НАРЕДБА ЗА СЕКРЕТНИТЕ ПАТЕНТИ

Наредба за секретните патентиПриета с ПМС № 331 от 20.12.2008 г. Обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се урежда редът за определяне наличието на класифицирана информация и нивото на класификация на сигурността на информацията, както и премахването на нивото на класификация, съдържаща се в заявки за издаване на патенти, наричани по-нататък „секретни заявки“ и „секретни патенти“.

Чл. 2. Дейностите, свързани със секретни заявки и секретни патенти, се извършват в съответствие с действащите нормативни актове по защита на класифицираната информация, представляваща държавна тайна в Република България, от специализирани патентни звена в Патентното ведомство, в Министерството на отбраната и в Министерството на вътрешните работи.

Чл. 3. Ведомствата по чл. 2 осигуряват по всяко време взаимен достъп до секретните патенти и секретните заявки чрез упълномощените служители на специализираните патентни звена.

Глава втора.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ПАТЕНТИ И ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 4. (1) Проверката за наличие на класифицирана информация по чл. 45а, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели се извършва от упълномощени служители на специализираните патентни звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи.

(2) След извършване на проверката по ал. 1 Патентното ведомство изготвя и изпраща копия от определените като съдържащи класифицирана информация заявки до специализираните патентни звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи за проверка за наличие на класифицирана информация и определяне нивото на класификация на сигурност на информацията.

(3) Патентното ведомство може по собствена инициатива да поиска проверка за наличие на класифицирана информация и определяне нивото на класификация в процеса на експертизата, но не по-късно от публикацията за заявката.

(4) След получаване на становищата на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи Патентното ведомство поставя определения гриф за сигурност на заявка за патент и уведомява писмено заявителя за последиците от това. При постъпили становища с различни нива на класификация на сигурност грифът на сигурност съответства на по-високото ниво на сигурност.

(5) По заявка за патент, подадена в Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост и класифицирана в процеса на експертизата, ведомството уведомява представителя и при липса на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация прекратява достъпа на представителя по тази заявка и го поканва да подпише декларация, с която се задължава да не разпространява информацията по нея. Патентното ведомство уведомява заявителя за прекратяването на достъпа на упълномощения представител по заявката.

Чл. 5. (1) Заявки за патент, създадени в системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи или в друга организация по договор с тях, се оформят и подават чрез специализираните патентни звена на министерствата, където се извършва и проверка за наличие на класифицирана информация.

(2) Когато заявката по ал. 1 е за изобретение, свързано с отбраната и сигурността на страната, специализираното патентно звено на Министерството на отбраната или на Министерството на вътрешните работи прилага и становище за определеното ниво на класификация.

Чл. 6. (1) Секретните заявки и секретните патенти се съхраняват в Патентното ведомство.

(2) Копията от материалите по ал. 1 се съхраняват и в специализираните патентни звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи.

(3) Заявките и патентите, които са с ниво на класификация, по-високо от нивото на съответната структура в Патентното ведомство, се съхраняват от специализираното патентно звено на Министерството на отбраната или на Министерството на вътрешните работи, определило нивото на класификация.

(4) Материали по секретни патенти и секретни заявки не се връщат на заявителите.

Глава трета.
ПРОМЯНА И ПРЕМАХВАНЕ НИВОТО НА КЛАСИФИКАЦИЯ

Чл. 7. (1) Специализираните патентни звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи ежегодно преразглеждат решенията относно секретните заявки и секретните патенти и уведомяват писмено Патентното ведомство при становище за промяна на нивото на класификация.

(2) Патентното ведомство съобщава писмено на заявителя или на патентопритежателя за промените по ал. 1 и предприема необходимите действия за поставяне на нов или заличаване грифа на сигурност.

Чл. 8. (1) Заявители или патентопритежатели, с изключение на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, могат да подадат искания за промяна и премахване на нивото на класификация на сигурност на информацията.

(2) Исканията по ал. 1 се подават в Патентното ведомство, което ги изпраща в двуседмичен срок на съответното специализирано патентно звено на Министерството на отбраната и/или на Министерството на вътрешните работи, определили нивото на класификация на сигурността.

(3) Патентните звена на Министерството на отбраната и/или на Министерството на вътрешните работи разглеждат в тримесечен срок постъпилите искания за промяна или премахване нивото на класификация и уведомяват Патентното ведомство за становището си.

(4) Становищата по ал. 3 за промяна или премахване нивото на класификация се съобщават на заявителя или притежателя на патент от Патентното ведомство.

Чл. 9. Промените или премахването на нивото на класификация се извършват от Патентното ведомство в едномесечен срок от получаването на становищата на Министерството на отбраната и/или на Министерството на вътрешните работи.

Глава четвърта.
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА И ОБЖАЛВАНЕ

Чл. 10. Достъпът до секретни заявки и секретни патенти от заинтересувани лица се осъществява по реда на глава пета от Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 11. Съобщенията за класифициране и отказите за промяна и/или премахване на нивото на класификация подлежат на обжалване пред Административния съд – София.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Наредбата се прилага и при проверка и определяне нивото на класификация на заявени и регистрирани полезни модели.

§ 2. За служебните изобретения по смисъла на чл. 15 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, създадени в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, работодател е съответното министерство.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 24, ал. 11 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели и се прилага и за заявки, по които до влизането й в сила няма извършена публикация.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Патентното ведомство, на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 21 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

(ОБН. – ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2014 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2014 г.