Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията от 13 декември 1995 година относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)

Регламент (ЕО)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94, и по-специално член 139 от него, като взе предвид Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността,

като има предвид, че член 139, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета (наричан по-долу „регламентът“) предвижда процедурата за събиране на таксите да се приема в съответствие с процедурата, предвидена в член 141 от регламента;

като има предвид, че член 139, параграф 1 от регламента предвижда в правилата за таксите да бъдат определени размерът и начинът на заплащането им;

като има предвид, че член 139, параграф 2 от регламента предвижда размерът на таксите да бъде определен до стойност, чрез която да се гарантира балансираността на бюджета на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн), по принцип;

като има предвид, че въпреки това в началната фаза от дейността на службата може да се постигне такъв баланс само когато бъде отпусната субсидия от общия бюджет на Европейските общности съгласно член 134, параграф 3 от регламента;

като има предвид, че основната такса за заявяване на търговска марка на Общността включва сумата, която службата трябва да заплати на всяка централна служба по индустриална собственост в държавите-членки за всяко проучване, извършено от тези служби съгласно член 39, параграф 4 от регламента;
като има предвид, че за да се осигури необходимата гъвкавост, председателят на службата (наричан по-долу „председателят“), трябва да бъде упълномощен, с някои изключения, да определи размера на таксите, които се събират от службата за извършените от нея услуги, таксите за достъп до базата данни на службата, както и за предоставянето на данни от нея в машинночитаема форма, както и да установи таксите за публикуването ?;

като има предвид, че с оглед улесняване заплащането на таксите и дължимите суми, председателят е упълномощен да разрешава начини на заплащане, които допълват изрично предвидените в настоящия регламент;

като има предвид, че е подходящо таксите и разноските, които се събират от службата, да бъдат определени в същата валутна единица, както валутата, в която е съставен бюджетът на службата;

като има предвид, че бюджетът на службата е определен в екю;
като има предвид, че следователно определянето на размерите в екю предотвратява несъответствията, които могат да възникнат при разликите във валутния курс;

като има предвид, че плащанията в брой се извършват във валутата на държавата-членка, където е седалището на службата;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 141 от регламента,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2869/95:

Член 1

Общи положения

В съответствие с настоящия регламент се събират следните такси:
а) таксите, дължими на службата, предвидени в регламента и в Регламент (ЕО) № 2868/95;
б) сумите, определени от председателя съгласно член 3, параграфи 1 и 2.

Член 2

Такси, предвидени в регламента и в Регламент (ЕО) № 2868/95 Таксите, които се събират от службата по реда на член 1, буква а), са следните: (в екю) |

1. | Основна такса за заявяване на индивидуална марка (член 26, параграф 2; правило 4, буква а) | 975 |
2. | Такса за всеки клас стоки и услуги, надвишаващи три за индивидуална марка (член 26, параграф 2; правило 4, буква б) | 200 |
3. | Основна такса за заявяване на колективна марка (член 26, параграф 2 и член 64, параграф 3; правило 4, буква а) и правило 42) | 1675 |
4. | Такса за всеки клас стоки или услуги, надвишаващи три за колективна марка (член 26, параграф 2 и член 64, параграф 3; правило 4, буква б) и правило 42) | 400 |
5. | Такса за възражения (член 42, параграф 3; правило 18, параграф 1) | 350 |
6. | Такса за промяна в представянето на търговска марка (член 140, параграф 2 и член 44, параграф 2; правило 13, параграф 2) | 200 |
7. | Основна такса за регистрация на индивидуална марка (член 45; правило 23, параграф 1, буква а) | 1100 |
8. | Такса за всеки клас стоки и услуги, надвишаващи три за индивидуална марка (член 45; правило 23, параграф 1, буква б) | 200 |
9. | Основна такса за регистрация на колективна марка (член 45 и член 64, параграф 3; правило 23, параграф 1, буква а) и правило 42) | 2200 |
10. | Такса за всеки клас стоки и услуги, надвишаващи три за колективна марка (член 45 и член 64, параграф 3; правило 23, параграф 1, буква б) и правило 42) | 400 |
11. | Допълнителна такса за закъснение при плащане на такса за регистрация (член 140, параграф 2, точка 2; правило 23, параграф 3) | 25 % от забавената такса за регистрация, но не повече от 750 |
12. | Основна такса за подновяване на индивидуална марка (член 47, параграф 1; правило 30, параграф 2, буква а) | 2500 |
13. | Такса за всеки клас стоки и услуги, надвишаващи три за индивидуална марка (член 47, параграф 1; правило 30, параграф 2, буква б) | 500 |
14. | Основна такса за подновяване на колективна марка (член 47, параграф 1 и член 64, параграф 3; правило 30, параграф 2, буква а) и правило 42) | 5000 |
15. | Такса за всеки клас стоки и услуги, надвишаващи три за колективна марка (член 47, параграф 1 и член 64, параграф 3; правило 30, параграф 2, буква б) и правило 42) | 1000 |
16. | Допълнителна такса за закъсняло плащане на такса за подновяване или за късно подаване на искане за подновяване (член 47, параграф 3; правило 30, параграф 2, буква в) | 25 % от забавената такса за подновяване, но не повече от 1500 |
17. | Такса за подаване на молба за отмяна или недействителност (член 55, параграф 2; правило 39, параграф 2) | 700 |
18. | Такса за подаване на жалба (член 59; правило 49, параграф 1) | 800 |
19. | Такса за възстановяване на права (restitutio in integrum) (член 78, параграф 3) | 200 |
20. | Такса за преобразуване на марката в заявка за национална марка (член 109, параграф 1; правило 45, параграф 2) | 200 |
21. | Такса за записване на регистрация на изцяло или частично прехвърляне на търговска марка на Общността (член 24 и член 140, параграф 2, точка 4; правило 31, параграфи 4 и 8) | 200 за всяко внасяне, но когато са подадени множество искания за една и съща заявка или по едно и също време, не повече от 1000 |
22. | Такса за регистриране на изцяло или частично прехвърляне на търговска марка на Общността (член 140, параграф 2, точка 4; правило 31, параграф 4) | 200 за всяка регистрация, но когато са подадени множество искания за една и съща заявка или по едно и също време, не повече от 1000 |
23. | Такса за регистрация на лицензионно или друго право по отношение на търговската марка на Общността (член 140, параграф 2, точка 5; правило 33, параграф 1) или за регистрация на лицензионно или друго право по отношение на регистрацията на търговска марка на Общността (член 140, параграф 2, точка 6; правило 33, параграф 4): а)даване на лицензияб)прехвърляне на лицензияв)създаване на право in remг)прехвърляне на право in remд)отнемане на право на ползване | 200 за всяка регистрация, но когато са подадени множество искания за една и съща заявка или по едно и също време, не повече от 1000 |
24. | Такса за заличаване на вписването на лицензионно или друго право (член 140, параграф 2, точка 7; правило 35, параграф 3) | 200 за всяка отмяна, но когато са подадени множество искания за една и съща заявка или по едно и също време, не повече от 1000 |
25. | Такса за изменяне на регистрацията на търговска марка на Общността (член 140, параграф 2, точка 8; правило 25, параграф 2) | 200 |
26. | Такса за издаване на заверено копие от заявката за търговска марка на Общността (член 140, параграф 2, точка 12; правило 89, параграф 5), препис от сертификат за регистрация (член 140, параграф 2, точка 3; правило 24, параграф 2) или извлечение от регистъра (член 140, параграф 2, точка 9; правило 84, параграф 6): | |
а)незаверено копие или извлечение | 10 |
б)заверено копие или извлечение | 30 |
27. | Такса за проверка на документацията (член 140, параграф 2, точка 10, № 10; правило 89, параграф 1) | 30 |
28. | Такса за издаване на копие от документите (член 140, параграф 2, точка 11, № 11; правило 89, параграф 5): | |
а)незаверено копие | 10 |
б)заверено копие | 30 |
плюс за всяка следваща страница над 10 | 1 |
29. | Такса съобщаване на информация, съдържаща се в документацията (член 140, параграф 2, точка 13; правило 90) | 10 |
плюс за всяка следваща страница над 10 | 1 |
30. | Такса за преразглеждане на размера на определените за възстановяване процесуални разноски (член 140, параграф 2, точка 14; правило 94, параграф 4) | 100 |

Член 3

Такси, определени от председателя

1. Председателят определя размера на събираните суми за всички услуги, извършвани от службата, различни от посочените в член 2.
2. Председателят определя размера на дължимите суми за публикации в бюлетина за търговски марки на Общността и Официалният вестник на службата, както и в други периодични издания на службата.
3. Размерът на сумите се определя в екю.
4. Размерът на сумите, определени от председателя по реда на параграфи 1 и 2, се публикува в Официалния вестник на службата.

Член 4

Падеж за изплащане за такси и дължими суми

1. Таксите и дължимите суми, за които падежът не е посочен в регламента или в Регламент (ЕО) № 2868/95, се дължат на датата на получаване на искането за извършване на услугата, на която съответства дължимата такса или сума.
2. Председателят може да реши да не извърши споменатите в параграф 1 услуги в зависимост от авансовото изплащане на съответните такси или суми.

Член 5

Плащане на такси и дължими суми

1. Таксите и дължимите суми на службата се изплащат:
а) чрез банков превод по сметка на службата,
б) чрез доставка или връчване на чекове, платими на службата, или
в) в брой.
2. Председателят може да разреши начини на плащане, различни от посочените в параграф 1, по-специално чрез депозити по текущи сметки на службата.
3. Решенията, взети по реда на параграф 2, се публикуват в Официалния вестник на службата.

Член 6

Валути

1. Плащанията чрез банкови преводи по сметка на службата, посочени в член 5, параграф 1, буква а), чрез доставка или връчване на чекове, посочени в член 5, параграф 1, буква б) или друг начин на плащане, разрешен от председателя по реда на член 5, параграф 2, се извършват в екю.
2. Плащанията в брой, предвидени в член 5, параграф 1, буква в), се извършват във валутата на държавата-членка, където е седалището на службата. Председателят определя съответната стойност на тази валута в екю въз основа на действащите валутни курсове, по фиксинга на Комисията за всеки ден, публикуван в Официален вестник на Европейските общности съгласно Регламент (ЕО) № 3320/94 на Съвета .

Член 7

Обстоятелства, отнасящи се до плащането

1. За всяко плащане трябва да бъде посочено името на лицето, извършващо плащането, и информация, позволяваща на службата да установи веднага целта на плащането. По-специално трябва да бъде посочена следната информация:
а) когато се извършва плащане на такса за подаване на заявка, целта на плащането, а именно „такса за заявяване“;
б) когато се извършва плащане на такса за регистрация, номера на заявката, въз основа на която се иска регистрация, и целта на плащането а именно „такса за регистрация“.
в) когато се извършва плащане на такса за възражение, номерът на заявката и името на заявителя на търговска марка на Общността, срещу когото се внася възражение, целта на плащането, а именно „такса за възражение“;
г) когато се извършва плащане на такса за отмяна или недействителност, номера на молбата за регистрация и името на притежателя на търговска марка на Общността, срещу когото е насочена молбата, както и целта на плащането, а именно „такса за отмяна“ или „такса за недействителност“.
2. Когато целта на плащането не е установена незабавно, службата изисква от лицето, извършващо плащането, да я уведоми писмено за целта на плащането в посочен от нея срок. Когато лицето не изпълни изискването в подходящ срок, се приема, че не е извършено плащане. Изплатената сума се връща.

Член 8

Дата, на която се приема, че е извършено плащането

1. Датата, на която се счита, че е извършено плащане на службата, е, както следва:
а) в случаите, предвидени в член 5, параграф 1, буква а), датата, на която сумата в брой или банковият превод са действително постъпили по сметка на службата;
б) в случаите, предвидени в член 5, параграф 1, буква б), датата на получаване на чека от службата, при условие че чекът е готов за плащане;
в) в случаите, предвидени в член 5, параграф 1, буква в), датата на получаване на сумата в брой.
2. Когато председателят разреши, в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 2, други начини за плащане на таксите, освен предвидените в член 5, параграф 1, той определя също така и датата, на която се приема, че е било извършено плащането.
3. Когато съгласно разпоредбите на параграфи 1 и 2 не е прието, че е било извършено плащане до изтичане на срока, за който е било дължимо, се счита, че този срок е бил спазен, когато пред службата е представено доказателство, че лицето, извършило плащането:
а) в държавата-членка, в срока, в който е трябвало да се извърши плащането:
i) е извършило плащането чрез банкова институция;
ii) е дало надлежно нареждане на банката да прехвърли сумата; или
iii) е изпратило по пощата или по друг начин писмо с посочен в него адрес на службата и съдържащо чек по смисъла на член 5, параграф 1, буква б), при условие че чекът е готов за плащане;
и —
б) е изплатило допълнителна такса в размер на 10 % от съответната/ите такса/и, но не повече от 200 ECU; не се дължи допълнителна такса, когато са изпълнени условията на буква а) не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока за плащане.
4. Службата може да изиска от лицето, извършило плащането, да представи доказателство за датата, на която са изпълнени условията по параграф 3, буква а), и когато това се изисква, да заплати допълнителната такса, предвидена в параграф 3, буква б), в определен от нея срок. В случай че лицето не изпълни това изискване или доказателството е недостатъчно, или не е заплатило допълнителната такса в надлежен срок, се счита, че не е бил спазен срокът за плащане.

Член 9

Недостатъчност на изплатената сума

1. Срокът за плащане се счита по принцип за спазен, само когато цялата дължима сума е изплатена в надлежен срок. Когато таксата не е изплатена в пълен размер, изплатената част от сумата се връща след изтичането на срока за плащане.
2. Службата може обаче, когато това е възможно в рамките на оставащото време до изтичане на срока, да даде възможност на лицето да изплати липсващата сума или когато счете това за основателно, да не вземе под внимание липсващи суми в малък размер, без да се накърняват правата на лицето, извършващо плащането.

Член 10

Възстановяване на незначителни суми

1. Когато за покриване на такса или дължима сума е надвнесена някаква част, надвнесената част не се възстановява, когато размерът е незначителен и засегнатата страна не е поискала това изрично. Председателят определя кое се приема за незначителен размер.
2. Решенията по параграф 1 се публикуват в Официалния вестник на службата.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият Регламент (ЕО) № 2869/95 влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 1995 година.
За Комисията
Mario Monti
Член на Комисията
Съобщение 6 от 405