Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки

класификацияУчредяване на Специален съюз. Приемане на международна класификация. Определение и езици на класификацията

Член 1

(1) Страните, за които се прилага тази спогодба, образуват Специален съюз и приемат обща класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марки (наричана по-нататък „класификация“).

(2) Класификацията включва:

1. Списък на класовете, придружен при необходимост от обяснителни записки.

2. Азбучен списък на стоките и услугите (наричан по-нататък „азбучен списък“) с указание на класа, към който се отнася всяка конкретна стока или услуга.

(3) Класификацията се състои от:

1. Класификацията, публикувана през 1971 г. от Международното бюро по интелектуална собственост (наричано по-нататък „международно бюро“), утвърдено чрез Конвенцията, учредяваща Световната организация за интелектуална собственост, като се подразбира, че обяснителните записки към списъка на класовете, които са включени в тази публикация, ще се считат за предварителни и само препоръчителни до тяхното приемане от комитета на експертите съгласно чл. 3.

2. Измененията и допълненията, влезли в сила съгласно чл. 4, ал.1 на Ницската спогодба от 15 юни 1957 г., както и тези, приети в Стокхолм на 14 юли 1967 г. до влизането в сила на този документ.

3. Последващите изменения съгласно чл. 3 на този документ, влизащи в сила съгласно чл. 4, ал.1 на този документ.

(4) Класификацията се публикува на френски и английски език, като и двата текста имат еднаква сила.

(5) (а) Класификацията съгласно ал. 3, т.1, както и измененията и допълненията съгласно ал. 3, т.2, влезли в сила преди датата, на която този документ е представен за подпис, се съдържат в автентичен документ на френски език, депозиран при генералния директор на СОИС (наричани по-нататък „генерален директор“ и „организацията“). Измененията и допълненията съгласно чл. 3, ал. 2, които влизат в сила след датата за представяне за подпис на този документ, също се депозират в един автентичен екземпляр при генералния директор.

(б) Английският превод на текстовете, визирани в буква „а“, се утвърждава от комитета на експертите съгласно чл. 3 в кратък срок след влизането в сила на този документ; автентичен екземпляр на този превод също се депозира при генералния директор.

(в) Промените съгласно чл. 3, ал. 3 се депозират в един автентичен екземпляр на френски и английски език при генералния директор.

(6) Генералният директор утвърждава след консултация със заинтересуваните правителства въз основа на преводи, предложени от тези правителства, или посредством други начини, които не се отразяват финансово на бюджета на Специалния съюз или на организацията, официалните текстове на класификацията на немски, арабски, испански, италиански, португалски, руски и други езици, които Асамблеята, визирана в чл. 5, може да посочи.

(7) Азбучният списък съдържа за всяка позиция на стока или услуга пореден номер, валиден за този вариант на класификацията, на който език е преведена тя, и едновременно с това съдържа и следните съответствия:

1. в случай на азбучен списък на английски език и серийния номер на конкретната позиция (стока или услуга) и от азбучния списък на френски език;

2. в случай на азбучен списък, утвърден съгласно ал. 6, и серийния номер на конкретната позиция от азбучния списък на френски или английски език.

Правен обсег и приложение на класификацията

Член 2

(1) При наложените от тази спогодба задължения обсегът на класификацията е зависим от прилагането й в страна от Специалния съюз. По-специално класификацията не обвързва страните от Специалния съюз по отношение обхвата на правна закрила, а също така и по отношение на признаването на марки за услуги.

(2) Всяка страна от Специалния съюз си запазва правото да прилага класификацията като основна или допълнителна система.

(3) Компетентните ведомства на страните от Специалния съюз включват в официалните документи и публикации на регистрациите и подновяванията на марките символите на класовете от класификацията, към които се отнасят стоките или услугите, за които марката е регистрирана.

(4) Наличието на определена стока или услуга в азбучния списък не накърнява никакви права, възникващи върху въпросната стока или услуга.

Комитет на експертите

Член 3

(1) Учреден е комитет на експертите, в който участва всяка страна от Специалния съюз.

(2) (а) Генералният директор може, а и по искане от страна на комитета на експертите трябва да кани страните, които не членуват в Специалния съюз, които са членки на организацията или на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, да участват в съвещанията на експертите чрез наблюдатели.

(б) Генералният директор може да кани междуправителствени организации, специализирани в областта на марките, на които поне един от членовете е страна от Специалния съюз, да вземат участие в обсъжданията, представляващи интерес за тях.

(в) Генералният директор може, а по искане от страна на комитета на експертите трябва да кани представители на други междуправителствени и международни неправителствени организации да вземат участие в обсъжданията, представляващи интерес за тях.

(3) Комитетът на експертите:

1. изменя и допълва класификацията;

2. отправя към страните от Специалния съюз препоръки, улесняващи използването на класификацията и стимулиращи прилагането на единна методика;

3. взема всякакви други мерки, които, без да оказват финансово влияние върху бюджета на Специалния съюз или на организацията, са от такова естество, че да улесняват прилагането на класификацията в развиващите се страни;

4. е упълномощен да учредява подкомитети и работни групи.

(4) Комитетът на експертите приема свой вътрешен правилник. Последният дава възможност за участие в съвещанията на подкомитетите и на работните групи към комитета на експертите на междуправителствени организации съгласно ал. 2, буква „б“, които могат активно да съдействат за развитието на класификацията.

(5) Предложенията за изменения и допълнения към класификацията могат да се правят от компетентната администрация на всяка страна от Специалния съюз, международното бюро, междуправителствените организации, представени в комитета на експертите съгласно ал. 2, буква „б“, и всички страни или организации, поканени от Комитета на експертите, за да направят специално такива предложения. Предложенията се предават на международното бюро, което ги предоставя на членовете на комитета на експертите не по-късно от два месеца преди откриването на сесия на комитета на експертите, на която ще бъдат обсъждани.

(6) Всяка страна – членка на Специалния съюз, има право на един глас.

(7) (а) В съответствие с разпоредбите на буква „б“ комитетът на експертите взема своите решения при обикновено мнозинство на участващите в гласуването страни.

(б) Всяко решение, за което според една пета от участващите в гласуването страни се приеме, че налага промени в основната структура на класификацията, трябва да се приеме с мнозинство от четири пети от участващите в гласуването страни. Под промени следва да се разбира всяко прехвърляне на стоки или услуги от един клас в друг, а също така и създаването на съвсем нов клас.

(в) Вътрешният правилник съгласно ал. 4 предвижда възможност освен за специални случаи промените в класификацията да се приемат при изтичането на определен период от време; комитетът на експертите определя продължителността на всеки период от време.

(8) Въздържането от гласуване не се счита за глас.

Съобщаване, влизане в сила и публикуване на измененията и допълненията

Член 4

(1) За всички решения на комитета на експертите, свързани с изменения или допълнения към класификацията, както и препоръките на комитета на експертите, международното бюроуведомява компетентните ведомства на страните от Специалния съюз. Измененията и допълненията влизат в сила шест месеца след датата на изпращане на съобщението. Всякакви други изменения влизат в сила от датата, определена от комитета на експертите, която е датата на приемане на изменението.

(2) Международното бюро допълва класификацията с влезлите в сила изменения и допълнения. Съобщенията за тези промени се публикуват в периодични издания, определени от Асамблеята съгласно чл. 5.

Асамблея на Специалния съюз

Член 5

(1) (а) Специалният съюз има Асамблея, състояща се от страните, утвърдили този документ.

(б) Правителството на всяка страна от Специалния съюз е представено от един делегат, който може да бъде подпомаган от заместници, съветници и експерти.

(в) Разноските на всяка страна се поемат от правителството, изпратило делегацията.

(2) (а) В съответствие с разпоредбите на чл. 3 и 4 Асамблеята:

1. разглежда всички въпроси, свързани с поддържането и развитието на Специалния съюз и прилагането на тази спогодба;

2. дава на международното бюро директивите за подготовка на конференциите за ревизия, като стриктно отчита забележките на страните на Специалния съюз, които не са подписали този документ или не са се присъединили към спогодбата;

3. изучава и одобрява докладите и дейността на генералния директор на организацията (наричан по-нататък „генерален директор“), свързани със Специалния съюз, и му дава всички необходими указания, отнасящи се до правомощията на Специалния съюз;

4. приема програмата, двугодишния бюджет на Специалния съюз и одобрява неговите финансови отчети;

5. приема правилника за финансиране на Специалния съюз;

6. учредява освен Комитета на експертите съгласно чл. 3 други комитети на експерти и работни групи съобразно целите за реализиране на задачите на Специалния съюз;

7. определя кои страни, неучастващи в Специалния съюз, и кои междуправителствени и международни неправителствени организации могат да се допуснат като наблюдатели на неговите заседания;

8. приема измененията на чл. 5 и 8;

9. изпълнява всички други задачи за постигане целите на Специалния съюз;

10. изпълнява всички други задачи, които произтичат от тази спогодба.

(б) По въпросите, представляващи интерес и за други съюзи към организацията, Асамблеята взема решение след консултации с координационния комитет на организацията.

(3) (а) Всяка страна – членка на Асамблеята, има право на един глас.

(б) Половината от страните – членки на Асамблеята, представляват кворум.

(в) Въпреки разпоредбите на буква „б“, ако на някоя сесия броят на гласувалите страни е по- малък от половината, но равен или по-голям от една трета страни – членки на Асамблеята, последната може да взема решения, с изключение на решения по своята дейност, които се приемат само при условията, регламентирани по-долу. Международното бюро съобщава тези решения на страните – членки на Асамблеята, които не са присъствали, като ги поканва в срок от три месеца, считано от датата на съобщението, да гласуват писмено или да се въздържат. Ако при изтичане на този срок броят на страните членки, които са изразили по този начин своя глас или своето въздържане, е поне равен на страните, които не са достигали за кворум на сесията, тези решения влизат в сила при условие, че вече е постигнато необходимото мнозинство.

(г) Съгласно условията на чл. 8, ал. 2 решенията на Асамблеята изискват две трети от подадените гласове.

(д) Въздържането от гласуване не се счита за глас.

(е) Един делегат може да представлява само една страна и може да гласува само от нейно име.

(ж) Страните на Специалния съюз, които не са членки на Асамблеята, участват в заседанията като наблюдатели.

(4) (а) Асамблеята заседава един път на две години на редовна сесия, свикана от генералния директор, при липсата на изключителни обстоятелства, през същия период и на същото място, както за Генералната асамблея на организацията.

(б) Асамблеята заседава на извънредна сесия, свикана от генералния директор по молба на една четвърт от страните, членки на Асамблеята.

(в) Дневният ред на всяка сесия се подготвя от генералния директор.

(5) Асамблеята приема свой вътрешен правилник.

Международно бюро

Член 6

(1) (а) Административните задачи на Специалния съюз се изпълняват от Международното бюро.

(б) Международното бюро подготвя заседанията и осигурява секретариат на Асамблеята, на комитета на експертите и на всички останали комитети или работни групи, учредявани от Асамблеята или от комитета на експертите.

(в) Генералният директор ръководи Специалния съюз и го представлява.

(2) Генералният директор и всеки служител, назначен от него, участва без право на глас във всички заседания на Асамблеята, комитета на експертите и всички останали комитети или работни групи, учредени от Асамблеята или от комитета на експертите. Генералният директор или служител, назначен от него, изпълнява функциите на секретар на тези органи.

(3) (а) В съответствие с директивите на Асамблеята международното бюро подготвя конференциите за ревизия на спогодбата съгласно чл. 5 и 8.

(б) Международното бюро може да се консултира с междуправителствени и международни неправителствени организации по подготовката на конференции за ревизия.

(в) Генералният директор и лицата, назначени от него, участват в разискванията на тези конференции без право на глас.

(4) Международното бюро изпълнява всички други задачи, които му се възложат.

Финанси

Член 7

(1) (а) Специалният съюз има свой бюджет.

(б) Бюджетът на Специалния съюз включва приходите и разходите на Специалния съюз, неговото участие в бюджета на общите разходи на съюзите, както и при необходимост сумата, предоставена за бюджета на конференцията на организацията.

(в) Разходите, които не могат да се припишат само на Специалния съюз, но са на един или повече други съюзи, ръководени от организацията, трябва да се считат за общи разходи на съюзите. Делът на Специалния съюз в общите разходи е пропорционален на участието му в тях.

(2) Бюджетът на Специалния съюз се изготвя в съответствие с изискванията за координация с бюджетите на другите съюзи, ръководени от организацията.

(3) Бюджетът на Специалния съюз се финансира от следните източници:

1. вноските на страните от Специалния съюз;

2. таксите и сумите от други услуги, извършени от международното бюро от името на Специалния съюз;

3. приходите от продажба или право на собственост на публикации на международното бюро от името на Специалния съюз;

4. дарения, завещания и помощи;

5. наеми, лихви и други приходи.

(4) (а) За определяне на споменатата в ал. 3, т. 1 на този член вноска всяка страна от Специалния съюз принадлежи към същия клас, към който е вписана в Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост, и плаща годишните си вноски въз основа на същия брой единици, определен за съответния клас в този съюз.

(б) Годишната вноска на всяка страна от Специалния съюз възлиза на сума, която е в същото съотношение към общата сума, внасяна в бюджета на Специалния съюз от всички страни, в каквото съотношение е броят на нейните единици към общия брой единици на всички страни участнички.

(в) Вноските са дължими ежегодно на 1 януари.

(г) Страна, закъсняла с плащанията на своите вноски, не може да упражни своето право на глас в нито един орган на Специалния съюз, ако дължимата сума е равна или по-голяма от общата сума на дължимите вноски за две пълни предишни години. Независимо от това на тази страна може да се даде възможност да запази правото си на глас в рамките на даден орган, доколкото това налагат изключителни и неизбежни обстоятелства.

(д) Съгласно финансовия правилник в случай, че бюджетът не е одобрен преди началото на новата финансова година, той остава същият като този от предишната година.

(5) Размерът на таксите и сумите, дължими за другите услуги, предоставени от международното бюро от името на Специалния съюз, се определя и отчита от генералния директор пред Асамблеята.

(6) (а) Специалният съюз разполага с фонд „Работен капитал“, образуван от еднократни вноски на всяка страна – членка на Специалния съюз. Ако фондът е недостатъчен, Асамблеята взема решение за неговото увеличаване.

(б) Размерът на първоначалната вноска или увеличаването на вноската за посочения фонд за всяка страна е пропорционален на приноса на тази страна към бюджета за годината, през която се взема решение за увеличаването на този фонд.

(в) Делът и условията на плащане се определят от Асамблеята по предложение на генералния директор след консултация с координационния комитет на организацията.

(7) (а) В споразумението за местопребиваването, сключено със страната, на чиято територия пребивава организацията, се предвижда, че ако оборотният фонд е недостатъчен, тази страна му предоставя аванси. Размерът на тези аванси и условията, при които се дават, са предмет на отделни споразумения между страната и организацията.

(б) Страната, посочена в буква „а“, и организацията имат право да денонсират задължението за даване на аванси чрез писмено уведомление. Денонсирането има действие три години след края на годината, през която то е било съобщено.

(8) Финансовият контрол се осъществява от една или повече страни – членки на Специалния съюз, или от външни контрольори съгласно финансовия правилник. Те се назначават от Асамблеята.

Изменение на някои разпоредби на спогодбата

Член 8

(1) Предложенията за изменение на чл. 5, 6, 7 и този член могат да се правят от всички страни на Специалния съюз или от генералния директор. Тези предложения се съобщават на страните на Специалния съюз от генералния директор най-малко 6 месеца преди обсъждането от Асамблеята.

(2) Всяко изменение на членовете, посочени в ал. 1, се одобрява от Асамблеята. За одобрението са необходими три четвърти от подадените гласове при условие, че всяко изменение на чл. 5 и на тази алинея изискват четири пети от подадените гласове.

(3) Всяко изменение на членовете, посочени в ал. 1, влиза в сила един месец след писмено уведомяване за приемане, получено от генералния директор от три четвърти от старите – членки на Специалния съюз, по времето, когато изменението е прието. Всяко прието изменение на тези членове обвързва всички страни, които членуват в Специалния съюз към момента, когато това изменение влиза в сила; изменение обаче, което увеличава финансовите задължения на страните от Специалния съюз, обвързва само тези страни, които са съобщили за приемането на това изменение.

Подписване на документ за ратификация и присъединяване към спогодбата. Влизане в сила

Член 9

(1) Всяка страна – членка на Специалния съюз, която е подписала настоящия документ, може да го ратифицира, а ако не го е подписала, може да се присъедини към спогодбата.

(2) Всяка страна, която не е членка на Специалния съюз, но е членка на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, може да се присъедини към този документ и по този начин да стане страна на Специалния съюз.

(3) Документите за ратификация и присъединяване се депозират при генералния директор.

(4) (а) Този документ влиза в сила три месеца след като са изпълнени двете условия, регламентирани, както следва:

1. шест или повече страни са депозирали документите за ратификация или присъединяване;

2. поне три от тези страни са страни на Специалния съюз към датата, на която този документ е предоставен за подпис.

(б) Влизането в сила съгласно буква „а“ е валидно спрямо страни, които са депозирали документи за ратификация и присъединяване поне три месеца преди влизането в сила.

(в) По отношение на всяка друга страна, за която буква „б“ не се отнася, тази спогодба влиза в сила три месеца след датата, на която нейната ратификация или присъединяване са били съобщени на генералния директор, освен ако в документа за ратификация или присъединяване е указана по-късна дата. В този случай спогодбата влиза в сила по отношение на тази страна на така посочената дата.

(5) Ратификацията или присъединяването водят до автоматично приемане на всички клаузи и право на всички предимства съгласно тази спогодба.

(6) След влизането в сила на тази спогодба страна не може да ратифицира документ, предхождащ по време тази спогодба, нито да се присъединява към такъв документ.

Срок на действие

Член 10

Срокът на действие на тази спогодба е същият както при Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

Ревизия на спогодбата

Член 11

(1) Тази спогодба може да се ревизира периодично на специални конференции на страните от Специалния съюз.

(2) Свикването на конференции за ревизия се решава от Асамблеята.

(3) Член 5 и 8 могат да бъдат изменяни както на конференциите за ревизия, така и съгласно разпоредбите на чл. 8.

Денонсиране

Член 12

(1) Всяка страна може да денонсира тази спогодба чрез уведомяване на генералния директор. Това денонсиране се отнася също и за предходните документи по тази спогодба, ратифицирани от страната, денонсираща този документ, както и за документите на присъединяване, и е в сила само за страната, която го е извършила, докато спогодбата остава в сила по отношение на останалите страни на Специалния съюз.

(2) Денонсирането влиза в сила една година след деня, в който генералният директор е получил уведомлението.

(3) Възможността за денонсиране, предвидена от този член, не може да се упражни от никоя страна преди изтичането на срок от пет години, считано от датата, на която тя е станала член на Специалния съюз.

Препращане към чл. 24 на Парижката конвенция

Член 13

Разпоредбите на чл. 24 на Стокхолмската ревизия на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 1967 г. се прилагат спрямо тази спогодба; обаче, ако тези разпоредби са претърпели изменения в бъдеще, към тази спогодба се прилага последното допълнение спрямо страните от Специалния съюз, за които то се отнася.

Подписване, езици, депозитни функции, уведомления

Член 14

(1) (а) Тази спогодба се подписва в един-единствен екземпляр, депозиран при генералния директор, на английски и френски език, като и двата текста са с идентично значение.

(б) Официалните текстове на този документ са изготвени от генералния директор след консултации със заинтересуваните страни и в срок от два месеца след подписването на този документ на двата езика, на испански и на руски език, на които освен визираните в буква „а“ езици са подписани текстовете на конвенцията, учредяваща Световната организация за интелектуална собственост.

(в) Официалните текстове на този документ са изготвени от генералния директор след консултация със заинтересуваните правителства на немски, арабски, италиански и португалски и на други езици, определени от Асамблеята.

(2) Тази спогодба остава открита за подписване до 31 декември 1977 г.

(3) (а) Генералният директор утвърждава и предава две копия от подписания текст на тази спогодба на правителствата на всички страни от Специалния съюз и при поискване на правителството на всяка друга страна.

(б) Генералният директор утвърждава и предава две копия на всички изменения на тази спогодба на правителствата на всяка страна от Специалния съюз и при поискване на правителството на всяка друга страна.

(4) Генералният директор регистрира тази спогодба при Секретариата на Организацията на обединените нации.

(5) Генералният директор уведомява правителствата на всички страни – членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, за:

1. подписването съгласно ал. 1;

2. депозирането на документите за ратификация или присъединяване съгласно чл. 9, ал. 3;

3. датата на влизане в сила на тази спогодба съгласно чл. 9, ал. 4, буква „а“;

4. приемането на измененията на тази спогодба съгласно чл. 8, ал. 3;

5. датите, на които влизат в сила тези изменения;

6. денонсиранията, получени съгласно чл. 12.