Ай Пи Консултинг печели дело, с което забранява действието на марка на Общността на UNILIVER на територията на Република България

Решение № 320/23.03.2010 г. на СГС, ТО, VI-10 състав

Ищец: „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД – представлявано от адв. Аглика Иванова – IP Consulting Ltd.
Ответник: UNILEVER N.V. (ЮНИЛИВЪР Н.В.)

Ищецът „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД твърди в исковата молба, че е собственик на търговска марка рег. № 48066 – словна ФЛОРА / FLORA, с приоритет от 25.07.2001 г. и регистрирана на 07.06.2004 г. за територията на Република България, регистрирана за стоките в класовете 29 и 30 от Ницската класификация. Ответното дружество Юниливър Н.В. е притежател на Марка на Общността – комбинирана, регистрирана пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), с рег. № CTM 003279015 Flora Institute ENJOY HEALTHY LIVING. Основен е словният й елемент FLORA (ФЛОРА), като марката е регистрирана за стоки в класовете 16, 22 и 44. Съгласно §26, ал. 1 от ПЗР на ЗМГО марките на общността, които са действащи към датата на присъединяване на Република България към ЕС ще имат действие на територията на България от тази дата, т.е. от 01.01.2007 г.

Ищецът е представил Свидетелство за марка, издадено от Патентно ведомство, както библиографска справка от Офиса за хармонизация на вътрешния пазар. Вещото лице, Весел Пендичев, имайки предвид, че марката на ищеца е словна, а марката на ответника е комбинирана, е включило преценка на марките според тяхното визуално, фонетично и смислово сходство. В случая марките са визуално сходни, независимо от начина на изписване на думата „ФЛОРА” – „FLORA”. От идентичността на думите следва и тяхното фонетично и смислово сходство. Общият елемент на регистрираните марки е думата „ФЛОРА”- „FLORA”. Този знак има доминиращо въздействие и може да се направи заключение за сходство на марките, разглеждани в цялост. Стоките, за които е регистрирана марка рег. № 48066, са сходни със стоките, за които е регистрирана марката на Общността CTM № 003279015, а именно в клас 29.

Предвид изложеното съдът намира, че ищецът „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД се явява притежател на по-ранно право с местен обхват, което подлежи на защита по смисъла на §26, ал. 5 ЗМГО. Съгласно тази разпоредба той може да иска постановяване на решение, с което да забрани използването на марката на Общността на територията на Република България, което следва да се осъществи при предпоставките на чл. 111, ал. 1 от Регламент № 207/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на марка на Общността с регистров номер CTM № 003279015, собственост на ответното дружество Юниливър Н.В. със словен елемент Flora.

марка на Общността

   

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn