Регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод

правила за преводРЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1260/2012 НА СЪВЕТА от 17 декември 2012 година

за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила по отношение на приложимите правила за превод

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, втора алинея от него,
като взе предвид Решение 2011/167/ЕС на Съвета от 10 март 2011 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита ( 1 ),
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти,
като взе предвид становището на Европейския парламент,
в съответствие със специална законодателна процедура,
като има предвид, че:
(1) Съгласно Решение 2011/167/ЕС на Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство (наричани по-нататък „участващите държави-членки“) бе разрешено да установят засилено сътрудничество помежду си в областта на създаването на единна патентна закрила.
(2) Съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила ( 2 ) определени европейски патенти, издадени от Европейското патентно ведомство (наричано по-нататък „ЕПВ“) съгласно правилата и процедурите на Конвенцията за издаване на европейски патенти от 5 октомври 1973 г., ревизирана на 17 декември 1991 г. и 29 ноември 2000 г. (наричана по- нататък „Европейската патентна конвенция“), може, по искане от страна на патентопритежателя, да се ползват с единно действие в участващите държави-членки.
(3) Правилата за превод на европейски патенти, ползващи се с единно действие в участващите държави-членки (наричани по-нататък „европейски патент с единно действие“), следва да бъдат установени чрез отделен регламент в съответствие с член 118, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
(4) В съответствие с Решение 2011/167/ЕС правилата за превод на европейските патенти с единно действие следва да са прости и икономически ефективни. Те следва да съответстват на предвидените в предложението за регламент на Съвета относно разпоредбите за превод на патента на Европейския съюз, представено от Комисията на 30 юни 2010 г., заедно с компромисните елементи, предложени от председателството през ноември 2010 г., които получиха широка подкрепа в Съвета.
(5) Тези правила за превод следва да гарантират правната сигурност и да насърчават иновациите, и по-специално да са от полза за малките и средните предприятия (МСП). Те следва да направят достъпа до европейския патент с единно действие и до патентната система като цяло по-лесен, по-евтин и сигурен от правна гледна точка.
(6) Тъй като за издаването на европейски патенти отговаря ЕПВ, правилата за превод на европейския патент с единно действие следва да надграждат върху съществуващата процедура в ЕПВ. Тези правила следва да бъдат насочени към постигането на необходимия баланс между интересите на икономическите оператори и обществения интерес по отношение на разходите за производство и наличието на техническа информация.
(7) Без да се засягат преходните разпоредби, не следва да се изисква никакъв допълнителен превод, когато спецификацията на определен европейски патент с единно действие е била публикувана в съответствие с член 14, алинея 6 от Европейската патентна конвенция. В член 14, алинея 6 от Европейската патентна конвенция се предвижда, че спецификацията на определен европейски патент се публикува на езика на производството пред ЕПВ и включва превод на претенциите на другите два официални езика на ЕПВ.BG 31.12.2012 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1260/2012 НА СЪВЕТА

от 17 декември 2012 година

за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила по отношение на приложимите правила за превод

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, втора алинея от него,
като взе предвид Решение 2011/167/ЕС на Съвета от 10 март 2011 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита ( 1 ),
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти,
като взе предвид становището на Европейския парламент,
в съответствие със специална законодателна процедура,
като има предвид, че:
(1) Съгласно Решение 2011/167/ЕС на Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство (наричани по-нататък „участващите държави-членки“) бе разрешено да установят засилено сътрудничество помежду си в областта на създаването на единна патентна закрила.
(2) Съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила ( 2 ) определени европейски патенти, издадени от Европейското патентно ведомство (наричано по-нататък „ЕПВ“) съгласно правилата и процедурите на Конвенцията за издаване на европейски патенти от 5 октомври 1973 г., ревизирана на 17 декември 1991 г. и 29 ноември 2000 г. (наричана по- нататък „Европейската патентна конвенция“), може, по искане от страна на патентопритежателя, да се ползват с единно действие в участващите държави-членки.
(3) Правила за превод на европейски патенти, ползващи се с единно действие в участващите държави-членки (наричани по-нататък „европейски патент с единно действие“), следва да бъдат установени чрез отделен регламент в съответствие с член 118, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
(4) В съответствие с Решение 2011/167/ЕС правилата за превод на европейските патенти с единно действие следва да са прости и икономически ефективни. Те следва да съответстват на предвидените в предложението за регламент на Съвета относно разпоредбите за превод на патента на Европейския съюз, представено от Комисията на 30 юни 2010 г., заедно с компромисните елементи, предложени от председателството през ноември 2010 г., които получиха широка подкрепа в Съвета.
(5) Тези правила за превод следва да гарантират правната сигурност и да насърчават иновациите, и по-специално да са от полза за малките и средните предприятия (МСП). Те следва да направят достъпа до европейския патент с единно действие и до патентната система като цяло по-лесен, по-евтин и сигурен от правна гледна точка.
(6) Тъй като за издаването на европейски патенти отговаря ЕПВ, правила за превод на европейския патент с единно действие следва да надграждат върху съществуващата процедура в ЕПВ. Тези правила следва да бъдат насочени към постигането на необходимия баланс между интересите на икономическите оператори и обществения интерес по отношение на разходите за производство и наличието на техническа информация.
(7) Без да се засягат преходните разпоредби, не следва да се изисква никакъв допълнителен превод, когато спецификацията на определен европейски патент с единно действие е била публикувана в съответствие с член 14, алинея 6 от Европейската патентна конвенция. В член 14, алинея 6 от Европейската патентна конвенция се предвижда, че спецификацията на определен европейски патент се публикува на езика на производството пред ЕПВ и включва превод на претенциите на другите два официални езика на ЕПВ.
(8) При спор относно европейски патент с единно действие основателно изискване е патентопритежателят, по искане на предполагаемия нарушител, да представи пълен превод на патента на официален език на участващата държава- членка, в която е извършено предполагаемото нарушение, или на държавата-членка, в която е обичайното местопребиваване или в която е установен предполагаемият нарушител. По искане на съд в участващите държави- членки, който е компетентен по отношение на спорове относно европейския патент с единно действие, патентопритежателят следва също така да представи пълен превод на патента на езика, използван в производството пред въпросния съд. За тези преводи не следва да се използват автоматизирани средства и разходите за тях следва да се поемат от патентопритежателя.
(9) При спор по иск за вреди съдът, който разглежда спора, следва да вземе предвид обстоятелството, че преди да му е бил представен превод на неговия собствен език, предполагаемият нарушител може да е действал добросъвестно и може да не е знаел или да не е имал сериозни основания да предполага, че нарушава правата върху патента. Компетентният съд следва да прецени обстоятелствата по конкретния случай и, inter alia, следва да вземе предвид това, дали предполагаемият нарушител е МСП, което извършва дейност само на местно ниво, както и езика на производството пред ЕПВ и, по време на преходния период, превода, представен заедно с искането за единно действие.
(10) С цел улесняване на достъпа до европейските патенти с единно действие, по-специално за МСП, заявителите следва да могат да подават до ЕПВ заявки за патент на всеки официален език на Съюза. Като допълнителна мярка определени заявители, на които се издават европейски патенти с единно действие след подаване на заявка за европейски патент на някой от официалните езици на Съюза, различен от официалните езици на ЕПВ, и чието място на пребиваване или основно място на стопанска дейност се намира в държава-членка на Съюза, следва да получат допълнително възстановяване на разходите за превод от езика на заявката за патент на езика на производството на ЕПВ. Възстановяването на суми следва да се осигурява от ЕПВ в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1257/2012.
(11) За да се насърчи наличието на патентна информация и разпространението на технически знания, следва възможно най-бързо да бъде осигурен машинен превод на заявките за патент и на спецификациите на патентите на всички официални езици на Съюза. ЕПВ разработва машинен превод, който е много важен инструмент, насочен към подобряването на достъпа до патентна информация и широкото разпространение на техническите знания. Своевременното осигуряване на висококачествен машинен превод на заявките за европейски патент и на спецификациите на патентите на всички официални езици на Съюза би било от полза за всички потребители на европейската патентна система. Машинният превод е ключов елемент на политиката на Европейския съюз. Машинният превод следва да служи само за информационни цели и да няма правно значение.
(12) През преходния период, преди да бъде въведена система за висококачествен машинен превод на всички официални езици на Съюза, всяко искане за единно действие по член 9 от Регламент (ЕС) № 1257/2012 следва да бъде придружено от пълен превод на спецификацията на патента на английски език, когато езикът на производството пред ЕПВ е френски или немски, или на който и да било официален език на държавите-членки, който е официален език на Съюза, когато езикът на производството пред ЕПВ е английски език. Тези правила ще гарантират, че по време на определен преходен период всички европейски патенти с единно действие ще са на разположение на английски език, който е обичайно използваният език в областта на международните научни изследвания и публикации в областта на технологиите. Освен това тези правила ще гарантират, че по отношение на европейските патенти с единно действие ще се публикуват преводи на други официални езици на участващите държави-членки. Тези преводи не следва да се извършват с автоматизирани средства и тяхното високо качество следва да допринася за усъвършенстването на софтуера за превод от страна на ЕПВ. Те също така биха подобрили разпространението на патентна информация.
(13) Преходният период следва да приключи веднага след осигуряването на висококачествен машинен превод на всички официални езици на Съюза, подлежащ на редовна и обективна оценка на качеството от независима експертна комисия, създадена от участващите държави- членки в рамките на Европейската патентна организация и съставена от представителите на ЕПВ и потребителите на европейската патентна система. Предвид степента на развитие на технологиите не може да се приеме максималният период за разработване на висококачествен машинен превод да надвишава 12 години. Следователно преходният период следва да е с продължителност 12 години от началната дата на прилагане на настоящия регламент, освен ако не бъде решено този период да бъде прекратен по-рано.
(14) Тъй като материалноправните разпоредби, приложими към европейските патенти с единно действие, са установени в Регламент (ЕС) № 1257/2012 и се допълват от правила за превод, предвидени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да се прилага от същата дата като Регламент (ЕС) № 1257/2012.
(15) Настоящият регламент не засяга правилата относно езиците на институциите на Съюза, установени в съответствие с член 342 ДФЕС и Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност ( 1 ). Настоящият регламент е основан на езиковия режим на ЕПВ и не следва да се счита, че създава специален езиков режим на Съюза или че създава прецедент за ограничен езиков режим в който и да било бъдещ правен инструмент на Съюза.
(16) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на единен и опростен режим за превод на европейските патенти с единно действие, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите- членки и следователно, предвид мащаба и последиците на настоящия регламент, може да бъде постигната по- добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки, когато е целесъобразно – в рамките на засиленото сътрудничество, в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се осъществява засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, разрешено с Решение 2011/167/ЕС, по отношение на приложимите правила за превод.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
а) „европейски патент с единно действие“ означава европейски патент, който се ползва с единно действие в участващите държави-членки съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2012;
б) „език на производството“ означава езикът, използван в производството пред ЕПВ по смисъла на член 14, алинея 3 от Конвенцията за издаване на европейски патенти от 5 октомври 1973 г., ревизирана на 17 декември 1991 г. и 29 ноември 2000 г. (наричана по-нататък „Европейската патентна конвенция“).

Член 3

Правила за превод на европейския патент с единно действие

1. Без да се засягат членове 4 и 6 от настоящия регламент, не се изискват допълнителни преводи, когато спецификацията на европейски патент, който се ползва с единно действие, е била публикувана в съответствие с член 14, алинея 6 от Европейската патентна конвенция.
2. Искането за единно действие съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1257/2012 се подава на езика на производството.

Член 4

Превод при спор

1. При спор относно предполагаемо нарушение на европейски патент с единно действие патентопритежателят представя, по искане и по избор на предполагаемия нарушител, пълен превод на европейския патент с единно действие на официален език на участващата държава-членка, в която е извършено предполагаемото нарушение, или на държавата-членка, в която се намира обичайното местопребиваване или в която е установен предполагаемият нарушител.
2. При спор относно европейски патент с единно действие, по искане на съд, компетентен в участващите държави-членки по спорове относно европейски патенти с единно действие, патентопритежателят представя в хода на съдебното производство пълен превод на патента на езика, използван в производството пред този съд.
3. Разходите за преводите, посочени в параграфи 1 и 2, се поемат от патентопритежателя.
4. При спор по иск за вреди, и по-специално когато предполагаемият нарушител е МСП, физическо лице или организация с нестопанска цел, университет или обществена научноизследователска организация, съдът, който разглежда спора, преценява и взема предвид това, дали предполагаемият нарушител е действал, без да знае или без да има сериозни основания да предполага, че нарушава европейски патент с единно действие, преди да му е бил представен преводът, посочен в параграф 1.

Член 5

Управление на компенсаторната схема

1. Предвид факта, че заявките за европейски патент могат да се подават на всеки език съгласно член 14, алинея 2 от Европейската патентна конвенция, участващите държави-членки в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1257/2012 възлагат – по смисъла на член 143 от Европейската патентна конвенция, на ЕПВ задачата по управлението на компенсаторната схема за възстановяването до определен максимален размер на всички разходи за превод, направени от заявителите, подали заявки за патент пред ЕПВ на един от официалните езици на Съюза, който не е официален език на ЕПВ.
2. Компенсаторната схема по параграф 1 се финансира чрез таксите, посочени в член 11 от Регламент (ЕС) № 1257/2012, и е достъпна само за МСП, физически лица, организации с нестопанска цел, университети и обществени научноизследователски организации, които пребивават или чието основно място на стопанска дейност се намира в държава-членка.

Член 6

Преходни мерки

1. През определен преходен период, считано от началната дата на прилагане на настоящия регламент, исканията за единно действие съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1257/2012 се подават, придружени от:
а) когато езикът на производството е френски или немски, пълен превод на спецификацията на европейския патент на английски език; или
б) когато езикът на производството е английски, пълен превод на спецификацията на европейския патент на някой от останалите официални езици на Съюза.
2. В съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1257/2012 участващите държави-членки възлагат – по смисъла на член 143 от Европейската патентна конвенция, на ЕПВ задачата по публикуване на преводите, посочени в параграф 1 от настоящия член, незабавно след датата на подаване на искането за единно действие съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1257/2012. Текстът на тези преводи няма правно значение и служи само за информационни цели.
3. Шест години след началната дата на прилагане на настоящия регламент и на всеки две години след това независима експертна комисия извършва обективна оценка за наличието на разработен от ЕПВ висококачествен машинен превод на заявките за патент и на спецификациите на патенти на всички официални езици на Съюза. Тази експертна комисия се създава от участващите държави-членки в рамките на Европейската патентна организация и е съставена от представители на ЕПВ и неправителствените организации, представляващи потребителите на европейската патентна система, поканени от Административния съвет на Европейската патентна организация като наблюдатели в съответствие с член 30, алинея 3 от Европейската патентна конвенция.
4. Въз основа на първата оценка по параграф 3 от настоящия член, а след това – на всеки две години, въз снова на последващите оценки, Комисията представя доклад на Съвета и, когато е целесъобразно, предлага прекратяването на преходния период.
5. Ако преходният период не бъде прекратен въз основа на предложение на Комисията, той изтича 12 години след началната дата на прилагане на настоящия регламент.

Член 7

Влизане в сила

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
2. Той се прилага от по-късната от следните дати – 1 януари 2014 г. или датата на влизане в сила на Споразумението за Единен патентен съд.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в участващите държави-членки в съответствие с Договорите.
Съставено в Брюксел на 17 декември 2012 година.
За Съвета
Председател
S. ALETRARISBG L 361/92
( 1 ) ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 53.
( 2 ) Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.
( 1 ) ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 53.
( 2 ) Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.
( 1 ) ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58.