Интелектуалната собственост в България

Търговски марки, Патенти, Авторско право, Географски означения, Полезни модели, Сертификати за допълнителна закрила, Промишлени дизайни, Нови сортове растения

Интелектуалната собственост в България . Търговски марки – кратък преглед

Официалният език в България е български език, който се изписва на кирилица. 
Търговските марки, действащи в България са:
  1. Българска национална търговска марка 
  2. Европейска търговска марка
  3. Международна търговска марка
Българската система за регистрация на търговски марки
Българската система за регистрация на търговски марки е опозиционна. Заявените марки трябва да отговарят на абсолютните основания за регистрация на търговски марки. Тези критерии в България са съобразени с европейското законодателство. След публикация на заявката в Бюлетина на Патентно ведомство на Р. България, в тримесечен срок по подадените заявки може да се подаде опозиция. Собствениците на нерегистрирани търговски марки също могат да подадат опозиция.
Решенията по опозициите се вземат от група от експерти по опозиции. Техните решения подлежат на обжалване пред отдела по спорове. Тези решения подлежат на съдебен контрол от Административен съд София-град. В това производство е допустима съдебно-маркова експертиза. Контролът по това решение се осъществява от тричленен състав на Върховния административен съд. Възражения по абсолютни основания могат да се подават в двумесечен срок. Марката се регистрира до две седмици след крайния срок за възражения.
Българската търговска марка може да бъде собственост на едно физическо или юридическо лице, както и да бъде съсобственост между физически и/или юридически лица.
Срокът на защита
Срокът на защита на ТМ в България е 10 години. В последната година от срока на действие на търговската марка, срокът на закрила може да бъде подновен за нов 10-годишен период.
При промяна на собственик/заявител, същият трябва да бъде своевременно вписан в държавния регистър – промяна на правната форма на собственика, промяна на адреса, смяна на собственика, вписване или заличаване на съсобственик и др.
Действие на международните марки в България
При подаване на заявка за българска национална марка през Международното ведомство по интелектуалната собственост е възможно да се срещнете с отказ от Българското патентно ведомство. За преодоляването му е нужно да се консултирате с местни представители по индустриална собственост. Средно годишно българската експертиза издава по 59 предварителни отказа.
Защитата на правата върху регистрирана марка може да се осъществява по административен, граждански и/или наказателен ред. Наказателно постановление за нарушение на права се издава от председателя на Патентното ведомство на България. Граждански искове за нарушени права се подават пред СГС. Този съд е компетентният европейски съд по отношение на установяването на нарушения на права върху търговски марки на ЕС. Наказателното постановление се извършва по реда на Наказателния кодекс.
Използването на чужди търговски марки и осъществяването на нелоялна конкуренция се установява от Комисията за защита на конкуренцията. Контролът по тези решения е възложен на Административен съд – София област и производството по обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд.
Граничен контрол
На границите на България се извършва граничен контрол във връзка с права върху търговски марки. България има сухопътна граница с Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Румъния. Осъществява се контрол на Въздушна митница и Черноморска митница, както и контрол на стоките, влизащи в транспортния коридор по река Дунав.
На заявителите за търговски марки в България и особено на тези от фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост се препоръчва да регистрират търговските си марки и на кирилица. Комбинираният подход, използван в миналото, е неефективен и труден за прилагане в случаи на сходство, противопоставяне и нарушения.
Известните марки се обявяват по съдебен ред. България е приела препоръките на СОИС в тази област. IPConsulting води процедурата по обявяване на марката 3M Добре позната в България.

Интелектуалната собственост в България. Географски означения – кратък преглед

Географските означения се регистрират национално. Съответно не се регистрират географски означения за земеделски продукти и храни; за спиртни напитки и ароматизирани винени продукти. Изключените продукти се регистрират на европейско ниво от Европейската комисия.
В Европейския съюз има: защитено наименование за произход на храни и вина; Защитено географско указание (ЗГУ) за занаятчийски и промишлени продукти (CIGIR), храни и вино; и географско указание (GI) за спиртни напитки.
Регистрираните географски означения не могат да бъдат преобразувани в родови имена, докато се използват със законова защита.

Интелектуалната собственост в България. Изобретения – кратък преглед

Изобретенията в България са защитени с патенти и полезни модели. Единният патент е валиден на територията на страната. България е страна членка на PCT и Европейската патентна система. Европейските патенти са валидни на територията на България за определен период от време.
Системата за патентна защита е експертна. Действието на патента е до 20 години след плащане на годишна патентна такса. Таксата за поддръжка на полезни модели се заплаща на 2 пъти, в рамките на 10-годишен срок на валидност.
Патентните нарушения се разглеждат от СГС. В страната има съдебна практика за нарушаване на патентни права. Съдът е подпомаган от експерти.

Интелектуалната собственост в България. Сертификати за допълнителна защита

– кратък преглед

За лекарствени продукти и препарати за растителна защита е възможно издаването на сертификати за допълнителна защита (SPC).
Удостоверението се издава, ако в България към данните за подаване на заявката в Патентното ведомство:
  • продуктът е защитен с действащ основен патент;
  • вече има валидно разрешение за търговия като лекарствен продукт или като продукт за растителна защита в съответствие с настоящата директива на ЕИО;
  • продуктът вече не подлежи на сертифициране;
  • горепосоченото разрешение е първото разрешение, което се пуска на пазара като лекарствен продукт или като продукт за растителна защита.
Притежателят на повече от един патент за един и същ продукт не може да получи повече от един сертификат за този продукт. Въпреки това, когато се разглеждат две или повече заявки, отнасящи се до един и същи продукт и произхождащи от двама или повече притежатели на различни патенти, сертификатът за този продукт може да бъде издаден на всеки притежател на основния патент.

Интелектуалната собственост в България. Авторско право – кратък преглед

Авторското право се урежда от българския Закон за авторското право и сродните му права (ЗНАП). В България няма официален (ПУБЛИЧЕН) регистър за авторско право и сродни права. Те са нерегистрирани права (за разлика от патентите, регистрираните дизайни или търговските марки). Така че няма официално действие за предприемане на мерки (няма заявление за подаване, формуляри за попълване или такси за плащане).
Авторското право и сродните му права влизат в сила веднага щом нещо, подлежащо на защита, бива създадено и фиксирано по някакъв начин, например на хартия, на филм, чрез звукозапис, като електронен запис в Интернет и т.н.
Автор е физическото лице, чиито творчески усилия са довели до създаването на литературно, художествено или научно произведение. До доказване на противното, за автор на произведението се счита лицето, чието име или друг идентификационен знак е посочен върху оригинала, екземплярите или образците на произведението и/или върху опаковката им по обичайния начин.
Авторското право е защитено през целия живот на автора и седемдесет години след неговата смърт.

Интелектуалната собственост в България. Промишлен дизайн – кратък преглед

В България съществува регистрационна система за закрила на промишлени дизайни. Регистрираните от EUIPO дизайни на Общността са валидни на територията на страната. Същото важи и за нерегистрираните дизайни в общността.
България е член на международното споразумение Хагската спогодба за закрила на промишлени дизайни.
Нарушенията на правото на промишлен дизайн се разглеждат от СГС. В страната съществува съдебна практика по прилагането на тези права. Съдът е подпомаган от експерти.

Интелектуалната собственост в България. Нови сортове растения – кратък преглед

Възможност за защита на нови сортове растения – създадени или открити и разработени сортове растения от всеки ботанически род и вид, включително клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода (изкуствен или естествен) за получаването им. В страната има национален регистрационен режим. Всички регистрирани европейски нови сортове растения са активни на територията на България.
В България се регистрират нови породи животни на национален принцип – създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни, независимо от начина на получаването им.

Топологии на интегралните схеми – кратък преглед

В България може да се защити Топологията на интегралните схеми.
Българските митници извършват граничен контрол по отношение на права върху интелектуална собственост – патенти, полезни модели, търговски марки и географски означения, промишлен дизайн, авторско право и сродни права и нови сортове растения. Екипът на IPConsulting беше част от първото прилагане на граничните мерки по отношение на нови сортове цветя и тяхната ДНК идентификация на външната граница на ЕС.
Българското законодателство предвижда наказателна отговорност за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост.