:

 1. (изм. – ДВ, бр. 73 от 2007 г.) данни за заявителя и представителя;
 2. (доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) данни за марката или географското означение, за които се иска регистрация и/или вписване на ползвател;
 3. точките от Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство по чл. 4 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), по които е извършено заплащането.

Чл. 9. (1) Кореспонденцията до Патентното ведомство трябва да съдържа входящия номер на заявката, за която се отнася, и подписа на заявителя или на представителя.

 • (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Кореспонденцията, изпратена чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, се счита за получена, ако в едномесечен срок от датата на получаване на факсимилето или електронното копие в Патентното ведомство се получи оригиналът.
 • (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Кореспонденцията от Патентното ведомство до заявителя или до неговия представител се изпраща с обратна разписка, която удостоверява датата на получаването й. Когато обратната разписка не се върне в едномесечен срок или кореспонденцията се върне от пощенските служби поради неоткриване на адресата на посочения от него адрес, на официаната страница на Патентното ведомство в интернет и на таблото за съобщения в Патентното ведомство се прави публикация за наичието на такава кореспонденция. Публикацията съдържа заявителския номер, името и адреса на заявителя или на неговия представител, наименованието на марката и вида на кореспонденцията. Сроковете, определени в кореспонденцията, започват да текат от датата на сваянето на публикацията от официаната страница в интернет и таблото за съобщения.
 • (Нова – ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Когато кореспонденцията до Патентното ведомство е изпратена по пощата, за дата на получаване на тази кореспонденция се счита датата на пощенското клеймо на изпращащата пощенска станция. Ако датата на пощенското клеймо е нечетлива, за дата на получаване се счита датата на постъпване на кореспонденцията в Патентното ведомство.

Глава втора. МАРКИ

Раздел I. Заявка за регистрация

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Заявката за регистрация на марка съдържа:

 1. искане за регистрация, представляващо изричното волеизявление на заявителя за регистрация на заявената марка;
 2. идентификационни данни на заявителя;
 3. идентификационни данни на представителя, когато е упълномощен;
 4. адрес за кореспонденция, когато има такъв;
 5. претенция за приоритет, когато е претендиран;
 6. указание за вида на марката;
 7. изображение или изписване на марката;
 8. описание на марката и/или указване на словните й елементи и начина на изписването им – с букви на кирилица или на латиница, и/или указание за цвета/цветовете, когато изображението е цветно;
 9. данни за предходната заявка – в случаите на разделяне на заявката;
 10. списък на стоките и/или услугите и класовете им по Международната класификация на стоките и услугите;
 11. декларация за отказ от изключително право върху елемент от марката;
 12. номер, дата и приоритет на заявката или регистрацията на марката на Общността, за която е поискано преобразуване в национална заявка;
 13. опис на приложените към заявката документи;
 14. подпис.

(2) Към заявката по ал. 1 се прилагат:

 1. пълномощно;
 2. приоритетен документ;
 3. документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация;
 4. правила за използване на колективната или сертификатната марка, когато се иска регистрация на такава марка.

Чл. 11. (1) Когато има претенция за конвенционен приоритет, в заявката се посочват датата и номерът на първата заявка и страната, в която е подадена.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато има претенция за изложбен приоритет, в заявката се посочват датата на излагане на стоките или услугите и страната, в която е организирана изложбата.

Чл. 12. (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Изображението на марката трябва да бъде в размер 7/7 см, ясно и годно за възпроизвеждане. Към заявката може се приложи изображение на марката и на електронен носител.

(2) Когато марката е триизмерна, изображението трябва да показва нейната триизмерност. Изображението трябва да включва и допълнителни изгледи, ако един изглед не дава представа за цялостната форма.

Чл. 14. (1) В списъка на стоките и/или услугите се посочват наименованията на стоките и/или услугите, за които се иска регистрация, групирани съгласно класовете на Международната класификация.

 • Всяка група от стоки и/или услуги се предхожда от номера на класа в Международната класификация. Списъкът на стоките и/или услугите се представя във възходящ ред на класовете.
 • (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Стоките и/или услугите се описват с ясни и недвусмислени термини по възможност съгласно терминологията, използвана в Международната класификация.

Чл. 15. (1) Приоритетният документ по чл. 34, ал. 2, т. 5 ЗМГО представлява копие на първата заявка, заверено от компетентния орган на съответната държава.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Документът по чл. 34, ал. 4, т. 4 ЗМГО представлява удостоверение за участие в изложбата, издаден от администрацията на изложбата. В документа се посочва и марката, под която стоките и/или услугите са били изложени.

Чл. 16. (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Раздел II.

Експертиза

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Заявките се разглеждат по реда на тяхното постъпване.

 • За всяка заявка се проверява даи са изпълнени изискванията на чл. 33 ЗМГО за установяване дата на подаване.
 • Когато изискванията на а. 2 са изпълнени, заявката се вписва във входящия регистър на заявките за марки с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.
 • Когато изискванията на а. 2 не са изпълнени, заявителят се уведомява, че заявката се счита за неподадена.
 • Когато заявката е подадена чрез телекомуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, и отговаря на изискванията на а. 2, а оригиналът се получи след срока по чл. 2, а. 2, за дата на подаване се счита датата на получаване на оригинаа в Патентното ведомство.
 • Когато документите по заявката са на друг език и в двумесечния срок по чл. 33, а. 2 ЗМГО не са представени на български език, за дата на подаване се счита датата на получаване на превода в Патентното ведомство, ако са изпълнени изискванията на а. 2.

Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява даи е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация.

 • (Изм. и доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато документът по ал. 1 не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на недостатъка. На заявителя се указва, че до един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер.
 • (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Ако в сроковете по а. 2 таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2006 г.) В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси за всяка заявка се проверява дали:

 1. заявителят отговаря на изискванията на чл. 2 ЗМГО;
 2. заявката отговаря на изискванията на чл. 32, а. 2 ЗМГО;
 3. правилата за използване на колективна или сертификатна марка отговарят на изискванията на чл. 29, а. 2, съответно чл. 30, а. 2 ЗМГО;
 4. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) заявката отговаря на изискванията на чл. 10 – 15;
 5. списъкът на стоките и/или услугите и класовете отговарят на изискванията на чл. 14.
  • (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато при проверката се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им.
  • (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2007 г.) При разделяне на заявката в срока по а. 2 се подава разделена заявка и се заплаща такса за заявяване, експертиза и публикация на заявката. Съдържанието на разделената заявка не трябва да се различава от съдържанието на първоначаната заявка.
  • (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато се установи, че стоките и/или услугите са групирани или класирани неправилно, в срока по а. 2 заявителят трябва да ги прегрупира или прекласира и да заплати такси за новите класове, когато е необходимо.
  • Когато стоките и/или услугите са неразбираеми или са описани с неясни термини, заявителят трябва да ги обясни, уточни и коригира, без да излиза извън обхвата на заявените стоки и/или услуги.
  • (Нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато се установи, че стоките и/или услугите са описани с неправилен словоред и/или са допуснати очевидни повторения, списъкът на стоките и/или услугите се редактира по отношение на словореда и повторенията, като заявителят се уведомява за служебно извършената корекция.
  • (Нова – ДВ, бр. 14 от 2006 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато е претендиран приоритет и в срока по чл. 34 ЗМГО не е приложен приоритетен документ или не е заплатена такса за приоритет, или приоритетният документ не отговаря на изискванията на чл. 15, заявителят се уведомява, че приоритетът на заявката се определя от датата на подаването й в Патентното ведомство.
  • (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 14 от 2006 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато в срока по ал. 2 заявителят не отговори, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, държавният експерт взема решение за прекратяване на производството.
  • (Нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато заявителят прекласира неправилно класираните стоки и/или услуги, но в срока по ал. 2 не заплати дължимата такса за включване на допълнителен/ни клас/ове, производството по заявката продължава, като заявителят се уведомява, че стоките и/или услугите, които попадат в допълнителните класове, ще отпаднат от заявения списък.
  • (Нова – ДВ, бр. 73 от 2007 г ., предишна ал. 8, изм. и доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г . ) Когато в срока по ал. 2 не е представено пълномощно или представеното пълномощно не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 и заявителят е лице, което има постоянен адрес или седалище в Република България, заявителят се уведомява, че производството по заявката продължава, като кореспонденцията се води директно с него.

Чл. 18а. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Чл. 18б. (Нов – ДВ, бр. 73 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2006 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва експертиза по същество. (2) Експертизата обхваща следните етапи:

 1. (отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)
 2. проучване на заявената марка по чл. 11 ЗМГО;
 3. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) проучване на заявената марка по чл. 31, ал. 3 ЗМГО;
 4. анализ на резултатите от проучването;
 5. (доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) уведомление за отказ, ако има основания или уведомление за предстояща публикация;
 6. вземане на решение по заявката;
 7. (отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Чл. 19а. (Нов – ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Експертизата по заявка, подадена по национален ред, може да се ускори, когато тази заявка е посочена като базова на заявка за международна регистрация на марка по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марки или едновременно по реда на Мадридската спогодба и Протокола и заявителят претендира за приоритет по чл. 4 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

(2) Ускоряването на експертизата се извършва, при условие че заявката за международна регистрация е подадена не по-късно от последния ден на месеца, в който е подадена и националната заявка, в същия срок са платени таксите по чл. 42, ал. 4 и националната заявка отговаря на изискванията на чл. 32, ал. 2 – 7 ЗМГО.

Чл. 20. (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Проучването по чл. 11 и чл. 31, ал. 3 ЗМГО се извършва в следните бази данни и информационни източници, но не само: 1. базата данни на Международното бюро за гербове, знамена или други символи на държави – членки на Парижката конвенция, както и за гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция;

 1. списък и катаог на Министерството на културата на исторически и културни паметници на Република България;
 2. списъци на Световната здравна организация на препоръчаните свободни наименования на фармацевтични субстанции;
 3. базите данни за марки на Патентното ведомство;
 4. базите данни на Патентното ведомство, съдържащи заявените и регистрираните сортове растения и породи животни;
 5. базите данни за заявените и регистрираните по национален ред географски означения, за регистрираните по реда на Лисабонската спогодба наименования за произход, на заявените и регистрираните наименования за произход и географски указания за земеделски продукти и храни, вина и спиртни напитки съгласно регламентите на Европейския съюз, както и съгласно двустранни договори между Европейския съюз и трети страни;
 6. речници, енциклопедии и други източници на информация, включително достъпни в интернет. Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Чл. 22. Анаизът включва преценка на смисловото значение на марката, на рисунките или фигурите и сравнение на заявената марка с намерените при проучването материаи.

Чл. 23. (1) Когато след анаиза на резултатите от проучването се установи недопустимост на регистрацията по отношение на всички или на част от стоките и/или услугите, на заявителя се изпраща уведомление за отказ.

 • В уведомлението се посочват всички основания и мотиви за отказа и на заявителя се предоставя тримесечен срок за възражение.
 • (Нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Решение за пълен или частичен отказ се взема, когато в резултат на извършената експертиза е установена недопустимост на регистрацията и в срока по ал. 2 заявителят:
  1. не отговори;
  2. възрази неоснователно;
  3. не представи доказателства за придобита отличителност съгласно чл. 11, ал. 2 ЗМГО;
  4. не представи съгласие от компетентен орган съгласно чл. 11, ал. 3 ЗМГО;
  5. не се откаже от изключителното право върху елемент съгласно чл. 37, а. 3 ЗМГО;
  6. не ограничи списъка на стоките и/или услугите.
 • (Нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Решение по а. 3 се взема от държавния експерт, който извършва експертизата по същество не по-късно от един месец от изтичането на срока по а. 2.
 • (Нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато решението по а. 3 е за частичен отказ, заявителят на национана заявка се уведомява, че в двумесечен срок от датата на получаването му или в производството по обжалване по чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМГО може да раздели заявката.
 • (Нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Разделянето на заявката се извършва след изрично писмено искане от заявителя. Искането трябва да съдържа входящ номер и дата на подаване на заявката, идентификационни данни на заявителя и списък на стоките и услугите, за които отказът е постановен.
 • (Нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато по частично отказана заявка е постъпило искане за разделяне, се извършва публикация по чл. 37б, ал. 1 ЗМГО на заявката, съдържаща стоките и/или услугите, за които няма решение за отказ.

Чл. 24. (Отм. – ДВ, бр. 14 от 2006 г.)

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) След приключване експертизата на заявката, подадена по национален ред, заявителят се уведомява, че заявката отговаря на изискванията за формална редовност и на чл. 11 и чл. 31, ал. 3 ЗМГО и ще бъде публикувана в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

 • Уведомлението по ал. 1 съдържа и номер, и дата на официалния бюлетин, в който заявката ще бъде публикувана, както и информация, че след публикацията й заявката може да бъде обект на опозиция и възражение от трети лица.
 • Публикацията се извършва в едномесечен срок от приключване на експертизата по чл. 37 ЗМГО или след влизане в сила на решението по чл. 37, ал. 4 ЗМГО.
 • В тримесечен срок от датата на публикацията на заявката по ал. 3 всяко лице може да подаде възражение по чл. 38а ЗМГО, а лицата по чл. 38б, ал. 1 ЗМГО – опозиция срещу регистрацията на марката.

Чл. 25а. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) До вземането на решение по нея заявката може да бъде оттеглена или списъкът на стоките и/или услугите да бъде ограничен с писмено искане от заявителя.

 • Когато заявката е съвместна, искането по ал. 1 трябва да бъде подписано от всички заявители.
 • При оттегляне на заявката се издава решение за прекратяване на производството по заявката, за което се уведомява заявителят.
 • За извършеното ограничаване на списъка на стоките и/или услугите заявителят се уведомява писмено със съобщение.

Чл. 25б. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Постъпилите в срока по чл. 38а, ал. 1 ЗМГО възражения се изпращат незабавно на заявителя, като му се предоставя едномесечен срок за становище.

 • Възражения, постъпили след срока по чл. 38а, ал. 1 ЗМГО, не се разглеждат.
 • В едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 състав на отдела по опозиции разглежда възражението и становището на заявителя, ако такова е постъпило, и представя на експертизния отдел мотивирано заключение относно основателността на възражението.
 • Когато заключението на отдела по опозиции е за основателност на възражението, експертизният отдел изпраща на заявителя уведомление за предварителен отказ съгласно чл. 23, ал. 1.
 • Когато заключението на отдела по опозиции е за неоснователност на възражението, производството по заявката продължава по реда на чл. 25в.
 • Лицето, подало възражението, не получава уведомление за становището на Патентното ведомство по възражението. То може да се информира за състоянието на заявката от сайта на Патентното ведомство.

Чл. 25в. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) В едномесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 38а, ал. 1 и чл. 38б ал. 2 ЗМГО, когато не е подадено възражение или опозиция, или от влизането в сила на решение, с което опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна, или от представеното заключение по чл. 25в, ал. 5 заявителят се уведомява за заплащане на такси за регистрация, издаване на свидетелство и публикация и му се предоставя едномесечен срок. На заявителя се указва, че до един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер.

(2) Когато в сроковете по ал. 1 дължимите такси се з аплатят, се взема р ешение з а р егистрация, в което се посочва и регистровият номер, под който марката се вписва в Държавния регистър на марките.

 • Когато в сроковете по а. 1 дължимите такси не се заплатят, заявката се счита за оттеглена.
 • Решение по а. 2 се взема от държавния експерт, който извършва експертизата по същество, не по-късно от един месец от изтичането на сроковете по а. 1.

Глава трета. ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. Заявка за регистрация

Чл. 26. (1) Заявката за регистрация на географско означение и/или вписване на ползвател съдържа:

 1. (доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) искане за регистрация и/или вписване на ползвател, представляващо изричното волеизявление на заявителя за регистрация на географското означение и/или за вписване на ползвател на регистрирано географско означение;
 2. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) идентификационни данни за заявителя;
 3. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) идентификационни данни за представителя, когато е упълномощен;
 4. адрес за кореспонденция, когато има;
 5. наименованието за произход или географското указание;
 6. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) посочване на конкретната стока, за която се отнася географското означение;
 7. (доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) описание на границите на географското място – страната, района или определената местност;
 8. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) описание на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход;
 9. данни за регистрацията на географското означение в страната на произхода;
 10. подпис.

(2) Към заявката се прилагат:

 1. документи съгласно чл. 60, а. 4 и/или чл. 63, ал. 3 ЗМГО;
 2. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) документ, издаден от компетентния орган на съответната държава, удостоверяващ регистрацията на географското означение в страната на произхода, когато заявителят е чуждестранно лице;
 3. (нова – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) карта или скица, върху която са очертани границите на географското място;
 4. (предишна т. 3, доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) пълномощно – в случаите на упълномощаване на представител;
 5. (предишна т . 4, доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г .) документ з а платени такси з а з аявяване и експертиза за регистрация на географско означение или такси за заявяване и експертиза за вписване на последващ ползвател.

Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Заповедта по чл. 54, а. 2 ЗМГО съдържа:

 1. наименованието за произход или географското указание;
 2. стоката;
 3. описание на границите на географското място;
 4. данни за основните физични, химични, микробиологични и/или органолептични характеристики на стоката и ако е необходимо – на суровините;
 5. описание на традиционния местен метод за производство на стоката;
 6. качествата и характеристиките на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход;
 7. компетентния орган, извършаващ проверките за съответствие между качествата и характеристиките на произвежданите стоки и тези на наименованието за произход или географското указание и за връзката им с географската среда или с географския произход;
 8. периодите, в които произвежданите от вписан ползвател стоки ще бъдат проверявани за съответствие от компетентния орган.

(2) Централното ведомство по чл. 54, ал. 2 ЗМГО определя реда и начина за издаване на удостоверенията по чл. 63, ал. 3 ЗМГО, както и санкциите, които ще бъдат налагани на вписан ползвател, при установено несъответствие между качествата и характеристиките на произвежданите стоки и тези на наименованието за произход или географското указание.

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г . ) Към посоченото в з аявката наименование за произход или географското указание може да бъде добавено родовото или видовото наименование на стоката.

Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Чл. 29. (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Чл. 30. (1) Описанието на стоката включва:

 1. данни за основните физични, химични, микробиологични и/или органолептични характеристики на стоката и ако е необходимо, на суровините;
 2. описание на традиционния местен метод за производство на стоката;
 3. характеристиките на стоката, указващи връзката им с географската среда или с географския произход.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г .) В з аявката з а р егистрация и/или вписване н а п олзвател н а наименование за произход се описва влиянието на природните и човешките фактори върху качествата, свойствата или особеностите на стоката.

Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Раздел II. Експертиза

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2007 г.) Всяка заявка се вписва във входящия регистър на географските означения с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.

 • (Изм. и доп. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) За всяка заявка се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 60 и/или 63 ЗМГО и чл. 26 – 30 от наредбата. Когато се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им.
 • Когато в срока по ал. 2 заявителят не отстрани недостатъците, държавният експерт взема решение за прекратяване на производството.

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2007 г.) Експертизата по същество обхваща следните етапи:

 • проучване на заявеното географско означение по чл. 51 ЗМГО;
 • проучване на заявеното географско означение по чл. 52 ЗМГО;
 • анализ на резултатите от проучването;
 • уведомление за отказ, ако има основания;
 • вземане на решение по заявката.

Чл. 34. Проучването даи заявеното географско означение е наименование за произход или географско указание се извършва въз основа документите по чл. 60, а. 4 и чл. 63, а. 3 ЗМГО и чл. 26, а. 2, т. 2 от наредбата.

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Проучването по чл. 52 ЗМГО се извършва в базите данни на заявените и регистрираните по национаен ред географски означения, марки, сортове растения и породи животни, на регистрираните по реда на Лисабонската спогодба наименования за произход, на международните регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола и на заявените и регистрираните марки на Общността, на заявените и регистрираните наименования за произход и географски указания за земеделски продукти и храни, вина и спиртни напитки съгласно регламентите на Европейския съюз, както и съгласно двустранни договори между Европейския съюз и трети страни, речници, енциклопедии и други източници на информация, включително достъпни в интернет.

Чл. 36. Анализът на резултатите от проучването се извършва въз основа на сравнение на заявеното географско означение с намерените при проучването материаи.

Чл. 37. (1) Когато след анаиза на резултатите от проучването се установи недопустимост на регистрацията на заявеното географско означение, на заявителя се изпраща уведомление за отказ на регистрацията.

(2) В уведомлението по а. 1 се посочват всички основания и мотиви за отказа и на заявителя се предоставя тримесечен срок за възражение.

Чл. 38. (1) Производството по заявката се спира по молба на заявителя, когато е подадено искане за прекратяване или заичаване на регистрацията на географско означение, искане за отменяне, заичаване или прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 ЗМГО на регистрацията на противопоставената по-ранна марка или искане за обявяване на недействителност на сертификат за сорт растения или порода животни.

 • В молбата по а. 1 се посочват входящият номер на заявката, по която се иска спиране, и входящият номер и датата на искането по а. 1.
 • Производството по заявката се възобновява по молба на заявителя след влизането в сила на решението по съответното искане или след вписване на прекратяването в съответния държавен регистър.

Чл. 3 8а. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2011 г .) (1) Производството по з аявката з а р егистрация се спира служебно, когато отказът се основава на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, а. 2, т. 2, 4 или 6 ЗМГО или на марка, за която не е изтекъл срокът за подаване на искане за подновяване на регистрацията съгласно чл. 39, а. 3 ЗМГО, или на заявено географско означение с по-ранна дата на подаване, съответно с по-ранен приоритет, или на заявен сорт растение или порода животно с по-ранна дата на подаване, съответно по-ранен приоритет, или когато решението по заявката зависи от предварителното решаване на въпрос от компетентността на друг орган.

 • Производството по заявката се възобновява служебно след влизането в сила на решението по противопоставената по-ранна заявка или международна регистрация по чл. 12, а. 2, т. 4 ЗМГО или след изтичането на срока по чл. 39, а. 3 ЗМГО, или след влизането в сила на решението на съответния компетентен орган.
 • Производството се спира и възобновява с решение на държавния експерт, разглеждащ заявката, и заявителят се уведомява за това в 3-дневен срок от издаването на решението.

Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато се установи, че заявеното географско означение отговаря на изискванията на ЗМГО, заявителят се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за заплащане на такси за регистрация и вписване на първи ползвател, издаване на свидетелство и публикация.

 • (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Когато се установи, че заявката за вписване на ползвател отговаря на изискванията на ЗМГО, заявителят се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за заплащане на такси за вписване на последващ ползвател, издаване на свидетелство и публикация.
 • Когато в срока по ал. 1 и 2 дължимите такси се заплатят, се взема решение за регистрация и/или вписване на ползвател, в което се посочва и регистровият номер, под който географското означение се вписва в Държавния регистър на географските означения.
 • Когато в едномесечния срок дължимите такси не се заплатят, заявката се счита за оттеглена.
 • Когато в резултат на извършената експертиза е установена недопустимост на регистрацията и в срока по чл. 37, ал. 2 заявителят не отговори или възрази неоснователно, се взема решение за отказ на регистрацията и на вписването на ползвател.
 • Решение по ал. 3 или 5 се взема от държавния експерт, който извършва експертизата по същество.
 • Решение по ал. 5 се взема не по-късно от един месец от изтичането на срока по чл. 37, ал. 2.

Глава четвърта. МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) В едномесечен срок от постъпване на уведомлението на Международното бюро за всяка международна регистрация, по която Република България е посочена страна, се извършва публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Публикацията съдържа библиографските данни на международната регистрация, наименованието или изображението на марката и номерата на класовете съгласно Международната класификация на стоките и услугите.

 • В тримесечен срок от публикацията по ал. 1 всяко лице може да подаде възражение по чл. 38а, ал. 1 ЗМГО срещу допускане действието на международната регистрация на територията на Република България.
 • За всички международни регистрации на марки, в които Република България е посочена страна, се извършва експертиза по същество съгласно чл. 19, 20 и 22.
 • Когато след анализа на резултатите от проучването се установи недопустимост на действието на международната регистрация за всички или за част от стоките или услугите на територията на Република България, на Международното бюро се изпраща уведомление за предварителен пълен или частичен отказ.
 • Уведомление за предварителен отказ се изпраща на Международното бюро и когато в срока по ал. 2 ЗМГО е постъпило възражение от трети лица, въз основа на което съставът на отдела по опозиция е представил заключение по чл. 25б, ал. 4.
 • Независимо дали е изпратено уведомление за предварителен отказ, след приключване на експертизата по същество на Международното бюро се изпраща декларация, че служебната експертиза е извършена, но марката може да бъде обект на опозиция от трети лица. В декларацията се посочват датата, от която започва да тече, и датата, на която изтича срокът за подаване на опозиция.
 • Решение за пълен или частичен отказ се взема, когато в резултат на извършената експертиза е установена недопустимост на действието на международната регистрация на територията на Република България за всички или за част от стоките или услугите и при условията на чл. 23, ал.
 • Решението по а. 7 се взема от държавния експерт, който извършва експертизата по същество, не по-късно от един месец от изтичането на срока по чл. 23, а. 2.
 • Следвлизането в сила на окончателното решение по международната регистрацияили следизтичането на срока по чл. 38б, а. 3 ЗМГО, когато опозиция не е подадена, в Международното бюро на Световната организация за интелектуана собственост се изпраща една от следните декларации:
  1. за потвърждаване на предварителния отказ;
  2. за оттегляне на предварителния отказ – изцяло или частично;
  3. за допускане действието на международната регистрация.

Чл. 41. (1) Заместването на националната регистрация на марка с международната се извършва по молба на притежателя на международната регистрация, подадена в Патентното ведомство.

 • Молбата по а. 1 трябва да съдържа:
  1. номера на международната регистрация и данни за марката;
  2. номера на национаната регистрация и данни за марката;
  3. данни за притежателя на национаната и международната регистрация;
  4. списък на стоките или услугите, за които се иска заместването.
 • Към молбата се прилага документ за платена такса.
 • Заместването се допуска, когато се установи идентичност на марките, списъка на стоките или услугите и притежателя.
 • Патентното ведомство изпраща уведомление за извършеното заместване в Международното бюро и на представителя.

Чл. 42. (1) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2007 г . ) З аявката за международна р егистрация на национана марка се подава в Патентното ведомство на френски или английски език по образец на Международното бюро.

 • (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2007 г.) Заявката по а. 1 трябва да съдържа данни, идентични с национаната регистрация или заявка, да се отнася за една и съща марка и за идентични стоки и/или услуги. В заявката се допуска ограничаване на списъка на стоките и/или услугите.
 • Патентното ведомство извършва проверка на изискванията по а. 2.
 • За проверката и изпращането на заявката за международна регистрация в Международното бюро заявителят заплаща такса.

Чл. 43. (1) (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2007 г .) З а наименованията за произход, р егистрирани по

Лисабонската спогодба, се извършва експертиза по същество съгласно чл. 35.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) За спиране на производството се прилагат чл. 38 и 38а.

Чл. 44. (1) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2007 г.) Заявката за международна регистрация на регистрирано българско наименование за произход се подава в Патентното ведомство на френски или английски език по образец на Международното бюро.

 • Заявката трябва да съдържа данни, идентични с национаната регистрация, да се отнася за едно и също наименование за произход и за същата стока.
 • Разпоредбите на чл. 42, ал. 3 и 4 се прилагат и за наименованията за произход.

Глава пета.

МАРКА НА ОБЩНОСТТА (НОВА – ДВ, БР. 73 ОТ 2007 Г.)

Чл. 45. (Нов – ДВ, бр. 73 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Чл. 46. (Нов – ДВ, бр. 73 от 2007 г.) (1) Когато марката на Общността се заявява чрез Патентното ведомство, заявката се подава в Патентното ведомство, директно или по пощата, придружена с документ за платена такса за препращане.

(2) Патентното ведомство поставя върху заявката дата на получаването й, номерира броя на страниците с арабски цифри и уведомява заявителя за датата на получаване, вида и броя на документите и датата на препращане на заявката.

Чл. 47. (Нов – ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Когато искането за преобр азув ане на з аявка или на регистр ация на марка на Общността в з аявка за национална регистрация се получи в Патентното ведомство, на заявителя/притежателя се изпраща съобщение за полученото искане, като му се указва, че в двумесечен срок от датата на получаване на съобщението трябва да представи:

 1. превод на документите на български език – попълнена заявка за регистрация на марка по образец;
 2. документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация;
 3. пълномощно на местен представител по индустриална собственост.
  • Ако в срока по ал. 1 заявителят или притежателят не представи необходимите документи, производството по преобразуването се прекратява, за което се уведомява заявителят/притежателят.
  • Всяка преобразувана в национална заявка марка на Общността или заявка за марка на Общността се вписва във входящия регистър на Патентното ведомство на заявките за марки с входящ номер и дата, която съвпада с датата на заявяване или с приоритетната дата на марката на Общността.
  • За дата на подаване на преобразувани в национални заявки марки на Общността или заявки за марки на Общността, чиято дата на подаване или приоритет са преди датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз, се счита 1 януари 2007 г.
  • Разпоредбите на чл. 18 – 25в се прилагат и по отношение на преобразувани заявки или регистрации на марки на Общността в национални заявки.

Чл. 48. (Нов – ДВ, бр. 73 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Чл. 49. (Нов – ДВ, бр. 73 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г.)

Допълнителни разпоредби

 • 1. В зависимост от знака марките са:
  1. Словни – когато се състоят от думи, включително имена на лица, съчетание от думи, букви, цифри или съчетание от букви и цифри.
  2. Фигуративни – когато се състоят от рисунки или фигури.
  3. Триизмерни – когато се състоят от формата на стоката или нейната опаковка.
  4. Комбинации от цветове – когато се състоят от два или повече цвята.
  5. Звукови – когато представляват мелодия, представена графично чрез ноти.
  6. Комбинирани – когато са съчетание от словни и/или фигуративни елементи и/или цветове. Комбинирана е и словна марка със специално графично изписване.

Заключителни разпоредби

 • 2. Наредбата се издава на основание § 15 от Закона за марките и географските означения.
 • 3. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Патентното ведомство.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №е 17 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г.)

 • 11. Наредбата се прилага и за заявки за регистрация на марки, по които до влизането й в сила не е завършила формалната експертиза.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №е 200 ОТ 30 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 73 ОТ 2007 Г.)

 • 19. Наредбата се прилага и за заявки за регистрация на марки, по които до влизането й в сила не е завършила формалната експертиза или експертизата по същество.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №е 50 ОТ 17 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

(ОБН. – ДВ, БР. 32 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2008 Г.)

 • 26. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №е 249 ОТ 30 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 70 ОТ 2011 Г.)

 • 42. (1) Наредбата се прилага за заявки за регистрация на марки и географски означения, които са подадениследвлизането й в сила, както и за заявки за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение.
  • Заявките за регистрация на марки, които са публикувани до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗМГО (ДВ, бр. 19 от 2010 г.), се разглеждат по досегашния ред.
  • Сроковете по чл. 38е, ал. 1 ЗМГО за заплащане на таксите за регистрация, издаване на свидетелство и публикация на регистрацията се прилагат и за заявки за регистрация на марки, които са публикувани до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗМГО.

регистрация

наредба