Търговска марка – въпросът на отличителността: Бирени пръчици vrs. Бирени пръчици

търговска маркаТърговската марка е с основна функция – да може да отличава стоките / услугите на едно лице от тези на друго.

Съгласно ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ:

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

С решение от края на ноември Патентно ведомство потвърди: словосъчетанието БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ е директно описателно по отношение на стоки като колбаси и не може да бъде монопилизирано само от един търговец на пазара.

Решението е постановено след като двама български производители влизат в спор до колко словосъчетанието БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ може да се използва свободно за сурово-сушени колбаси под формата на “пръчици” или е “собственост” само на единия.

Основната функция на търговската марка е да отличава стоките на едно лице от тези на друго, но това не може да става с неотличителни елементи, които указват видa на стоката такъв е именно случаят с марките БОНИ БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ, които дават информация, че се предлагат БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ (продукт) от производителя БОНИ и потребителят не би ги “объркал” с продуктите ИНТЕРМЕС БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ, а именно – продуктът БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ на производителя ИНТЕРМЕС.

Правилно се стига до заключението, че водещо за отличаване на продуктите е именно ИНТЕРМЕС и БОНИ, а не общият елемент БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ.

търговската марка

Основен принцип при сравнение на търговските марки е: Цялостната оценка на визуалното, звуковото или концептуалното сходство на сравняваните марки трябва да се основава на създаваното от тях общо впечатление, като се вземат под внимание техните отличителни и доминиращи компоненти (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Следователно сравняването на марките трябва да обединява оценката на отличителния характер и доминиращите им елементи, ако има такива, и на въздействието на цялостното впечатление, което създават