Европейска марка – заличаване поради липса на отличителност

КАЗУСЪТ 

Елби 70 АД (заявител), представлявано от IP Consulting ЕООД (професионален представител), подаде искане за обявяване на недействителност на европейска марка № 1 755 511 COCOCARE (словна марка), заявена на 13.07.2000 г. и регистрирана на 30.04.2002 г. 

ОБОБЩЕНИЕ НА ТВЪРДЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ

Заявителят твърди, че оспорваната европейска марка се състои от основните английски думи „COCO“ (със значение “coconut ((кокос))“) и „CARE“ (със значение „осигуряване на необходимото за здравето, благосъстоянието, поддържането и защитата на някого или нещо“) и че марката като цяло има ясно значение, а именно „care with coconut“ или „coconut care“, и следователно е описателна и няма отличителен характер по отношение на съответните стоки. Според заявителя и двете думи са широко използвани в козметичния сектор и са добре познати на по-голямата част от обществеността в ЕС (т.е. във връзка с думата CARE: грижа за кожата, грижа за очите, грижа за красотата, грижа за устните и т.н.).

Заявителят твърди също, че оспорваната марка попада в обхвата на разпоредбата на член 7, параграф 1, буква г) от Регламента за марката на ЕС. Тя изключва от регистрация знаци, състоящи се изключително от думи или означения, които са станали обичайни на текущия език или в добросъвестната и установена търговска практика към съответния момент.  Накрая, заявителят твърди също, че словосъчетанието COCOCARE, използвано за козметични продукти, които нямат съставки, свързани с COCO или COCOS, е заблуждаващо по отношение на характеристиките на продуктите и следователно попада в обхвата на разпоредбата на член 7, параграф 1, буква ж) от Регламента за марката на ЕС. 

Притежателят на марката на ЕС твърди, че оспорваната марка COCOCARE е имала отличителен характер и не е била заблуждаваща по отношение на стоките от класове 3, 4 и 5 към датата на подаване на заявката за оспорваната марка. Освен това притежателят твърди, че марката е творческа и е създадена по начин, който може лесно да бъде запомнен. Така ѝ придава отличителен характер като указание за произход по отношение на регистрираните стоки. 

АБСОЛЮТНИ ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

Съгласно член 59, параграф 1, буква а) и параграф 3 от Регламента за марката на Европейския съюз марката на Европейския съюз се обявява за недействителна, когато е била регистрирана в нарушение на разпоредбите на член 7 от Регламента за марката на Европейския съюз.

ОПИСАТЕЛНОСТ

Член 7, параграф 1, буква в) от Регламента за марката на ЕС забранява регистрацията на „марки, които се състоят изключително от знаци или указания, които могат да послужат в търговията за обозначаване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или на извършване на услугата, или други характеристики на стоките или услугите”. 

Оспорваната марка е съставена от английски думи. Според представените от заявителя извлечения думата „COCO“ се отнася до „ккокос“, а думата „CARE“ означава „осигуряване на необходимото за здравето, благосъстоянието, поддържането и защитата на някого или нещо“. Значението на думата „coco“ се оспорва от собственика. Според него „coco“ означава „шоколад“ на английски език. Що се отнася до думата „CARE“, едно от възможните значения е „отговорност или внимание към здравето, благосъстоянието и безопасността“. 

Двете думи, съставляващи оспорваната европейска марка, се възприемат като указания за естеството на разглежданите стоки (стоките съдържат кокос като съставка) и за предназначението на стоките (те са предназначени за поддържане на кожата, и косата  в добро състояние). Това е особено логично, когато се прилага към стоките от клас 3. Те са козметични продукти, специално предназначени за грижа за човешката кожа и коса. Потребителите веднага ще възприемат тези продукти като съдържащи кокос, известен с потенциалните си ползи за кожата.

ЗАБЛУЖДАВАЩ ХАРАКТЕР 

Член 7, параграф 1, буква ж) от Регламента за марката на ЕС забранява регистрацията на марки, които биха могли да заблудят обществеността по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите. 

Словното съчетание COCOCARE, използвано за козметични продукти, които нямат съставки, свързани с COCO или COCOS, е заблуждаващо по отношение на характеристиките на продуктите и следователно попада в обхвата на разпоредбата на член 7, параграф 1, буква ж) от Регламента за марката на ЕС. Марката следва да бъде ограничена само до продукти от съответните категории, които имат съставки на кокос. 

Вече е установено, че оспорваната марка е описателна по отношение на стоките от клас 3. 

ЛИПСА НА ОТЛИЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Притежателят на процесната европейска марка твърди, че марката е придобила отличителен характер в резултат на нейното продължително и интензивно използване. 

Оспорваната марка е призната за описателна и без отличителен характер съгласно член 7, параграф 1, букви в) и б) от Регламента за марката на ЕС по отношение на следните стоки към момента на подаване на заявката: 

Клас 3: Продукти за грижа за кожата, а именно: почистващ продукт за кожата, гел за кожата, крем за кожата, лосион за кожата, овлажняващи продукти за кожата, олио за кожата, балсам за устни, антиоксидантен гел за кожата, балсам за кожата, съставен от растителни масла, крем за студено бръснене, лосион за бръснене, скраб за лице и тяло, маска за лице, течен сапун и сапун; крем и лосион за слънцезащита; продукти за грижа за косата, а именно шампоан, балсам за коса. 

Клас 5: Фармацевтични, ветеринарни и санитарни препарати; пластири, материали за превръзки; материали за залепване на зъби, зъбен восък; дезинфектанти 

Следователно притежателят на марката на ЕС не е доказал, че марката на ЕС е придобила отличителен характер по отношение на тези стоки нито преди датата на заявяване, нито преди датата на подаване на искането за обявяване на недействителност. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оспорваната европейска марка е описателна и няма отличителен характер. 

Следователно оспорваната марка трябва да бъде обявена за недействителна за посочените стоки. 

европейска марка