Възражение срещу регистрацията на фигуративна търговска марка, върнато за преразглеждане

търговска маркаНаскоро, Апелативният борд на Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM постанови решение по случай, свързан със заявление за регистрация на международна фигуративна търговска марка.

Заявителят подава заявление за регистрация на показаната тук търговска марка за класове 18,търговска марка 25 и 35. От своя страна опонентът по случая подава възражение срещу регистрацията, базирайки се на разпоредбите, заложени в чл. 8(1)(b) от Регламента за марка на Общността. Отделът по опозиции на OHIM отхвърля възражението в неговата цялост и ищецът отнася случая до Апелативния борд.

От документите по случая става ясно, че възражението е подадено въз основа на търговски марки с национална регистрация в Ирландия

Те представляват две серии от фигуративни цветни търговски марки. Регламентът за прилагане на търговска марка на Общността CTMIR, предвижда като условие за допустимостта на възражението, то да съдържа представяне в цвят на цветната фигуративна търговска марка. Това изискване се прилага, включително и по отношение на заявления или регистрации на по-ранна национална или международна търговска марка, подадени съгласно член 8, (1)(a) или (b) от Регламента за марка на Общността.

В случаите обаче, когато възражението има някои недостатъци, чл. 17(4) от CTMIR предвижда подалия възражението да бъде уведомен за тях и да бъде поканен да ги отстрани в рамките на два месеца. Ако недостатъците не бъдат отстранени в съответния срок, възражението се обявява за недействително.

В настоящи случай, експертите на Службата за хармонизация във вътрешния пазар са пропуснали да изпратят уведомление, посочващо, че в подаденото възражение, по-ранните ирландски търговски марки не са представени в цвят, както и не са поканили подалия възражението да отстрани този недостатък, съгласно чл.17(4) CTMIR. Тази грешка представлява съществено процесуално нарушение. То води до анулиране на оспореното решение, отхвърлящо възражението, базиращо се на по-ранни търговски марки с национална регистрация в Ирландия. Случаят с тази фигуративна търговска марка е върнат за преразглеждане.

Източник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар