КАКВО е “ПАТЕНТ” за изобретение?

патентВ говоримия език термина “патент” се използва обикновено за означение на закрила на различни обекти на индустриална собственост. Често срещано е представители на бизнеса да търсят “патентноване” на марка или на дизайн. Въпреки, че идеята зад това е ясна – бихме искали да внесем яснота в това какво се разбира под “патент”.

Издаването на патенти като защитни документи, удостоверяващи и предоставящи права върху изобретения на територията на Република България се урежда чрез Закона за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ).

Съгласно чл. 12 ЗПРПМ правната закрила на патентоспособното изобретение се предоставя с патент. Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението, като действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Съгласно чл. 16 ЗПРПМ срокът на действие на патента е двадесет години от датата на подаване на заявката. Патентът е действащ за този период, само ако патентопритежателят заплаща ежегодно и в срок поддържащите такси. При липса на заплащане на годишните такси за поддържане на действето на патента – правата се губят. Таксите се определят с тарифа на Патентно ведомство (ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) и се променят във възходящ ред всяка година.

Към момента таксите, които се събират за поддържане на действието на патентите са:

а) за първите 3 години от заявяването – по 50 лв.;
б) за 4-ата година – 40 лв.;
в) за 5-ата година – 140 лв.;
г) за 6-ата година – 180 лв.;
д) за 7-ата година – 220 лв.;
е) за 8-ата година – 270 лв.;
ж) за 9-ата година – 380 лв.;
з) за 10-ата година – 500 лв.;
и) за 11-ата година – 600 лв.;
к) за 12-ата година – 700 лв.;
л) за 13-ата година – 800 лв.;
м) за 14-ата година – 900 лв.;
н) за 15-ата година – 1000 лв.;
о) за 16-ата година – 1100 лв.;
п) за 17-ата година – 1200 лв.;
р) за 18-ата година – 1300 лв.;
с) за 19-ата година – 1500 лв.;
т) за 20-ата година – 1700 лв.;

Обхватът на правната закрила на издадения патент се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите. Това е съществена специфика, която е добре да се познава от всички лица, които са решили да защитят изобретенията си с патент, тъй като каквото и както е описано в претенциите им е от значение за крайната закрила, която ще придобият.

Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента. Когато даден патент е съпритежание на повече от едно лица и между тях не е уговорено друго, изобретението може да се използва от всеки съпритежател в пълен обем, а всички останали права по този закон се упражняват със съгласието на всички съпритежатели.

Притежателят на патент има право за следните граждански искове, с които да защити правата си при евентуално нарушение:

1. установителен иск за факта на нарушението;
2. иск за обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи;
3. иск за преустановяване от нарушителя на действия, нарушаващи патентни права.

При уважаване на осъдителен иск по предходната алинея, съдът може по искане на ищеца да постанови:

1. публикуване в два ежедневника на решението за сметка на нарушителя;
2. преработване или унищожаване предмета на нарушението, а при наличие на умисъл – и на средствата, с които е извършено нарушението.

Правото върху патент може да бъде законно отстъпено за ползване на трето лице – това става чрез сключване на лицензионен договор. Съгласно чл. 31 ЗПРПМ заявеното или патентованото изобретение може да бъде предмет на лицензионен договор. Чрез лицензионния договор може да се предостави изключителна, неизключителна, пълна или ограничена лицензия. Изключителната лицензия трябва да е изрично уговорена. Лицензодателят по договор за изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва лицензираното изобретение, само ако това е изрично уговорено в договора. Лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в регистъра на Патентното ведомство.

Като право на собственост един патент може да е обект на обезпечение, обект на особен залог, като се включва и в масата по несъстоятелност.