ДОГОВОР ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ

Договор за патентно коопериранеДоговарящите страни,

Желаещи да допринесат в развитието на науката и технологията,

Желаещи да усъвършенстват правната закрила на изобретенията,

Желаещи да опростят и да направят по-икономично получаването на закрила на изобретенията, когато тя е искана в няколко страни,

Желаещи да улеснят и да ускорят достъпа на обществото до техническата информация, съдържаща се в документите, описващи новите изобретения,

Желаещи да стимулират и да ускорят икономическия прогрес на развиващите се страни, приемайки мерки за повишаване ефективността на правните им системи за закрила на изобретенията, били те национални или регионални, позволявайки им лесен достъп до наличната информация, отнасяща се до получаване на технически решения, адаптирани към техните специфични нужди, и улеснявайки достъпа до постоянно нарастващия обем на модерната технология,

Убедени, че международното коопериране ще улесни значително осъществяването на тези цели,

Сключиха следния Договор:

Уводни разпоредби

Учредяване на Съюз

Член 1

(1) Страните участнички в настоящия Договор (по-нататък наричани „Договарящи се страни“ се обединяват в съюз с цел коопериране в областта на подаване, проучване и експертиза на заявки за закрила на изобретенията, както и с цел извършване на специални технически услуги. Този съюз е наречен Съюз за международно патентно коопериране.

(2) Нито една от разпоредбите на настоящия Договор не може да бъде тълкувана като ограничаваща правата, предвидени от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост в полза на който и да е гражданин или лице, живущо в която и да е страна – членка на тази конвенция.

Дефиниции

Член 2

За целите на настоящия Договор и на Правилника за приложение с изключение на случаите, когато специално е посочен друг смисъл:

(i) под „заявка“ се разбира заявка за закрила на дадено изобретение; всяко позоваване на „заявка“ се разбира като позоваване на заявките за патенти за изобретения, за авторски свидетелства за изобретения, за свидетелства за полезност, за полезни модели, за допълнителни патенти или свидетелства, за допълнителни авторски свидетелства за изобретения и за допълнителни свидетелства за полезност;

(ii) всяко позоваване на „патент“ се разбира като позоваване на патенти за изобретения, на авторски свидетелства за изобретения, на свидетелства за полезност, на полезни модели, на допълнителни патенти или свидетелства, на допълнителни авторски свидетелства за изобретения и на допълнителни свидетелства за полезност;

(iii) под „национален патент“ се разбира патент, издаден от даден национален орган;

(iv) под „регионален патент“ се разбира патент, издаден от даден национален или междуправителствен орган, имащ правото да издава патенти, действуващи в повече от една страна;

(v) под „регионална заявка“ се разбира заявка за регионален патент;

(vi) всяко позоваване на „национална заявка“ се разбира като позоваване на заявки за национални и регионални патенти, различни от заявките, подадени съгласно настоящия Договор;

(vii) под „международна заявка“ се разбира заявка, подадена съгласно настоящия Договор;

(viii) всяко позоваване на „заявка“ се разбира като позоваване на международните и националните заявки;

(ix) всяко позоваване на „патент“ се разбира като позоваване на национални и регионални патенти;

(x) всяко позоваване на „национално законодателство“ се разбира като позоваване на националното законодателство на Договаряща се страна или, ако се отнася до регионална заявка или до регионален патент – на договор, предвиждащ подаването на регионални заявки или издаването на регионални патенти;

(xi) под „приоритетна дата“, за целите на пресмятане на сроковете, се разбира:

(a) когато международната заявка съдържа една претенция за приоритет според чл. 8, датата на подаване на заявката, за чийто приоритет се претендира;

(b) когато международната заявка съдържа повече от една приоритетни претенции според чл. 8, датата на подаване на най-ранната заявката, за чийто приоритет се претендира;

(c) когато международната заявка не съдържа нито една приоритетна претенция според Чл. 8, датата на международно подаване на тази заявка;

(хii) под „Национално ведомство“ се разбира държавният орган на Договарящата се страна, натоварен с издаването на патенти; позоваване на „Национално ведомство“ се разбира и като позоваването на всеки междуправителствен орган, натоварен от няколко страни да издава регионални патенти, при условие, че поне една от тези страни е Договаряща се страна и тези страни да са дали правото на споменатия орган да поеме задълженията и да упражнява правата, които настоящият Договор и Правилник за приложение дават на Националните ведомства;

(хiii) под „Посочено ведомство“ се разбира Националното ведомство на страната, посочена от заявителя съгласно Глава I от настоящия Договор или ведомството, действащо за тази страна;

(xiv) под „Избрано ведомство“ се разбира Националното ведомство на страната, избрана от заявителя съгласно Глава II от настоящия Договор или ведомството действащо за тази страна;

(ХV) под „Получаващо ведомство“ се разбира Националното ведомство или междуправителственият орган, в който е била подадена международната заявка;

(xvi) под „Съюз“ се разбира Международният съюз за патентно коопериране;

(xvii) под „Асамблея“ се разбира Асамблеята на Съюза;

(xviii) под „Организация“ се разбира Световната организация за интелектуална собственост;

(xix) под „Международно Бюро“ се разбира Международното Бюро на Организацията, а докато съществува – и Съюза на Международните бюра за закрила на интелектуалната собственост (BIRPI);

(xx) под „Генерален Директор“ се разбира Генералният Директор на Организацията, а докато BiRPI съществува – и Директорът на BIRPI.

Глава първа. – МЕЖДУНАРОДНА ЗАЯВКА И МЕЖДУНАРОДНО ПРОУЧВАНЕ

Международна заявка

Член 3

(1) Заявките за закрила на изобретенията във всяка Договаряща се страна могат да бъдат подадени като международни заявки по смисъла на настоящия Договор.

(2) Международната заявка трябва да съдържа заявление, описание, една или няколко претенции, един или няколко чертежа (когато е необходимо) и реферат, оформени съгласно настоящия Договор и Правилника за неговото приложение;

(3) Рефератът служи изключително за техническа информация; той не може да бъде взет под внимание за друга цел, и по-специално за целите за тълкуване на обхвата на исканата закрила.

(4) Международната заявка:

(i) трябва да е написана на един от предписаните езици;

(ii) трябва да отговаря на указаните формални изисквания;

(iii) трябва да удовлетворява предписаните изисквания за единство на изобретението;

(iv) трябва да е съпроводена със заплащане на указаните такси.

Заявление

Член 4

(1) Заявлението трябва да съдържа:

(i) Молба, според която международната заявка трябва да бъде разглеждана съгласно настоящия Договор;

(ii) Посочване на Договаряща се или Договарящи се страни, в които се иска закрилата на изобретението на базата на международната заявка („Посочени страни“); ако за някоя от Посочените страни е възможно да бъде получен регионален патент и заявителят желае да получи регионален патент вместо национален патент, в заявлението трябва да е отбелязано това; ако заявителят не може, по силата на договор, отнасящ се до регионален патент, да ограничи заявката до някои от страните – членки на споменатия договор, посочването на една от тези страни и указването на желанието да получи регионален патент трябва да бъдат считани като посочване на всички тези страни; ако според националното законодателство на Посочената страна, посочването на тази страна има ефект на регионална заявка, това посочване ще се счита като желание за получаване на регионален патент;

(iii) името и другите предписани сведения за заявителя и за пълномощника (ако има такъв);

(iv) наименование на изобретението;

(v) името на изобретателя и другите предписани сведения за него, в случай, че законодателството на поне една от посочените страни изисква представянето на тези сведения при подаването на националната заявка. В останалите случаи, горепосочените сведения могат да бъдат представени било в заявлението, било в самостоятелно уведомление, изпратено до всяко от Посочените ведомства, чието национално законодателство изисква тези сведения, но позволява те да бъдат представени и след подаването на националната заявка.

(2) Всяко посочване е съпроводено със заплащане на указаните такси в указаните срокове.

(3) Посочването означава, че исканата закрила се състои в издаването на патент от или за Посочената страна, освен ако заявителят не иска някой друг вид закрила, от посочените в Член 43. За целите на настоящата алинея чл. 2 (ii) не се прилага.

(4) Липсата в заявлението на името на изобретателя и на другите засягащи го сведения не води до никакви последствия в Посочените страни, чието национално законодателство изисква тези сведения, но позволява те да бъдат представени и след подаването на националната заявка. Липсата на тези сведения в самостоятелно уведомление не води до никакви последствия в Посочените страни, където тези сведения не се изискват от националното законодателство.

Описание

Член 5

Описанието на изобретението трябва да е изложено достатъчно ясно и пълно, така че специалист от областта да може да осъществи изобретението.

Претенции

Член 6

Претенцията или претенциите трябва да определят обекта, за който се иска закрила. Претенциите трябва да бъдат ясни и кратки. Те трябва да се основават изцяло на описанието.

Чертежи

Член 7

(1) С отчитане разпоредбите на алинея (2)(ii), чертежи трябва да бъдат представени, когато са необходими за разбирането на изобретението.

(2) Ако изобретението е от такова естество, че може да бъде илюстрирано с чертежи, дори те да не са необходими за разбирането му:

(i) заявителят може да включи такива чертежи в международната заявка при подаването й;

(ii) всяко Посочено ведомство може да изиска от заявителя да му представи такива чертежи в определения срок.

Претенция за приоритет

Член 8

(1) Международната заявка може да съдържа декларация, както е определена в Правилника за приложение, за претендиране на приоритет от една или повече по-ранни заявки в или за една или повече страни-членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

(2)(a) С отчитане разпоредбите на алинея (b), условията и действието на всички претенции за приоритет, направени съгласно алинея (1), са тези, които предвижда Член 4 от Стокхолмската редакция на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

(b) Международната заявка, в която се претендира приоритет от една или повече по- ранни заявки, подадени в или за една Договаряща се страна, може да съдържа посочването на тази страна. Ако в международната заявка се претендира приоритет от една или повече национални заявки, подадени в или за една Посочена страна или се претендира за приоритет от международна заявка, в която е посочена само една страна, условията и ефектите, предизвикани от претенцията за приоритет се определят от националното законодателство на тази страна.

Заявител

Член 9

(1) Всяко лице, с постоянно местожителство в Договаряща се страна или гражданин на такава страна, може да подаде международна заявка.

(2) Асамблеята може да разреши на лица с постоянно местожителство или граждани на коя да е страна-членка на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, която не е членка на настоящия Договор, да подават международни заявки.

(3) Понятията „постоянно местожителство“ и „гражданин“, както и приложението на тези понятия, когато заявителите са няколко или са различни за всяка от Посочените страни, са дефинирани в Правилника за приложение.

Получаващо ведомство

Член 10

Международната заявка се подава в определеното Получаващо ведомство, което я проверява и обработва в съответствие с настоящия Договор и с Правилника за приложение. Дата на подаване и действие на международната заявка

Член 11

(1) Получаващото ведомство определя като дата на международно подаване, датата на получаване на международната заявка, като в момента на това получаване установява, дали:

(i) заявителят не е явно лишен, по причина на местожителство или гражданство, от правото да подаде международна заявка в Получаващото ведомство;

(ii) международната заявка е на един от предписаните езици;

(iii) международната заявка съдържа поне следните елементи:

(a) указание, че е била подадена като международна заявка;

(b) посочването на поне една Договаряща се страна;

(c) името на заявителя, посочено по предписания начин;

(d) част, която повърхностно погледнато, представлява описание;

(e) част, която повърхностно погледнато, представлява една или няколко претенции.

(2)(а) Ако Получаващото ведомство установи в момента на получаване на международната заявка, че тя не съдържа изброените в алинея (1) условия, то поканва заявителя, съгласно Правилника за приложение, да представи необходимите корекции.

(b) Ако заявителят отговори на тази покана, съгласно Правилника за приложение, Получаващото ведомство определя като дата на международно подаване, датата на получаване на исканите корекции.

(3) С отчитане разпоредбите на член 64(4), всяка международна заявка, отговаряща на изискванията, изброени в точките от (i) до (iii) на алинея (1), и за която е била определена дата на международно подаване, има действието на редовно подадена национална заявка във всяка Посочена страна от датата на международно подаване, и тази дата се счита за дата на действително подаване във всяка Посочена страна.

(4)Всяка международна заявка, отговаряща на изискванията, изброени в точки от (i) до (iii) на алинея (1), се разглежда като еквивалентна на редовно подадена национална заявка по смисъла на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

Изпращане на международната заявка в Международното Бюро и в Международния проучвателен орган

Член 12

(1) Един екземпляр от международната заявка се запазва в Получаващото ведомство („вътрешно копие“), друг екземпляр („регистрационно копие“) се изпраща на Международното Бюро, а трети екземпляр („копие за проучване“) се изпраща на компетентния Международен проучвателен орган, посочен в член 16, съгласно Правилника за приложение.

(2) Регистрационното копие се разглежда като автентичен екземпляр на международната заявка.

(3) Международната заявка се счита за оттеглена, ако Международното Бюро не получи регистрационното копие в определения срок.

Възможност за Посочените ведомства да получат копие от международната заявка

Член 13

(1) Всяко Посочено ведомство може да поиска от Международното Бюро копие от международната заявка преди предвидената в Член 20 комуникация; Международното Бюро му предава това копие веднага щом стане възможно след изтичането на срока от една година, считано от приоритетната дата.

(2)(а) Заявителят може по всяко време да изпрати на всяко Посочено ведомство копие от международната си заявка.

(b) Заявителят може по всяко време да поиска от Международното Бюро да изпрати на всяко Посочено ведомство копие от международната му заявка; Международното Бюро изпраща веднага щом стане възможно това копие на споменатото ведомство.

(c) Всяко Национално ведомство може да уведоми Международното Бюро, че не желае да получава копията, посочени в буква (b); в такъв случай гореспоменатата буква не се прилага за това ведомство.

Някои недостатъци на международната заявка

Член 14

(1)(а) Получаващото ведомство проверява, дали международната заявка:

(i) е подписана в съответствие с Правилника за приложение;

(ii) съдържа предписаните сведения, свързани със заявителя;

(iii) съдържа наименование на изобретението;

(iv) съдържа реферат;

(v) съответства, в степен предвидена от Правилника за приложение, на определените формални изисквания;

(b) Ако Получаващото ведомство установи,че едно от тези изисквания не е спазено, тогава то поканва заявителя да коригира международната заявка в определения срок; в противен случай заявката се счита за оттеглена и това се декларира от Получаващото ведомство.

(2) Ако международната заявка се позовава на чертежи, които фактически не са включени в заявката, Получаващото ведомство уведомява заявителя за това, който може да представи тези чертежи в определения срок. Ако заявителят ги представи в определения срок, за дата на международно подаване се определя датата на получаване на чертежите в Получаващото ведомство. В противен случай всяко позоваване на такива чертежи се счита за несъществуващо.

(3)(a) Ако Получаващото ведомство установи, че указаните в Член 3 (4)(iv) такси не са били платени в определения срок или, че указаната в Член 4 (2) такса не е била платена за нито една от Посочените страни, международната заявка се счита за оттеглена и това се декларира от Получаващото ведомство.

(b) Ако Получаващото ведомство установи, че указаната в Член 4 (2) такса е била платена в определения срок за една или няколко от Посочените страни (но не за всички страни), посочването на тези страни, за които таксата не е била платена в определения срок, се счита за оттеглено и това се декларира от Получаващото ведомство.

(4) Ако след записването на датата на подаване на международната заявка, Получаващото ведомство установи в определен срок, че някое от изброените в точките от (i) до (iii) от Член 11 условия не е било изпълнено до тази дата, заявката се счита за оттеглена и това се декларира от Получаващото ведомство.

Международно проучване

Член 15

(1) Всяка международна заявка е обект на международно проучване.

(2) Предметът на международното проучване е установяване на релевантното състояние на техниката.

(3) Международното проучване се извършва на базата на претенциите, взимайки пред вид описанието и чертежите (ако има такива).

(4) Международният проучвателен орган, посочен в Член 16, се задължава да установи релевантното състояние на техниката до максимална степен, съобразно информационните средства, с които разполага, и трябва във всички случаи да проверява документацията, определена в Правилника за приложение.

(5)(а) Ако националното законодателство на Договарящата се страна позволява това, заявителят на национална заявка, подадена в Националното ведомство на Договаряща се страна или до ведомство, действащо за тази страна, при отчитане на условията, предвидени в националното законодателство, може да поиска по негова национална заявка да бъде извършено проучване подобно на международното проучване („международен тип проучване“).

(b) Националното ведомство на Договарящата се страна или ведомството, действащо за тази страна, може, ако националното законодателство на тази страна го позволява, да подложи на проучване от международен тип всяка национална заявка, подадена в него.

(c) Проучването от международен тип се извършва от Международния проучвателен орган, посочен в Член 16, който би бил компетентен да процедира по международно проучване, ако националната заявка е била международна заявка, подадена във ведомството, посочено в букви (a) и (b). Ако националната заявка е написана на език, на който Международният проучвателен орган не е в състояние да обработи заявката, проучването от международен тип се извършва на базата на превод, подготвен от заявителя на един от възприетите езици за международните заявки и на които езици споменатият орган приема международните заявки за разглеждане. Националната заявка и преводът, когато е изискван, трябва да бъдат предадени в определената за международните заявки форма.

Международен проучвателен орган

Член 16

(1) Международното проучване се извършва от Международен проучвателен орган; той може да е или Национално ведомство, или междуправителствена организация, какъвто е Международният патентен институт, чиито функции се състоят в изготвянето на доклади от проучванията по документация за състоянието на техниката, отнасяща се до изобретения, които са обект на заявки за патент.

(2) Ако в очакване изграждането на един единствен Международен проучвателен орган, съществуват няколко Международни проучвателни органи, всяко Получаващо ведомство определя, в съответствие с разпоредбите от прилаганото споразумение, споменато в алинея (3)(b), този или тези от споменатите органи, които биха били компетентни да извършат проучването на международните заявки, подадени в това ведомство.

(3)(а) Международните проучвателни органи се назначават от Асамблеята. Всяко Национално ведомство и всяка междуправителствена организация, които удовлетворяват посочените в буква (c) изисквания, могат да бъдат назначавани в качеството на международен проучвателен орган.

(b) Назначаването зависи от съгласието на Националното ведомство или на междуправителствената организация и от сключването на Договор, който трябва да бъде одобрен от Асамблеята, между това ведомство или тази организация и Международното Бюро. Този Договор уточнява правата и задълженията на страните и най-вече съдържа формалното задължение на споменатото ведомство или организация да прилага и спазва всички общи правила на международното проучване.

(с) Правилникът за приложение определя минималните изисквания, отнасящи се конкретно до персонала и до документацията, на които трябва да отговаря всяко ведомство или организация преди да бъде назначени и, на които ще трябва да продължат да отговарят за времето, за което са назначени.

(d) Назначаването се прави за точно определен срок, който търпи продължение.

(e) Преди да вземе решение относно назначаването на Национално ведомство или на междуправителствена организация, или относно удължаване срока на подобно назначение, както и преди прекратяване на назначаването, Асамблеята изслушва заинтересованото ведомство или организация и взема мнението на Комитета за техническо коопериране, споменато в Член 56, след като този Комитет бъде създаден.

Процедура пред Международния проучвателен орган

Член 17

(1) Процедурата пред Международния проучвателен орган е определена от настоящия Договор, от Правилника за приложение и от договора, който Международното Бюро сключва с този орган, в съответствие с настоящия Договор и Правилника за приложение.

(2)(а) Ако Международният проучвателен орган сметне,:

(i) че международната заявка засяга обект, който той не е длъжен да проучва според Правилника за приложение, и по тази причина реши да не предприема проучване, или

(ii) че описанието, претенциите или чертежите не отговарят на определените изисквания, до степен, непозволяваща извършването на достоверно проучване, споменатият Орган декларира това и уведомява заявителя и Международното Бюро, че доклад за международно проучване няма да бъде изготвен.

(b) Ако някоя от изброените ситуации в буква (а) съществува само по отношение на някои от претенциите, в доклада от международното проучване се отбелязват тези претенции, а за останалите претенции той се изготвя в съответствие с Член 18.

(3)(а) Ако Международният проучвателен орган сметне, че международната заявка не удовлетворява изискванията за единство на изобретението, както е дефинирано в Правилника за приложение, той поканва заявителя да плати допълнителни такси. Международният проучвателен орган изготвя доклад от международното проучване върху тези части от международната заявка, отнасящи се до изобретението, споменато на първо място в претенциите („главно изобретение“), и, ако изисканите допълнителни такси са били платени в определения срок, върху частите от международната заявка, отнасящи се до изобретенията, за които са били платени таксите.

(b) Националното законодателство на всяка Посочена страна може да предвиди, че когато Националното ведомство на тази страна смята поканата, спомената в буква (а), от Международния проучвателен орган за правилна и когато заявителят не е платил всичките допълнителни такси, частите от международната заявка, които не са били обект на международно проучване, да се считат за оттеглени, по отношение на действието им в тази страна, освен ако заявителят не плати специална такса на Националното ведомство на страната.

Доклад от международното проучване

Член 18

(1) Докладът от международното проучване се изготвя в определения срок и в определената форма.

(2) Щом бъде изготвен, докладът от международното проучване веднага се изпраща от Международния проучвателен орган на заявителя и на Международното Бюро.

(3) Докладът от международното проучване или декларацията, спомената в Член 17(2) (а), трябва да бъдат преведени в съответствие с Правилника за приложение. Преводите се подготвят от Международното Бюро или на негова отговорност.

Промени на претенциите пред Международното Бюро

Член 19

(1) След получаване на доклада от международното проучване, заявителят има право да промени веднъж претенциите на международната заявка, подавайки промени в определения срок пред Международното Бюро. Към нея той може да приложи кратка декларация в съответствие с Правилника за приложение, която да обяснява промените и да уточнява ефекта им върху описанието и чертежите.

(2) Промените не трябва да излизат извън рамките на изложението на изобретението, фигуриращо в така подадената международна заявка.

(3) Несъблюдаването на разпоредбите от алинея (2) няма последствия в Посочените страни, чието национално законодателство позволява промените да излизат извън рамките на първоначалното изложение на изобретението.

Комуникация с Посочените ведомства

Член 20

(1)(а) Международната заявка заедно с доклада от международното проучване (включително всички сведения, посочени в член 17(2)(b)) или декларацията, спомената в член 17(2)(а), се изпраща в съответствие с Правилника за приложение на всяко Посочено ведомство, което не се е отказало изцяло или частично от тази комуникация.

(b) Съобщението съдържа превода (така както е предписан) на този доклад или на спомената декларация.

(2) Ако претенциите са били променени по силата на Член 19(1), съобщението трябва да съдържа или пълния текст на претенциите, както са подадени и както са променени, или да съдържа пълния текст на претенциите, както са подадени и да пояснява внесените промени; освен това трябва да съдържа декларацията, ако има такава, посочена в член 19 (1).

(3) По молба на Посоченото ведомство или на заявителя, Международният проучвателен орган им изпраща, в съответствие с Правилника за приложение, копия от цитираните в доклада от международното проучване документи.

Международна публикация

Член 21

(1) Международното Бюро публикува международните заявки.

(2)(а) Пред вид изключенията, предвидени в буква (b) и в член 64(3), международната публикация на международната заявка се извършва непосредствено след изтичането на осемнадесетмесечния срок, считан от приоритетната дата на тази заявка.

(b) Заявителят може да поиска от Международното Бюро да публикува международната му заявка по всяко време преди изтичането на споменатия в буква (а) срок. Международното Бюро постъпва в съответствие с Правилника за приложение.

(3) Докладът от международното проучване или декларацията, посочена в член 17(2)(а), се публикува в съответствие с Правилника за приложение.

(4) Езикът и формата на международната публикация, както и други подробности, се определят от Правилника за приложение.

(5) Не се пристъпва към никаква международна публикация, ако международната заявка е оттеглена или се счита за оттеглена преди привършването на техническата подготовка по публикацията.

(6) Ако Международното Бюро сметне, че международната заявка съдържа изрази или чертежи, противоречащи на моралните норми или на обществения ред, или опетняващи изявления по смисъла на Правилника за приложение, в такъв случай то може да ги пропусне от публикациите си, отбелязвайки мястото и броя на пропуснатите думи или чертежи. Международното Бюро представя, при поискване, специални копия от пропуснатите пасажи.

Копия, преводи и такси за Посочените ведомства

Член 22

(1) Заявителят предава на всяко Посочено ведомство копие от международната заявка (освен ако комуникацията, спомената в Член 20, вече се е състояла) и превод (така както е предписан) на тази заявка и му плаща (при необходимост) националните такси най-късно при изтичане на срока от двадесет месеца, считан от приоритетната дата. В случая, когато националното законодателство на Посочената страна, изисква посочването на името на изобретателя и останалите сведения, отнасящи се до изобретателя, но позволява тези сведения да се изложат по-късно след подаването на националната заявка, заявителят трябва, ако те вече не фигурират в молбата, да ги съобщи на Националното ведомство на тази страна или на ведомството, действащо за нея, най-късно до изтичане на срока от двадесет месеца, считан от приоритетната дата.

(2) Когато Международният проучвателен орган декларира, в съответствие с Член 17(2) (а), че доклад от международното проучване няма да бъде изготвен, срокът за изпълнение на действията, споменати в алинея (1) от настоящия Член, е същият като предвидения в алинея (1).

(3) Законодателството на всяка Договаряща се страна може да фиксира срокове за изпълнение на посочените в алинеи (1) и (2) действия, изтичащи след тези, фигуриращи в горепосочените алинеи.

Отлагане на процедурата на национално равнище

Член 23

(1) Никое Посочено ведомство не разглежда и не подлага на експертиза международната заявка преди изтичането на срока, приложим според Член 22.

(2) Независимо от разпоредбите в алинея (1), всяко Посочено ведомство може, по изрична молба на заявителя, да разгледа или да подложи на експертиза по всяко време международната заявка.

Възможност за загуба на действието в Посочените ведомства

Член 24

(1) С отчитане разпоредбите на Член 25, в случая, посочен в точка (ii) по-долу, действието на международната заявка, предвидена в Член 11(3), се прекратяват във всяка Посочена страна и това прекратяване има същите последствия като оттеглянето на национална заявка в тази страна:

(i) ако заявителят оттегли международната заявка или посочването на тази страна;

(ii) ако международната заявка се счита за оттеглена по силата на Членове 12(3), 14(1)(b), 14(3)(а) или 14(4), или ако посочването на тази страна се счита за оттеглено според Член 14(3)(b);

(iii) ако заявителят не извърши в приложимия срок действията, споменати в Член 22.

(2) Независимо от разпоредбите в алинея (1), всяко Посочено ведомство може да поддържа действието, предвидено в Член 11 (3), дори когато не се изисква потвърждение на подобно действие по силата на Член 25(2).

Проверка от Посочените ведомства

Член 25

(1)(а) Когато Получаващото ведомство отказва да запише дата на международно подаване или декларира, че международната заявка се счита за оттеглена, или когато Международното Бюро прави констатация според Член 12 (3), то Бюрото изпраща в кратък срок, по молба на заявителя, на всяко отбелязано от него Посочено ведомство, копие от всички документи, съдържащи се в досието.

(b) Когато Получаващото ведомство декларира, че посочването на една страна се счита за оттеглено, Международното Бюро, по молба на заявителя, изпраща в кратък срок на Националното ведомство на тази страна копие от всички документи, съдържащи се в досието.

(c) Молбите, основани на букви (a) и (b) трябва да бъдат представени в определения срок.

(2)(a) С отчитане на разпоредбите от буква (b), всяко Посочено ведомство, ако националната такса (при необходимост) е била платена и ако съответният превод (така както е предписан) е бил предаден в определения срок, решава дали отказът, декларацията или констатацията, споменати в алинея (1), са били правилни по смисъла на настоящия Договор и на Правилника за приложение; ако то установи, че отказът или декларацията са резултат от грешка или пропуск на Получаващото ведомство, или че констатацията е резултат от грешка или пропуск на Международното Бюро, Посоченото ведомство разглежда международната заявка, по отношение на действието й в страната на Посоченото ведомство, като че подобна грешка или пропуск не са били допуснати.

(b) Когато регистрационното копие се получи от Международното Бюро след изтичането на определения в Член 12(3) срок по причина на грешка или пропуск на заявителя, буква (а) се прилага единствено в случаите, споменати в Член 48 (2).

Възможност за коригиране пред Посочените ведомства

Член 26

Никое Посочено ведомство не може да отхвърли международна заявка под предлог, че тя не удовлетворява изискванията на настоящия Договор и на Правилника за приложение без най-напред да даде възможност на заявителя да коригира заявката си в рамките и според реда, предвидени от националното законодателство за идентични или сходни ситуации, възникващи по отношение на националните заявки.

Национални изисквания

Член 27

(1) Никое национално законодателство не може да изисква международната заявка да удовлетворява, по своите форма и съдържание, изисквания различни от или допълнителни на тези предвидени в настоящия Договор и в Правилника за приложение.

(2) Положенията в алинея (1) не биха могли да нарушат прилагането на Член 7 (2), нито да попречат на което и да е национално законодателство да изисква, веднъж след като разглеждането на международната заявка е започнало в Посоченото ведомство,:

(i) посочването на името на официалния представител; когато заявителят е юридическо лице,

(ii) предаването на документи, които не принадлежат към международната заявка, но съставляват доказателство за изявленията или декларациите, фигуриращи в тази заявка, включително и потвърждаването на международната заявка чрез подпис на заявителя, когато тази първоначално подадена заявка е била подписана от неговия представител или пълномощник.

(3) Когато заявителят, за целите на всяко Посочено ведомство, няма правото според националното законодателство на тази страна да пристъпи към подаване на национална заявка по причина, че не е изобретателят, международната заявка може да бъде отхвърлена от Посоченото ведомство.

(4) Когато националното законодателство предвижда, по отношение на формата и съдържанието на националната заявка, изисквания, които от гледна точка на заявителите са по-изгодни от тези, които предвижда настоящият Договор и Правилник за приложение за международните заявки, Националното ведомство, съдебните власти и всички други компетентни органи на Посочената страна или действащи за тази страна могат да прилагат първите изисквания вместо последните върху международните заявки, освен ако заявителят не желае предвидените от настоящия Договор и от Правилника за приложение, изисквания да бъдат приложени върху неговата международна заявка.

(5) Нищо от настоящия Договор, нито от Правилника за приложение не може да бъде тълкувано като ограничаващо свободата на Договарящите се страни да предписват каквито и да било изисквания по същество за патентоспособност, каквито те пожелаят. В частност, всяка разпоредба от настоящия Договор и от Правилника за приложение, отнасяща се до определянето състоянието на техниката, трябва да се разбира изключително като отнасяща се за целите на международната процедура; следователно, всяка Договаряща страна е свободна да прилага, когато определя патентоспособността на дадено изобретение, обект на международна заявка, критериите на националното си законодателство, отнасящи се до състоянието на техниката както и други условия за патентоспособност, които не представляват изисквания относно формата и съдържанието на заявките.

(6) Националното законодателство може да изисква от заявителя да представи доказателства по отношение на изискванията по същество за патентоспособност, предвидени от него.

(7) Всяко Получаващо ведомство, както и всяко Посочено ведомство, което е започнало разглеждането на международната заявка, може да прилага всички разпоредби от националното си законодателство, отнасящи се до задължителното представителство на заявителя от законен представител на това ведомство, както и до задължителното указване на служебен адрес в Посочената страна с цел получаването на уведомления.

(8) Нищо от настоящия Договор, нито от Правилника за приложение не може да бъде тълкувано като ограничаващо свободата на Договарящите се страни за прилагане на мерките, които смятат за необходими за националната си сигурност, или да ограничават, с цел защита на икономическите си интереси, правото на всеки свой гражданин или на всяко лице с постоянно местожителство на тяхна територия, да подават международни заявки.

Промяна на претенциите, на описанието и на чертежите пред Посочените ведомства

Член 28

(1) Заявителят трябва да има възможност да променя претенциите, описанието и чертежите в определения срок пред всяко Посочено ведомство. Никое Посочено ведомство не може да издава патент, нито да откаже издаването му преди изтичането на този срок, освен с изричното съгласие на заявителя.

(2) Промените не трябва да излизат извън рамките на изложението на изобретението, фигуриращо в така подадената международна заявка, освен ако националното законодателство на Посочената страна не го позволява изрично.

(3) Промените трябва да бъдат в съответствие с националното законодателство на Посочената страна за всичко, което не е уточнено от настоящия Договор или от Правилника за приложение.

(4) Когато Посоченото ведомство изисква превод на международната заявка, промените трябва да бъдат изложени на езика на превода.

Действие на международната публикация

Член 29

(1) Що се отнася до закрилата на всички права на заявителя в дадена Посочена страна, с отчитане на разпоредбите от алинеи (2) и (4), международната публикация на международна заявка има същото действие в тази страна, както осигуреното от националното законодателство от задължителната национална публикация на националните заявки, за които не е извършена експертиза.

(2) Ако езикът на международната публикация се различава от този на публикациите, изисквани от националното законодателство на Посочената страна, това национално законодателство може да предвиди посоченото в алинея (1) действие да настъпи едва от датата, когато:

(i) е публикуван превод, извършен на последния език, в съответствие с националното законодателство;или

(ii) е предоставен превод, извършен на последния език, на обществеността за проверка, в съответствие с националното законодателство; или

(iii) от заявителя е предаден превод, направен на последния език, на съществуващ или евентуален неправомерен ползувател на изобретението, обект на международната заявка; или

(iv) са били извършени двете действия, посочени в точки (i) и (iii), или двете действия, посочени в точки (ii) и (iii).

(3) Националното законодателство на всяка Посочена страна може да предвиди, когато международната публикация е била направена по молба на заявителя преди изтичането на срока от осемнадесет месеца, считано от приоритетната дата, действието, предвидено в алинея (1), да настъпва едва след изтичането на срока от осемнадесет месеца от приоритетната дата.

(4) Националното законодателство на всяка Посочена страна може да предвиди, посоченото в алинея (1) действие да настъпи от датата на получаване от Националното ведомство или от ведомството, действащо за тази страна, на един екземпляр от международната заявка публикувана в съответствие с Член 21. Това ведомство публикува, веднага щом бъде възможно, датата на получаване в своя бюлетин.

Поверителен характер на международната заявка

Член 30

(1)(а) С отчитане разпоредбите на буква (b), Международното Бюро и Международните проучвателни органи не трябва да позволяват на никое лице или административен орган да има достъп до международната заявка преди международната й публикация, освен по молба или с разрешение от заявителя.

(b) Буква (а) не се прилага по отношение на препращанията до компетентния Международен проучвателен орган, на препращанията, предвидени в Член 13, нито по отношение на комуникациите, предвидени в Член 20.

(2)(а) Никое Национално ведомство не може да позволи на трети лица да имат достъп до международната заявка, освен при молба или с разрешение от заявителя, преди настъпването на една от следните дати:

(i) дата на международно публикуване на международната заявка;

(ii) дата на получаване на комуникацията за международната заявка според Член 20;

(iii) датата на получаване на копие от международната заявка според Член 22. (b) Разпоредбите на Буква (а) не биха могли да попречат на Националното ведомство да информира трети лица, че е било посочено, нито да публикува този факт. Но едно подобно информиране или публикуване би могло да съдържа единствено следните данни: идентификация за Получаващото ведомство, име на заявителя, дата на международно подаване, номер на международната заявка и наименование на изобретението.

(c) Буква (а) не би могла да попречи на Посочено ведомство да позволи на съдебните власти да имат достъп до международната заявка.

(3) Член (2)(а) се прилага за всяко Получаващо ведомство, освен за препращанията, предвидени в Член 12(1).

(4) По смисъла на настоящия Договор, под израза „да има достъп“ се подразбират всички средства, чрез които трети лица могат да бъдат осведомени, включително личното съобщение и общата публикация; но никое Национално ведомство не може да публикува международна заявка или нейния превод преди международната публикация или преди изтичането на двадесетмесечния срок, считано от приоритетната дата, ако международната публикация не е била направена преди изтичането на този срок.

Глава втора – МЕЖДУНАРОДНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА

Искане за международна предварителна експертиза

Член 31

(1) По искане на заявителя, международната заявка става обект на международна предварителна експертиза в съответствие с разпоредбите, следващи по-долу, и с Правилника за приложение.

(2)(а) Всеки заявител, който по смисъла на Правилника за приложение е с постоянно местожителство в Договаряща се страна, свързана с Глава II, или е гражданин на такава страна, и чиято международна заявка е била подадена в Получаващото ведомство на тази страна или действащото за тази страна, може да представи искане за международна предварителна експертиза.

(b) Асамблеята може да даде разрешение на лица, имащи правото да подават международни заявки, да представят искане за международна предварителна експертиза, дори ако са с постоянно местожителство в страна, която не е членка на Договора или в страна, несвързана чрез Глава II, или ако са граждани на такава страна.

(3) Искането за международна предварителна експертиза трябва да бъде изложено отделно от международната заявка. То трябва да съдържа предписаните сведения и да е изложено на предписания език и в предписаната форма.

(4)(а) Искането за международна предварителна експертиза трябва да сочи тази или тези Договарящи се страни, в които заявителят има намерение да използва резултатите от международната предварителна експертиза („Избрани страни“). По-късно могат да бъдат избрани допълнителни Договарящи страни. Изборите могат да се отнасят само за вече Посочени Договарящи се страни, съгласно Член 4.

(b) Заявителите, посочени в алинея (2)(а), могат да избират всяка Договаряща се страна, свързана чрез Глава II. Заявителите, посочени в алинея (2)(b), могат да избират само Договарящи се страни, свързани чрез Глава II, които са обявили, че са подготвени да бъдат избрани от такива заявители.

(5) Искането за международна предварителна експертиза е съпроводено със заплащане на указаните такси в определения срок.

(6)(а) Искането за международна предварителна експертиза трябва да бъде представено на компетентния орган за международна предварителна експертиза, споменат в Член 32.

(b) Всеки по-късен избор трябва да бъде предоставен пред Международното Бюро.

(7) Всяко Избрано ведомство получава уведомление за това, че е избрано.

Орган за международна предварителна експертиза

Член 32

(1) Международната предварителна експертиза се извършва от Органа за международна предварителна експертиза.

(2) В съответствие с разпоредбите от приложимия Договор, сключен между заинтересования или заинтересованите органи за международна предварителна експертиза и Международното Бюро, Получаващото ведомство или респективно Асамблеята уточняват този или тези от органите, които биха били компетентни да извършат предварителната експертиза относно исканията за международна предварителна експертиза, посочени в Член 31(2)(а) и в Член 31(2)(b).

(3) Разпоредбите от Член 16(3) се прилагат mutatis mutandis по отношение на органите за международна предварителна експертиза.

Международна предварителна експертиза

Член 33

(1) Целта на Международната предварителна експертиза е да формулира предварително и неангажиращо мнение по въпросите, дали изобретението, чиято закрила се иска, изглежда ново, дали съдържа изобретателско равнище (дали е неочевидно) и дали е промишлено приложимо.

(2) За целите на международната предварителна експертиза, изобретението, чиято закрила се иска, се счита за ново, ако не е намерено релевантно решение в състоянието на техниката така, както е определено в Правилника за приложение.

(3) За целите на международната предварителна експертиза, изобретението, чиято закрила се иска, се счита за съдържащо изобретателско равнище, ако имайки пред вид състоянието на техниката така, както е определено в Правилника за приложение, не е очевидно за специалист от областта към предписаната релевантна дата.

(4) За целите на международната предварителна експертиза, изобретението, чиято закрила се иска, се счита за промишлено приложимо, ако в съответствие с същността му, може да бъде произвеждано или използвано (в технологичен смисъл) в който и да било отрасъл от промишлеността. Понятието „промишленост“ трябва да се разбира в най-широкия му смисъл, както в Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

(5) Предходните критерии служат единствено за целите на международната предварителна експертиза. Всяка Договаряща страна може да прилага допълнителни или различаващи се критерии, с които да се вземе окончателно решение по въпроса дали в тази страна изобретението е патентоспособно или не е.

(6) Международната предварителна експертиза трябва да взима под внимание всички цитирани документи в доклада от международното проучване. Тя може да взима под внимание всички допълнителни документи, счетени за релевантни в конкретния случай.

Процедура пред Органа за международна предварителна експертиза

Член 34

(1) Процедурата пред Органа за международна предварителна експертиза се определя от разпоредбите на настоящия Договор, от Правилника за приложение и от договора, който Международното Бюро сключва, в съответствие с настоящия Договор и с Правилника за неговото приложение, с този Орган.

(2)(а) Заявителят има правото да кореспондира устно или писмено с Органа за международна предварителна експертиза.

(b) Заявителят има право да променя претенциите, описанието и чертежите по предписания начин и в определения срок преди изготвянето на доклада от международната предварителна експертиза. Промените не трябва да излизат извън рамките на изложението на изобретението, фигуриращо в първоначално подадената международна заявка.

(с) Заявителят получава от Органа за международна предварителна експертиза поне едно писмено мнение, освен ако този Орган не счете, че всички следващи условия са изпълнени:

(i) изобретението отговаря на критериите, фигуриращи в Член 33(1);

(ii) международната заявка удовлетворява изискванията на настоящия Договор и Правилника за приложение в рамките на възможния контрол от споменатия Орган;

(iii) не е предвидено представянето на забележки по смисъла на последното изречение на Член 35(2).

(d) Заявителят може да отговори на писменото мнение.

(3)(а) Ако Органът за международна предварителна експертиза счете, че международната заявка не удовлетворява изискването за единство на изобретението, както е определено в Правилника за приложение, той може да покани заявителя, по избор на последния, да ограничи претенциите по начин удовлетворяващ това изискване или да плати допълнителни такси.

(b) Националното законодателство на всяка Избрана страна може да предвиди в случая, когато заявителят избере да ограничи претенциите по смисъла на буква (а) частите от международната заявка, които вследствие на ограничаването не са предмет на международната предварителна експертиза, да се считат, по отношение на действието в тази страна, за оттеглени, освен ако от заявителя не бъде заплатена специална такса на Националното ведомство на тази страна.

(с) Ако заявителят не отговори на поканата, спомената в буква (а) в определения срок, Органът за международна предварителна експертиза изготвя доклад от международната предварителна експертиза по тези части от международната заявка, за които предполага, че съставят главното изобретение, и дава указания в доклада по този въпрос. Националното законодателство на всяка Избрана страна може да предвиди, че когато Националното ведомство на тази страна смята поканата от Органа за международна предварителна експертиза за правилна, частите от международната заявка, които не се отнасят до главното изобретение да се считат, по отношение на действието в тази страна, за оттеглени, освен ако от заявителя не бъде заплатена специална такса на това ведомство.

(4)(а) Ако Органът за международна предварителна експертиза сметне, че:

(i) международната заявка засяга обект, по отношение на който, според Правилника за приложение, той не е длъжен да извърши международна предварителна експертиза и реши в този отделен случай да не предприеме подобна експертиза, или

(ii) че описанието, претенциите или чертежите не са ясни, или че претенциите не се основават по адекватен начин на описанието, от което не може да се оформи приемливо мнение по въпроса за новостта, изобретателското равнище (неочевидност) или промишлената приложимост на изобретението, чиято закрила е искана. Той не проучва въпросите, споменати в Член 33(1) и запознава заявителя с това мнение и с мотивите си за него.

(b) Ако някой от споменатите случаи в буква (а) се установи само по отношение на някои от претенциите или във връзка само с някои от претенциите, разпоредбите от споменатата буква (а) се прилагат за тези претенции.

Доклад от международната предварителна експертиза

Член 35

(1) Докладът от международната предварителна експертиза се изготвя в определения срок и в определената форма.

(2) Докладът от международната предварителна експертиза не съдържа никаква декларация по въпросите, дали изобретението, чиято закрила се иска, е или изглежда да е патентоспособно или не от гледна точка на произволно законодателство. Той декларира, с отчитане разпоредбите на алинея (3), във връзка с всяка претенция, дали тази претенция може да се счита за удовлетворяваща критериите новост, изобретателско равнище (неочевидност) и промишлена приложимост, така както са определени за целите на международната предварителна експертиза в Член 33 (1) до (4). Декларацията трябва да е придружена с цитиране на документите, които подкрепят направеното заключение, както и с всички обяснения, свързани с конкретния случай. Към тази декларация трябва да са приложени и останалите забележки, предвидени в Правилника за приложение.

(3)(а) Ако Органът за международна предварителна експертиза смята, че по време на изготвянето на доклада от международната предварителна експертиза някой от случаите, споменати в Член 34(4)(а), е налице, в доклада се изразява това мнение и се посочват мотивите. Докладът не трябва да съдържа никаква декларация по смисъла на алинея (2).

(b) Ако някой от случаите, споменати в Член 34(4)(b) е налице, докладът от международната предварителна експертиза трябва съдържа за въпросните претенции предвиденото в буква (а) мнение, а за останалите претенции – декларацията, посочена в алинея (2).

Изпращане, превод и комуникация на доклада от международната предварителна експертиза

Член 36

(1) Докладът от международната предварителна експертиза се изпраща, заедно с предписаните приложения, на заявителя и на Международното Бюро.

(2)(а) Докладът от международната предварителна експертиза и неговите приложения се превеждат на предписаните езици.

(b) Всеки превод на упоменатия доклад се подготвя от Международното Бюро или на негова отговорност; докато всеки превод на приложенията му се подготвя от заявителя.

(3)(а) Докладът от международната предварителна експертиза заедно с превода си (така както е предписан) и приложенията си (на оригиналния им език) се изпраща от Международното Бюро на всяко Избрано ведомство.

(b) Предписаният превод на приложенията се изпраща в определения срок от заявителя на Избраните ведомства.

(4) Член 20 (3) се прилага mutatis mutandis за копията на всеки цитиран в доклада от международната предварителна експертиза, документ, който не е бил цитиран в доклада от международното проучване.

Оттегляне на искането за международна предварителна експертиза

Член 37

(1) Заявителят може да оттегли всички или част от изборите.

(2) Ако изборът на всички страни е оттеглен, искането за международна предварителна експертиза се счита за оттеглено.

(3)(а) Всяко оттегляне трябва да бъде съобщено на Международното Бюро.

(b) Международното Бюро съобщава оттеглянето на заинтересованите Избрани ведомства и на заинтересования Орган за международна предварителна експертиза.

(4) (а) С отчитане разпоредбите на буква (b), оттеглянето на искането за международна предварителна експертиза или на избор на Договаряща се страна се счита за оттегляне на международната заявка по отношение на тази страна, освен ако националното законодателство на тази страна не предвижда друго.

(b) Оттеглянето на искането за международна предварителна експертиза или за избор не се разглежда като оттегляне на международната заявка, ако това е извършено преди изтичането на срока, предвиден в Член 22; въпреки това, всяка Договаряща се страна може да предвиди в националното си законодателство, прилагането на гореизложеното, само ако Националното й ведомство получи в същия срок, копие от международната заявка, превод (така както е предписан) на споменатата заявка и националната такса.

Поверителен характер на международната предварителна експертиза

Член 38

(1) Освен с молба или с разрешение от заявителя, нито Международното Бюро и нито Органът за международна предварителна експертиза не могат да позволят в нито един момент, на никое лице или административен орган да имат достъп, по смисъла и според условията на Член 30(4), до досието от международната предварителна експертиза с изключение на Избраните ведомства, едва след изготвянето на доклада от международната предварителна експертиза.

(2) С отчитане разпоредбите на алинея (1) и Членове 36(1) и (3) и 37(3)(b), нито Международното Бюро и нито Органът за Международна предварителна експертиза не могат да дават, освен по молба или с разрешение от заявителя, никаква информация, отнасяща се до издаването или до отказа за издаване на доклад от международната предварителна експертиза, или отнасяща се още до оттеглянето или до поддържането на искането за международна предварителна експертиза или за какъвто и да било избор.

Копия, преводи и такси за Избраните ведомства

Член 39

(1)(а) Ако изборът на Договаряща се страна е бил направен преди изтичането на деветнадесетия месец, считан от приоритетната дата, Член 22 не се прилага за тази страна; и заявителят изпраща на всяко Избрано ведомство копие от международната заявка (освен ако комуникацията, посочена в Член 20, вече не се е състояла) и превод на тази заявка (така както е предписан) и му заплаща (при необходимост) националната такса най-късно до изтичането на срока от тридесет месеца, считани от приоритетната дата.

(b) За изпълнението на споменатите в буква (а) действия, всяко национално законодателство може да фиксира срокове, изтичащи след този, фигуриращ в горепосочената алинея.

(2) Действието, предвидено в Член 11(3), се прекратява в Избраната страна със същите последствия, които произтичат от оттеглянето на национална заявка в тази страна, ако заявителят не извърши действията, споменати в алинея (1)(а) в приложимия според алинея (1)(а) или (b) срок.

(3) Всяко Избрано ведомство може да поддържа действието, предвидено в Член 11 (3), дори когато заявителят не отговори на изискванията, предвидени в алинеи (1)(а) или (b).

Отлагане на националната експертиза и на останалите процедури

Член 40

(1) Ако изборът на Договаряща се страна е извършен преди изтичането на деветнадесетия месец, считан от приоритетната дата, Член 23 не се прилага за тази страна и Националното й ведомство, или всяко ведомство, действащо за тази страна, не извършва експертизата и не започва никоя друга процедура, свързана с международната заявка, с отчитане разпоредбите на алинея (2), преди изтичането на срока, приложим според Член 39.

(2) Въпреки разпоредбите в алинея (1), всяко Избрано ведомство може, при изрична молба на заявителя, по всяко време да извърши процедурата по експертизата и да започне всяка друга процедура, свързана с международната заявка.

Промяна на претенциите, описанието и чертежите пред Избраните ведомства

Член 41

(1) Заявителят трябва да има възможност да променя претенциите, описанието и чертежите, в определения срок, пред всяко Избрано ведомство. Никое Избрано ведомство не може да издава патент, нито да откаже издаването му преди изтичането на този срок, освен с изричното съгласие на заявителя.

(2) Промените не трябва да излизат извън рамките на изложението на изобретението, фигуриращо в първоначално подадената международна заявка, освен ако националното законодателство на Избраната страна не го позволява изрично.

(3) Промените трябва да са съобразени с националното законодателство на Избраната страна за всичко, което не е фиксирано от настоящия Договор или от Правилника за приложение.

(4) Когато Избраното ведомство изисква превод на международната заявка, промените трябва да бъдат изложени на езика, на който е направен преводът.

Резултати от националната експертиза на Избраните ведомства

Член 42

Избраните ведомства, получаващи доклада от международната предварителна експертиза, не могат да изискват от заявителя да им предоставя копия от документите, свързани с експертизата на същата международна заявка, направена от кое да е друго Избрано ведомство, или да им предоставя информация, отнасяща се до съдържанието на подобни документи.

Глава трета – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Търсене на някои видове закрила

Член 43

Заявителят може да посочи, в съответствие с Правилника за приложение, че с международната заявка иска издаване на авторско свидетелство за изобретение, на свидетелство за полезност или за полезен модел, а не издаване на патент, или на допълнителен патент или свидетелство, на допълнително авторско свидетелство за изобретение или на допълнително свидетелство за полезност, във всяка Избрана страна, чието законодателство предвижда издаването на авторски свидетелства за изобретение, на свидетелства за полезност, за полезни модели, на допълнителни патенти или свидетелства, на допълнителни авторски свидетелства за изобретение или на допълнителни свидетелства за полезност; следствието, произтичащо от посочване, се определя от направения от заявителя избор. За целите на настоящия Член и на всяко отнасящо се към него правило, Член 2.(II) не се прилага.

Търсене на два вида закрила

Член 44

За всяка Посочена или Избрана страна, чието национално законодателство позволява заявката за издаването на патент или на един от другите видове закрила, споменати в Член 43, да бъде и за още един от тези видове закрила, заявителят може да отбележи, в съответствие с Правилника за приложение, и двата вида закрила, чието издаване иска; като произтичащото следствие, се определя от посочването на заявителя. За целите на настоящия Член, Член 2(ii) не се прилага.

Договори за регионални патенти

Член 45

(1) Всеки договор, предвиждащ издаването на регионален патент („договор за регионални патенти“) и разрешаващ правото на подаване заявки за издаването на такива патенти на лицата, които имат право да подава международни заявки,съгласно член 9, може да предвиди всяка международна заявка, съдържаща посочването или избора на страна, членка едновременно и на договора за регионални патенти, и на настоящия Договор, да може да бъде подавана и пред вид издаването на регионални патенти.

(2) Националното законодателство на една такава Посочена или Избрана страна може да предвиди всяко посочване или избор на тази страна в международната заявка да се разглежда като отбелязване, че заявителят желае да получи регионален патент, в съответствие с договора за регионалните патенти.

Неправилен превод на международната заявка

Член 46

Ако, по причина на неправилен превод на международната заявка, обхватът на действие на патент, издаден в следствие на тази заявка излиза извън обхвата на действие на международната заявка на оригиналния й език, компетентните власти на въпросната Договаряща се страна могат да ограничат в следствие и по ретроактивен начин обхвата на действие на патента и да го обявят за нищожен и да го анулират до тази степен, в която обхватът му на действие надхвърля този от международната заявка на оригиналния й език.

Срокове

Член 47

(1) Изчисляването на сроковете, предвидени в настоящия Договор, е фиксирано от Правилника за приложение.

(2)(а) Всички срокове, фиксирани в Глави I и II от настоящия Договор, извън промените според Член 60, могат да бъдат променяни по решение на Договарящите се страни.

(b) Такива решения се взимат от Асамблеята или чрез гласуване посредством кореспонденция и трябва да са единодушни.

(c) Подробностите по процедурата са определени от Правилника за приложение.

Закъснения при съблюдаването на някои срокове

Член 48

(1) Когато даден срок, фиксиран в настоящия Договор или в Правилника за приложение, не е спазен поради прекъсване на пощенските услуги, поради неизбежна загуба или закъснение на пощата, този срок се счита за спазен в уточнените в Правилника за приложение случаи и пред вид условията, указани в Правилника.

(2)(а) Всяка Договаряща се страна, що се касае до нея, трябва да извинява закъснението в съблюдаването на даден срок по допустими от националното й законодателство причини.

(b) Всяка Договаряща се страна, що се касае до нея, може да извини всяко закъснение в съблюдаването на даден срок по причини различни от фиксираните в буква (а).

Упражняване на права пред международните органи

Член 49

Всеки адвокат, пълномощник на патенти или друго лице имащо права пред Националното ведомство, до което международната заявка е била подадена, е правоимащо, що се отнася до тази заявка, пред Международното Бюро, пред компетентния Международен проучвателен орган и пред Органа за международна предварителна експертиза.

Глава четвърта – ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Патентни информационни услуги

Член 50

(1) Международното Бюро може да предлага услуги (назовани в настоящия член „Информационни услуги“ ), давайки техническа както и друга релевантна информация, с която разполага, на базата на публикувани документи, главно патенти и публикувани заявки.

(2) Международното Бюро може да предложи тези информационни услуги, било то директно, било чрез посредничеството на един или няколко международни проучвателни органи или чрез други специализирани институции, национални или международни, с които е имало възможността да сключи договори.

(3) Информационните услуги се извършват по начин, улесняващ съвсем развиващите се Договарящи се страни при конкретното придобиване на технически познания и на познания в областта на технологиите, включително и на достъпно публикуваните „know – how“.

(4) Информационните услуги могат да бъдат получени от правителствата на Договарящите се страни, от техните граждани и от лицата с постоянно местожителство на тяхна територия. Асамблеята може да реши да разпространи услугите си и до други заинтересовани.

(5)(а) Всяка услуга за правителствата на Договарящите се страни, се предоставя срещу съответно заплащане; въпреки това, за правителствата на развиващите се Договарящи се страни, услугата се предлага на по-ниска цена, ако разликата може да бъде покрита от печалбата, реализирана от извършените услуги на лица, различни от правителствата на Договарящи страни, или от източниците, споменати в Член 51 (4).

(b) цената, посочена в буква (а), трябва да се разбира като цена над или около цените, нормално присъщи за изпълнение на същите услуги от Националните ведомства или Международните проучвателни органи.

(6) Подробностите по прилагането на настоящия член са регламентирани от решения на Асамблеята и в граници фиксирани от последната, от работните групи, които тя може да учредява за тази цел.

(7) Ако сметне за необходимо, Асамблеята препоръчва други начини за финансиране, допълващи предвидените в алинея (5).

Техническа помощ

Член 51

(1) Асамблеята учредява Комитет за техническа помощ (назован в настоящия Член

„Комитетът“).

(2)(а) Членовете на Комитета са избрани измежду Договарящите се страни с

необходимото внимание за представителството на развиващите се страни.

(b) Генералният Директор поканва, по собствена инициатива или по молба на Комитета, представители на междуправителствените организации, занимаващи се с техническа помощ за развиващите се страни, да вземат участие в работата на Комитета.

(3)(а) Комитетът има за задача организирането и наблюдаването на техническата помощ, давана на развиващите се Договарящи се страни, с цел развиване патентната им система, било на национално ниво, било на регионално ниво.

(b) Техническата помощ се изразява освен във всичко друго и във формирането на специалисти, предоставянето на експерти и доставянето на съоръжения за демонстрационни и функционални цели.

(4) Пред вид финансирането на проекти, влизащи в рамките на настоящия Член, Международното Бюро се задължава да сключи договори, от една страна с финансиращи международни организации и с междуправителствени организации, в частност с Организацията на Обединените Нации, с агенциите на Обединените Нации, както и със специализираните институции на Обединените Нации, които са компетентни в областта на техническата помощ и от друга страна, с правителствата на страните, ползващи се от техническата помощ.

(5) Подробностите по прилагането на настоящия Член са регламентирани от решения на Асамблеята и, в граници фиксирани от последната, от работни групи, които тя учредява за тази цел.

Връзка с другите разпоредби в Договора

Член 52

Никое положение от настоящата Глава не засяга финансовите разпоредби, фигуриращи в останалите Глави от настоящия Договор. Тези разпоредби не могат да се прилагат нито по отношение на настоящата Глава, нито за прилагането й.

Глава пета – АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Асамблея

Член 53

(1)(а) Асамблеята е съставена от Договарящите се страни съгласно Член 57(8). (b) Правителството на всяка Договаряща се страна е представено от един делегат, който може да бъде подпомаган от заместници, съветници и експерти.

(2)(а) Асамблеята:

(i) разисква всички въпроси, свързани с поддържането и развитието на Съюза и с прилагането на настоящия Договор;

(ii) изпълнява задачите, които са й изрично определени в други разпоредби от настоящия Договор;

(iii) дава на Международното Бюро указания, относно подготвянето на ревизионните конференции;

(iv) проверява и одобрява докладите и дейностите на Генералния Директор, свързани със Съюза, и му дава всички необходими директиви, засягащи въпросите от компетенцията на Съюза;

(v) проверява и одобрява докладите и дейностите на Изпълнителния Комитет, учреден в съответствие с алинея (9) и му дава директиви;

(vi) определя програмата, приема тригодишния* бюджет на Съюза и одобрява заключителните му сметки;

(vii) приема финансовия правилник на Съюза;

(viii) създава комитетите и работните групи, които смята за необходими за реализирането целите на Съюза;

(ix) решава, кои от недоговарящите се страни и, с отчитане разпоредбите на алинея (8), кои от междуправителствените и международни организации могат да бъдат допуснати до сесиите му в качеството на наблюдатели;

(x) предприема всякаква друга съответна дейност, предназначена за постигане на целите на Съюза и изпълнява всякакви други полезни функции в рамките на настоящия Договор.

(b) По въпроси, интересуващи също така и други съюзи, управлявани от Организацията, Асамблеята взима решение, след като се запознае с мнението на Координационния комитет на Организацията.

(3) Един делегат може да представя и може да гласува само от името на една страна.

(4) Всяка Договаряща се страна разполага с един глас.

(5)(а) Половината от Договарящите се страни съставят кворум.

(b) Ако този кворум не е достигнат, Асамблеята може да вземе решения; но с изключение на решенията засягащи нейната процедура, тези решения влизат в сила само ако кворумът и изискваното мнозинство са достигнати посредством метода гласуване чрез кореспонденция, предвиден от Правилника за приложение.

(6)(а) При условията на Член 47(2)(b), 58(2)(b), 58(3) и 61(2)(b), решенията на Асамблеята се приемат с мнозинство от две трети от събраните гласове.

(b) Въздържането не се смята за глас.

(7) Ако става дума за въпроси интересуващи изключително страните, свързани с Глава II, всяко позоваване на Договарящите се страни, фигуриращи в алинеи (4), (5) и (6), се разбира като приложимо само по отношение на страните, свързани с Глава II.

(8) Всяка междуправителствена организация, назначена като Международен проучвателен орган или като Орган за международна предварителна експертиза се допуска да присъства на събранията на Асамблеята в качеството на наблюдател.

(9) Когато броят на Договарящите страни надхвърли четиридесет, Асамблеята учредява изпълнителен Комитет. Всяко направено позоваване на Изпълнителния комитет в настоящия Договор или в Правилника за приложение се свързва с позоваването на този Комитет, след като е бил създаден.

(10) До учредяването на Изпълнителния комитет Асамблеята одобрява, в рамките на програмата и на тригодишния бюджет, годишните програми и бюджети, подготвени от Генералния Директор*.

(11)(а) Асамблеята се събира веднъж на две календарни години на обикновена сесия, по свикване от Генералния Директор и, освен ако не съществува изключително обстоятелство, по същото време и на същото място като Генералната Асамблея на Организацията.

(b) Асамблеята се събира на извънредна сесия по свикване, отправено от Генералния Директор, по молба на Изпълнителния комитет или по молба на една четвърт от Договарящите се страни.

(12) Асамблеята приема вътрешния си Правилник.

Изпълнителен комитет

Член 54

(1) След Като Асамблеята учреди Изпълнителен комитет, той се подчинява на разпоредбите, изложени по-нататък.

(2)(а) При условията на Член 57(8), Изпълнителният комитет е съставен от страни, избрани от Асамблеята измежду страните членки на тази същата.

(b) Правителството на всяка страна – членка на Изпълнителния комитет се представя от един делегат, който може да бъде подпомаган от заместници, съветници и експерти.

(3) Броят на страните – членки на Изпълнителния комитет съответства на една четвърт от броя на страните членки на Асамблеята. При утвърждаването на местата, които трябва да се попълнят, остатъкът след разделянето на четири не се взима под внимание.

(4) По време на избора на членовете на Изпълнителния комитет, Асамблеята държи сметка за справедливото географско разпределение.

(5)(а) Членовете на Изпълнителния комитет встъпват в длъжност от закриването на сесията на Асамблеята, по време на която са били избрани, до края на следващата обикновената сесия на Асамблеята.

(b) Членовете на Изпълнителния комитет могат да бъдат преизбирани, но в максималните граници на две трети измежду тях.

(с) Асамблеята регламентира особеностите на избирането и на евентуалното преизбиране на членовете от Изпълнителния комитет.

(6)(а) Изпълнителният комитет:

(i) подготвя проект за дневния ред на Асамблеята;

(ii) представя пред Асамблеята предложения, отнасящи се до проектопрограмата и двегодишния бюджет на Съюза, подготвени от Генералния Директор;

(iii) [заличена]

(iv) представя пред Асамблеята, заедно със съответни коментари, периодичните доклади на Генералния Директор и годишните доклади от проверката на сметките;

(v) взима всички необходими мерки, целящи изпълнението на програмата на Съюза от Генералния Директор в съответствие с решенията на Асамблеята, и имайки пред вид възникващите между две обикновени сесии обстоятелства на Асамблеята;

(vi) изпълнява всички останали задачи, приписани й в рамките на настоящия Договор. (b) По въпроси интересуващи други съюзи, ръководени от Организацията, Изпълнителният комитет взима решения след като се запознае с мнението на Координационния комитет на Организацията.

(7)(а) Изпълнителният комитет се събира веднъж в годината на обикновена сесия, свикана от Генералния Директор, като събирането се извършва по възможност по същото време и на същото място като Координационния комитет на Организацията.

(b) Изпълнителният комитет се събира на извънредна сесия, свикана от Генералния Директор било по негова инициатива, било по молба на неговия президент или на една четвърт от неговите членове.

(8)(а) Всяка страна членка на Изпълнителния комитет разполага с един глас.

(b) Половината от страните членки на Изпълнителния комитет съставят кворума.

(c) Решенията се приемат с просто мнозинство на изразените гласове.

(d) Въздържането не се счита за глас.

(е) Един делегат може да представя само една страна и може да гласува единствено от нейно име.

(9) Договарящите се страни, които не са членки на Изпълнителния комитет се допускат да присъстват на събранията в качеството на наблюдатели, както и всички междуправителствени организации, назначени като Международни проучвателни органи или Органи за международна предварителна експертиза.

(10) Изпълнителният комитет приема вътрешния си Правилник.

Международно Бюро

Член 55

(1) Административните задачи, които Съюзът трябва да извърши, се изпълняват от Международното Бюро.

(2) Международното Бюро осигурява секретариата на различните органи на Съюза.

(3) Генералният Директор е най-висшият служител на Съюза и той го представлява.

(4) Международното Бюро публикува бюлетин и останалите публикации, посочени от Правилника за приложение или изисквани от Асамблеята.

(5) Правилникът за приложение уточнява услугите, които Националните ведомства трябва да извършват с цел да подпомагат Международното Бюро, Международните проучвателни органи и Органите за международна предварителна експертиза при изпълнението на задачите, предвидени от настоящия Договор.

(6) Генералният Директор и всеки посочен от него член на персонала взима участие, без право на глас, във всички събрания на Асамблеята, на Изпълнителния комитет и на всеки друг комитет или работна група, създадени съгласно настоящия Договор или на Правилника за приложение. Генералният Директор или посочен от него член на персонала става служебно секретар на тези Органи.

(7)(а) Международното Бюро подготвя ревизионните конференции според указанията на Асамблеята и в сътрудничество с Изпълнителния комитет.

(b) Международното Бюро може да консултира междуправителствени и международни неправителствени организации по подготвянето на ревизионните конференции.

(c) Генералният Директор и посочените от него лица взимат участие, без право на глас, в обсъжданията по време на ревизионните конференции.

(8) Международното Бюро извършва всички останали задачи, които са му приписани.

Комитет за техническо коопериране

Член 56

(1) Асамблеята учредява комитет за техническо коопериране (наречен в настоящия Договор „Комитетът“).

(2)(а) Асамблеята определя състава на Комитета и назначава членовете му, като се съобразява с уравновесеното представителство на развиващите се страни.

(b) Международните проучвателни органи или Органите за международна предварителна експертиза са ex officio членове на Комитета. Когато такъв орган е Националното ведомство на Договаряща страна, то тази страна не може да има друго представителство в Комитета.

(с) Ако броят на Договарящите се страни го позволява, общият брой на членовете на Комитета може да е по-голям от удвоения брой на членовете ex officio.

(d) Генералният Директор може, по негова лична инициатива или по молба на Комитета, да покани представители от заинтересовани организации да вземат участие в интересуващите ги дискусии.

(3) Комитетът има за цел чрез мнения и препоръки да допринесе:

(i) за постоянното подобряване на услугите, предвидени от настоящия Договор;

(ii) за постигане, докато съществуват няколко Международни проучвателни органи и няколко Органа за международна предварителна експертиза, документацията им и методът им на работа да бъдат възможно най-уеднаквени, а докладите им да бъдат уеднаквени с възможно най-високото качество; и

(iii) по покана на Асамблеята или на Изпълнителния комитет, да допринесе за разрешаването на технически проблеми, специално поставени при създаването на отделните Международни проучвателни органи.

(4) Всяка Договаряща се страна и всяка заинтересована международна организация могат да се обръщат писмено към Комитета по въпроси, които попадат в неговата компетенция.

(5) Комитетът може да отправя мненията и препоръките си до Генералния Директор или, чрез неговото посредничество, до Асамблеята, до Изпълнителния комитет, до всичките или до някои Международни проучвателни органи или Органи за международна предварителна експертиза и до всички или някои Получаващи ведомства.

(6)(а) Генералният Директор предава при всички случаи на Изпълнителния комитет текста на всяко мнение или препоръка от Комитета. Към тях той може да присъедини и собствения си коментар.

(b) Изпълнителният комитет може да изрази своите възгледи както относно всички мнения и препоръки, така и относно всяка друга дейност на Комитета, а може и да го покани да разучи повдигнатите въпроси от неговата компетенция и да докладва за тях. Изпълнителният комитет изпраща до Асамблеята съветите, препоръките и докладите на Комитета със съответните коментари.

(7) До учредяването на Изпълнителния комитет позоваването на този последен, фигуриращо в алинея (6), се разбира като позоваване на Асамблеята.

(8) Асамблеята определя подробностите, свързани с процедурата на Комитета.

Финанси

Член 57

(1)(а) Съюзът има бюджет.

(b) Бюджетът на Съюза включва приходите и чистите разходи за Съюза, както и вноските му в бюджета на общите разходи за съюзите, ръководени от Организацията.

(с) За общи разходи на Съюзите се считат тези разходи, които не се отнасят изключително към даден съюз, а едновременно към един или няколко други Съюза, администрацията, на които се осъществява от Администрацията. Делът на Съюза от тези общи разходи е пропорционален на интереса, който Съюза има в тях.

(2) Бюджетът на Съюза се определя съобразно изискванията за съгласуване с бюджетите на останалите съюзи, ръководени от Организацията.

(3) При условията на разпоредбите на алинея (5), бюджетът на Съюза се финансира от следните източници:

(i) дължимите такси и суми за оказаните услуги от Международното Бюро от името на Съюза;

(ii) продажбата на или възнагражденията от публикациите на Международното Бюро;

(iii) даренията, завещаните имущества и паричните помощи;

(iv) наемите, лихвите и различни други приходи.

(4) Общата стойност на дължимите такси и суми на Международното Бюро, както и продажната цена на публикациите му, се определят, така че да покрият нормално всички причинени разходи на Международното Бюро свързани с администрацията по настоящия Договор.

(5)(а) Ако някоя отчетна година завърши с дефицит, съгласно разпоредбите на буквите (b) и (с), страните – членки плащат вноска, за да покрият този дефицит.

(b) Асамблеята определя вноската на всяка Договаряща се страна, отчитайки броя на международните заявки, пристигнали от всяка една от тях в продължение на разглежданата година.

(c) Ако дефицитът може да бъде временно покрит изцяло или частично от други средства, Асамблеята може, в тази мярка, да реши да пренесе този дефицит за следващата година и да не иска плащане на вноска от Договарящите страни.

(d) Ако финансовото положение на Съюза позволява, Асамблеята може да реши вноските, платени съгласно буква (а) да бъдат върнати на Договарящите се страни, които са ги внесли.

(e) Ако някоя Договаряща се страна не е платила вноската си според буква (b) в срок от две години, считани от датата, определена от Асамблеята, тази страна не може да упражнява правото си на глас в нито един от органите на Съюза. Въпреки това всеки от тези органи на Съюза може да разреши на такава страна да запази упражняването на правото на глас в този орган дотогава, докато той счита, че закъснението е причина на изключителни и неизбежни обстоятелства.

(6) В случай, когато бюджетът не е приет преди началото на нов финансов период, бюджетът от предходната година се прехвърля според начините, предвидени от финансовия Правилник.

(7)(а) Съюзът притежава фонд оборотни средства, съставен от единствена вноска, направена от всяка една от Договарящите се страни. Ако фондът стане недостатъчен, Асамблеята взима необходимите мерки за увеличаването му. Ако част от този фонд е вече ненужна, тя се изплаща на Договарящите се страни.

(b) размерът на първоначалната вноска от всяка Договаряща се страна в споменатия фонд или на участието й в увеличаването на този фонд се определя от Асамблеята на базата на принципи, сходни с предвидените в алинея (5)(b).

(с) Начините на заплащане на вноските се определя от Асамблеята по предложение от Генералния Директор и след изслушване на мнението на Координационния комитет на Организацията.

(d) Всяко връщане е пропорционално на сумите внесени от всяка една от Договарящите се страни, като се вземат предвид датите на внасяне на сумите.

(8)(а) Договорът за седалище, сключен със страната, на чиято територия Организацията е установила седалището си, предвижда, че ако фондът за оборотни средства е недостатъчен, тази страна отпуска аванси. Размерът на тези аванси, както и условията, при които те се отпускат, са предмет на отделни договори при всеки отделен случай, между въпросната страна и Организацията. Докато е задължена да отпуска аванси, тази страна разполага ex officio с място в Асамблеята и в Изпълнителния комитет.

(b) Страната, посочена в буква (а), както и Организацията имат правото да разтрогват ангажимента за отпускане аванси чрез писмено съобщение. Разтрогването влиза в сила три години след края на годината, през която е било направено съобщението.

(9) Проверката на сметките се осигурява, според методите предвидени от финансовия правилник, от една или няколко Договарящи се страни или от външни финансови ревизори. Те се посочват от Асамблеята с тяхно съгласие,

Правилник за приложение

Член 58

(1) Правилникът за приложение, който е приложен към настоящия Договор, съдържа правила, отнасящи се до:

(i) въпроси, за които настоящия Договор специално препраща към Правилника за приложение или за които специално поставя като условие да са или да бъдат предмет на определение;

(ii) до всички условия, въпроси или процедури от административен характер;

(iii) до всички подробности, необходими за изпълнението на разпоредбите от настоящия Договор.

(2)(а) Асамблеята може да променя Правилника за приложение.

(b) Съгласно разпоредбите на алинея (3), промените изискват мнозинство от три- четвърти от събраните гласове.

(3)(а) Правилникът за приложение уточнява тези от правилата, които могат да бъдат променяни

(i) само чрез единодушно съгласие, или

(ii) само, ако никоя от Договарящите се страни, чието Национално ведомство действа като Международен проучвателен орган или като Орган за международна предварителна експертиза, не прояви несъгласие, а в случая, когато подобен орган действа като междуправителствена организация, Договарящата се страна – членка на тази организация, упълномощена за тази цел от останалите страни членки, обединени под компетентния орган на тази организация, не прояви несъгласие.

(b) За да може в бъдеще което и да било от тези правила да отговаря да посочените изисквания, условията, посочени в буква (а)(i) или (a)(ii) (според случая) трябва да бъдат изпълнени.

(c) За да може в бъдеще, което и да било правило да бъде включено към едната или другата категория, споменати в буква (а), е необходимо пълно единогласие.

(4) Правилникът за приложение предвижда, Генералният Директор да изготвя административните инструкции под контрола на Асамблеята.

(5) В случай на разминаване между текста на настоящия Договор и този на Правилника за приложение, се прилагат разпоредбите в Договора.

Глава шеста – СПОРОВЕ

Спорове

Член 59

При условията на разпоредбите на Член 64 (5), всеки спор между две или повече Договарящи се страни, засягащ тълкуването или прилагането на настоящия Договор и на Правилника за приложение, който не е бил решен чрез преговори, може да бъде отнесен от която и да е от засегнатите страни до Международния съд чрез молба, написана в съответствие с Устава на съда, освен ако засегнатите страни не стигнат до съгласие по някой друг от регламентираните методи. Договарящата се страна, повдигнала спора до Съда уведомява Международното Бюро и то запознава останалите Договарящи се страни с повдигнатия въпрос.

Глава седма – РЕВИЗИЯ И ПРОМЕНИ

Ревизия на Договора

Член 60

(1) Настоящият Договор може да бъде подлаган на периодични ревизии на специални конференции на Договарящите се страни.

(2) Свикването на ревизионна конференция се решава от Асамблеята.

(3) Всяка междуправителствена организация, назначена за Международен проучвателен орган или за Орган за международна предварителна експертиза, се допуска като наблюдател до ревизионните конференции.

(4) Членовете 53.(5), (9) и (11), 54, 55 (4) до (8), 56 и 57 могат да бъдат променяни или чрез ревизионна конференция, или според разпоредбите на Член 61.

Промяна на някои от разпоредбите на Договора

Член 61

(1)(а) Предложения за промени от Членове 53 (5), (9) и (11), 54, 55 (4) до (8), 56 и 57 могат да бъдат представяни от всяка страна членка на Асамблеята, от Изпълнителния комитет или от Генералния Директор.

(b) Тези предложения се изпращат от Генералния Директор на Договарящите се страни най-малко шест месеца преди да бъдат разгледани от Асамблеята.

(2)(а) Всяка промяна на Членовете, посочени в алинея (1), се приема от Асамблеята.

(b) Приемането изисква три-четвърти от събраните гласове.

(3)(а) Всяка промяна на Членовете, посочени в алинея (1), влиза в сила един месец след приемането от Генералния Директор на писмените съобщения за одобрение, от страна на три-четвърти от страните, които са били членки на Асамблеята в момента на приемане на промяната, направени съгласно техните съответни конституционни правила.

(b) Всяка промяна на така приетите Членове обединява всички страни членки на Асамблеята в момента, в който промяната влиза в сила, докато всяка промяна, увеличаваща финансовите задължения на Договарящите страни, обединява само тези измежду тях, които са съобщили одобрението си в споменатата промяна.

(с) Всяка приета промяна съгласно буква (а) обединява всички страни, които стават членки на Асамблеята след датата, на която промяната влиза в сила съгласно буква (а).

Глава осма – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Начини, по които страните могат да станат членки на Договора

Член 62

(1) Всяка страна членка на Международния съюз за закрила на индустриалната собственост може да стане членка на настоящия Договор чрез:

(i) своя подпис, следван от подаването на инструмент за ратифициране, или

(ii) чрез подаването на инструмент за присъединяване.

(2) Инструментите за ратифициране или присъединяване се подават до Генералния Директор.

(3) Условията на Член 24 от Стокхолмската редакция на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост се прилагат по отношение на настоящия Договор.

(4) Алинея (3) в нито един случай няма да бъде тълкувана като прилагане признаването или подразбиращото се приемане от която и да е Договаряща се страна на фактическата ситуация, по отношение на територията, към която се прилага настоящият Договор от друга Договаряща се страна по силата на споменатата алинея.

Влизане в сила на Договора

Член 63

(1)(a) При условията на разпоредбите на алинея (3), настоящият Договор влиза в сила три месеца след като осем страни са подали инструментите си за ратифициране или за присъединяване, при условие, че поне четири от тези страни отговарят на едно от следните условия:

(i) броят на подадените заявки във въпросната страна надхвърля четири хиляди според статистиките от последните най-близки години, публикувани от Международното Бюро;

(ii) гражданите или лицата с постоянно местожителство във въпросната страна са подали в чужда страна поне хиляда заявки, според статистиките от последните най-близки години, публикувани от Международното Бюро;

(iii) Националното ведомство на въпросната страна е получило от граждани на чужда страна или от лица с постоянно местожителство в такава страна поне десет хиляди заявки, според статистиките от последните най-близки години, публикувани от Международното Бюро.

(b) За целите на настоящата алинея, изразът „заявки“ не включва заявките за полезни модели.

(2) Съгласно разпоредбите от алинея (3), всяка страна, която не е станала членка на настоящия Договор в момента на влизането в сила според алинея (1), се обвързва с настоящия Договор три месеца след датата, на която е подала своя инструмент за ратифициране или за присъединяване.

(3) Положенията в Глава II и съответстващите им правила от Правилника за приложение, приложен към настоящия Договор, могат да се прилагат едва от датата, на която три страни, отговарящи на поне едно от изброените в алинея (1) условия, са станали членки на настоящия Договор без да декларират, че не желаят да бъдат обвързани от разпоредбите на Глава II. Тази дата, въпреки това, не може да бъде по- ранна от датата на първоначалното влизане в сила според алинея (1).

Резерви

Член 64

(1)(а) Всяка страна може да декларира, че не се обвързва с разпоредбите в Глава II.

(b) Страните, правещи декларация според буква (а), не се обвързват с разпоредбите в Глава II и със съответните разпоредби в Правилника за приложение.

(2)(а) Всяка страна, която не е направила декларация според алинея (1)(а), може да декларира, че:

(i) не се обвързва с разпоредбите в Член 39 (1), отнасящи се до изпращането на копие от международната заявка и на превод (така както е изискан) на тази заявка;

(ii) задължението да се отсрочи националното разглеждане, фигуриращо в Член 40, не пречи на публикацията на международната заявка или на превод на тази заявка от или чрез Националното й ведомство, но като се подразбира, че тази страна не е освободена от задълженията, предвидени в Членове 30 и 38.

(b) Страните, направили такава декларация, се обвързват съответно.

(3)(а) Всяка страна може да декларира, що се отнася до нея, че не се изисква международната публикация на международната заявка.

(b) Когато при изтичането от осемнадесет месеца от приоритетната дата, международната заявка съдържа посочването само на страни, които са направили декларации според буква (а), международната заявка не се публикува в съответствие с Член 21(2).

(с) В случай на прилагане на разпоредбите от буква (b), международната заявка все пак се публикува от Международното Бюро:

(i) по молба на заявителя в съответствие с Правилника за приложение;

(ii) когато дадена национална заявка или патент, основани на международната заявка, са били публикувани от Националното ведомство на Посочената страна, която е направила декларация според буква (а), или от името на това ведомство, в незабавно след тази публикация, но не преди изтичането на осемнадесет месеца от приоритетната дата.

(4)(а) Всяко национално законодателство, което признава действието на своите патенти върху състоянието на техниката, считано от по-ранна дата от тази на публикацията, но не приравнява, за целите на състоянието на техниката, датата на претендирания приоритет според Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост с датата на действителното подаване в тази страна, може да декларира, че подаването на посочваща я международна заявка извън пределите на нейната територия не се приравнява с действителното подаване на нейната територия за целите на състоянието на техниката.

(b) Всяка страна, направила декларацията, спомената в буква (а), не е обвързана в тази част с Член 11(3).

(с) Всяка страна, правеща декларацията, спомената в буква (а) трябва, едновременно с това, писмено да декларира датата, от която, и условията, при които действието върху състоянието на техниката на всяка посочваща я международна заявка се проявява на нейна територия. Тази декларация може да бъде променена по всяко време чрез уведомление, изпратено до Генералния Директор.

(5) Всяка страна може да декларира, че не се смята за обвързана с Член 59. При спор между Договаряща се страна, направила такава декларация, и всяка друга Договаряща се страна, разпоредбите в Член 59 не могат да се приложат.

(6)(а) Всяка декларация, направена според настоящия Член, трябва да бъде в писмен вид. Тя може да бъде направена при подписването на настоящия Договор, при подаването на инструментите за ратифициране или присъединяване, или, освен в случаите посочени в алинея (5), по всяко по-късно време чрез уведомление, изпратено до Генералния Директор. В случай на такова уведомление, декларацията влиза в сила шест месеца след получаването му от Генералния Директор и не оказва влияние върху международните заявки, подадени преди изтичането на този период от шест месеца.

(b) Всяка декларация, направена според настоящия Член може да бъде оттеглена по всяко време чрез уведомление, изпратено до Генералния Директор. Такова оттегляне влиза в сила три месеца след датата на получаване на споменато уведомление от Генералния Директор, и в случая, когато става дума за оттегляне на декларация според алинея (3), не влияе върху международните заявки, подадени преди изтичането на този период от три месеца.

(7) Не се допускат никакви други резерви в настоящия Договор освен тези, които са позволени от алинеи от (1) до (5).

Постепенно прилагане

Член 65

(1) Ако сключеният с Международния проучвателен орган или с Органа за международна предварителна експертиза договор временно предвижда ограничение на броя или на типа международни заявки, които този орган приема за разглеждане, Асамблеята взима необходимите мерки за постепенно прилагане на настоящия Договор и на Правилника за приложение по отношение на определени категории международни заявки. Това положение може да се прилага и по отношение на заявленията за международен тип проучване според Член 15(5).

(2) Асамблеята фиксира датите, от които съгласно разпоредбите на алинея (1), международните заявки могат да бъдат подавани, а исканията за международна предварителна експертиза могат да бъдат представени. Тези дати не могат да бъдат по- късни от шестия месец, съответно, след влизането в сила на настоящия Договор при условията на разпоредбите на Член 63(1), или на началото на прилагане на Глава II съгласно Член 63(3) съответно.

Денонсиране

Член 66

(1) Всяка Договаряща се страна може да денонсира настоящия Договор чрез уведомление, изпратено до Генералния Директор.

(2) Денонсирането влиза в сила шест месеца след датата на получаване на уведомлението от Генералния Директор. Това денонсиране не променя действието на международната заявка в страната, пристъпила към денонсиране, ако заявката е била подадена преди изтичането на този период от шест месеца, и ако въпросната страна е била избрана, ако изборът й е бил направен преди изтичането на този период от шест месеца.

Подпис и езици

Член 67

(1)(а) Този Договор се подписва в един единствен оригинален екземпляр на английски и френски език, като двата текста са еднакво автентични.

(b) Официални текстове се изготвят от Генералния Директор, след консултация със заинтересованите страни, на немски, испански, японски, португалски и руски език и на други езици, които Асамблеята посочи.

(2) Настоящият Договор остава открит за подписване във Вашингтон до 31 Декември 1970.

Функции на депозитарий

Член 68

(1) Оригиналният екземпляр на настоящия Договор, след закриването му за подписване, се подава до Генералния Директор.

(2) Генералният Директор изпраща две заверени от него копия на настоящия Договор и на Правилника за приложение, приложен към него, на правителствата на всички страни членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, а при молба, и на правителството на всяка друга страна.

(3) Генералният Директор регистрира настоящия Договор пред секретариата на Обединените нации.

(4) Генералният Директор изпраща две заверени от него копия от всяка промяна на настоящия Договор и на Правилника за приложение на правителствата на всички Договарящи се страни, а при молба, и на правителството на всяка друга страна.

Уведомления

Член 69

Генералният Директор уведомява правителствата на всички страни членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост за:

(i) поставените подписи съгласно Член 62;

(ii) подаването на инструментите за ратифициране или присъединяване съгласно Член 62;

(iii) датата за влизане в сила на настоящия Договор и датата за прилагане на Глава II съгласно Член 63(3);

(iv) декларациите, направени по силата на Член 64(1) до (5);

(v) оттеглянето на всички направени по силата на Член 64(6) (b), декларации;

(vi) получените денонсации съгласно Член 66;

(vii) направените декларации съгласно Член 31(4).