Регламент (ЕО) № 216/96 на Комисията от 5 февруари 1996 година

Регламент (ЕО) № 216/96 на Службата на ЕС
за установяване на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните състави към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1994 г. относно марката на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94, и по-специално член 140, параграф 3 от него,
като има предвид, че Регламент (ЕО) № 40/94 (наричан по-долу „Регламентът“) създава нова система за регистриране на марка, която действа на територията на цялата Общност и се получава въз основа на заявление до Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) („Службата“);
като има предвид, че за тази цел Регламентът съдържа по-специално необходимите разпоредби за установяване на процедура за регистрация на марки на Общността, както и за предоставяне на марки на Общността, за обжалване на решенията на Службата, както и процедури, свързани с отмяната и недействителността на марката на Общността;
като има предвид, че съгласно член 130 от Регламента, апелативните състави имат задължението да се произнасят по жалби срещу решенията на проверителите, на отделите по споровете, на отдела по администрирането на търговските марки и по правните въпроси и на отделите по заличаването;

като има предвид, че дял VII от Регламента съдържа основните принципи, свързани с обжалването на решенията на проверителите, на отделите по споровете, на отдела по администрирането на търговските марки и по правните въпроси и на отделите по заличаването;
като има предвид, че дял Х от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент № 40/94 на Съвета относно марката на Общността [3] съдържа правила за прилагане на дял VII от Регламента;

като има предвид, че настоящият регламент допълва останалите правила, по специално по отношение на организацията на работа на съставите и провеждането на устната процедура;
като има предвид, че преди започването на всяка работна година следва да се изработи схема за разпределение на работата между членовете на апелативните състави от създаден за това орган; като има предвид, че за тази цел споменатият орган следва да приложи обективни критерии, като например класификация на продуктите и услугите или първите букви от имената на заявителите;
като има предвид, че за да бъдат улеснени обработката и съхранението на жалбите, следва да бъде определен докладчик за всеки отделен случай, който следва да отговаря, inter alia, и за осъществяването на контактите със страните и изготвянето на проекторешения;

като има предвид, че страните по процедурите пред апелативните състави може да не са в състояние или да не желаят да поставят въпроси с обща относимост по висящи дела на вниманието на апелативните състави; като има предвид следователно, че апелативните състави следва да имат правомощието, по своя инициатива или по искане на председателя, да канят председателя на Службата да представи коментари по въпросите от общ интерес във връзка с висящо дело пред апелативните състави;
като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 141 от Регламента,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разпределение на задълженията и компетентен орган по разпределянето

1. Преди започването на всяка работна година задълженията се разпределят между апелативните състави съобразно обективни критерии и се определят членовете на всички апелативни състави, заедно с техните заместници. Всеки член на апелативен състав може да бъде определен за член или заместник в няколко апелативни състава. Тези мерки могат да бъдат изменени в течение на работната година, когато е уместно.
2. Мерките, посочени в параграф 1, се предприемат от орган, в който участват председателят на Службата като председател, заместник-председателят на Службата, който отговаря за апелативните състави, председателите на апелативни състави и трима членове на апелативни състави, избрани с единодушие от всички членове на апелативните състави, с изключение на председателя, за въпросната работна година. Органът заседава, когато присъстват най-малко петима от членовете му, включително председателят или заместник-председателят на Службата и двама председатели на апелативни състави. Решенията се взимат с мнозинство. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас. Органът може да приеме свой вътрешен процедурен правилник.

3. Органът, посочен в параграф 2, урежда споровете съобразно разпределението на задълженията между различните апелативни състави.
4. До конституирането на най-малко три апелативни състава органът, посочен в параграф 2, се състои от председателя на Службата, който действа в качеството на председател, заместник-председателя на Службата, който отговаря за апелативните състави, председателя или председателите на конституираните апелативни състави, както и член на един от апелативните състави, избран от всички членове на състава, с изключение на председателя или председателите, за въпросната работна година. Органът заседава легитимно, когато присъстват най-малко трима от членовете му, които да включват председателя или заместник-председателя на Службата.

Член 2

Замяна на членове

1. Основанията за замяна от заместници включват по-специално напускане, болест, неотменими задължения, както и основанията за отвод, определени в член 132 от Регламента.
2. Всеки член, който отправя искане за замяна от заместник, е длъжен незабавно да информира председателя на съответния апелативен състав за отсъствието си.

Член 3

Отвод и възражения

1. Когато ведомството има данни за възможна причина за отвод или възражение съгласно член 132, параграф 3 от Регламента, които не са подадени от самия член или от страна в процеса, се прилага процедурата по член 132, параграф 4 от Регламента.
2. Въпросният член бива поканен да представи своите коментари за това дали има причина за отвод или възражение.
3. Преди вземането на решение по действията, които следва да бъдат предприети съгласно член 132, параграф 4 от Регламента, не се извършват по-нататъшни действия по делото.

Член 4

Докладчици

1. Председателят на всеки апелативен състав определя себе си или член на апелативния състав за докладчик по жалбата.
2. Докладчикът извършва предварително проучване на жалбата. Той може да изготви съобщенията, адресирани до страните, които са предмет на одобрение от председателя на апелативния състав. Съобщенията се подписват от докладчика от името на апелативния състав.
3. Докладчикът подготвя заседанията на апелативния състав, както и устните процедури.
4. Докладчикът изготвя проекторешения.

Член 5

Регистри

1. Апелативните състави създават регистри. Лицата, които извършват регистрирането, отговарят за разпределение на функциите при регистрацията. Едно от лицата, извършващи регистрация, може да бъде определено за старши регистратор.
2. Органът, предвиден в член 1, параграф 2, може да възложи на лицата, извършващи регистрацията, изпълнението на функции, които не са свързани с правни или технически трудности, по-специално във връзка с представяне, завеждане или превод на документи, проверка на регистрите и нотификациите.
3. Лицето, извършващо регистрацията, представя на съответния председател на апелативния състав доклад относно допустимостта на всяка новопостъпила жалба.
4. Протоколите от устните процедури и от събирането на доказателства се изготвят от лицето, извършващо регистрацията, или от друго лице, посочено от председателя на апелативния състав, когато председателят на Службата е дал съгласие за това.

Член 6

Промени при конституирането на апелативните състави

1. Ако са извършени промени в апелативния състав след започване на устните процедури, страните в процеса биват информирани, че по искане на която и да е от тях могат да бъдат проведени нови устни процедури пред новия апелативен състав. Новите устни процедури се провеждат и когато това е поискано от новия член, а останалите членове на апелативния състав са дали съгласието си.
2. Новият член е обвързан в същата степен, както и останалите членове, когато вече е било постановено временно решение.
3. В случай че, когато апелативният състав е достигнал до окончателно решение, някой от членовете не е в състояние да изпълнява задълженията си, той не се заменя от заместник. Когато председателят не е в състояние да изпълнява задълженията си, решението се подписва от името на председателя от члена на съответния апелативен състав, който има най-дълъг стаж, а когато членовете имат еднакъв стаж, от по-възрастния от тях.

Член 7

Съединяване на дела в производството по обжалване

1. Когато са подадени няколко жалби срещу едно и също решение, те се разглеждат в рамките на едно и също производство.
2. Когато са подадени жалби срещу различни решения и жалбите са предоставени за разглеждане от един и същи апелативен състав, те могат да бъдат разгледани в рамките на едно и също производство със съгласието на страните.

Член 8

Връщане на делото за разглеждане от първоинстанционния орган

Когато процесуалните действия на първоинстанционния орган, чието решение е предмет на обжалване, са опорочени поради допуснати съществени процесуални нарушения, съставът отменя решението и връща делото за решаване от първоинстанционния орган, освен ако съществуват основания, които да попречат на това.

Член 9

Устни процедури

1. Когато трябва да се проведат устни процедури, съставът гарантира, че на страните е била предоставена цялата необходима информация и документация преди разглеждането на делото.
2. Преди да призове страните за устните процедури, съставът може да прибави и съобщение, в което да обърне на страните внимание върху въпроси, които са от съществено значение за делото, или върху факта, че някои от въпросите са престанали да бъдат спорни, или което да съдържа други съображения, които биха подпомогнали страните да съсредоточат вниманието си върху съществото на спора по време на устните процедури.
3. Съставът гарантира, че делото е готово за решаване след приключване на устните процедури, освен ако не са възникнали особени основания за противното.

Член 10

Съобщаване на страните

Когато съставът счете за целесъобразно да съобщи на страните възможна оценка на фактическата или правната страна на спора, това съобщаване се извършва по такъв начин, че да не съдържа каквото и да било обвързване от страна на състава.

Член 11

Съображения по въпроси от общ интерес

Съставът може, по своя инициатива или по писмено мотивирано искане на председателя на Службата, да го покани да изложи съображения, писмено или устно, по въпроси от общ интерес, възникнали в хода на устните процедури по висящо дело. Страните имат правото да представят техните коментари по изложените от председателя съображения.

Член 12

Дебати преди постановяване на решението

Докладчикът представя на останалите членове на апелативния състав проект на решението, което трябва да бъде взето, и определя разумен срок, в който да бъдат изложени възраженията или исканията за промени в него. Апелативният състав се събира, за да обсъди решението, което трябва да бъде взето, когато се установи, че членовете не споделят едно и също становище. На обсъжданията присъстват само членовете на апелативния състав; председателят на съответния апелативен състав може въпреки това да даде разрешение на обсъжданията да присъстват и други служители, като преводачи или регистратори. Дебатите са тайни.

Член 13

Ред за гласуване

1. По време на дебатите между членовете на апелативния състав първо се изслушва становището на докладчика, а когато докладчик не е председателят, председателят се изслушва последен.
2. Когато е необходимо гласуване, гласуването се извършва в същия ред, освен ако председателят е също и докладчик. Тогава той гласува последен. Не се допускат отсъствия.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 1996 година.
За Комисията
Mario Monti
Член на Комисията