Защита на марки, съдържащи описателни елементи – марка И ИНТЕРМЕС БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ и марка БОНИ ПРЪЧИЦИ БИРЕНИ

Казусът

Подадена е опозиция с вх. No 70111020/24.01.2019 г., според опонента е налице визуално, фонетично и смислово сходство между по-ранната марка „Б. П. бирени“ и заявената марка, тъй като двете марки съдържат общи отличителни и доминиращи елементи, а именно „пръчици“ и „бирени“.

Заявителят на марката, срещу която е подадена опозицията „ИНТЕРМЕС“ ООД се представява от екипа на IP Consulting.

С решение No РС-208/1/ от 25.06.2021 председателят на Патентното ведомство потвърждава Решението на Състава по опозиции допуска заявяването за регистрация на марка с вх. № 151687.

Опонентът образува съдебно производство пред Административен съд София – град, чрез което се иска отмяна на решението на председателя на Патентното ведомство във връзка с заявка на марка с вх. № 151687 (процесна марка).

Стоки и услуги на конфликтните търговски марки

Сходството на стоките и/или услугите не зависи от точно определен, фиксиран брой фактори и критерии, които да притежават еднаква значимост при всички разглеждани казуси. Релевантни фактори при сравняване на стоките и/или услугите са тяхното естество, предназначение, фактът дали са допълващи се, или взаимозаменяеми, и др. (Решение Съда на Европейския съюз (СЕС), С-39/97 „С.“, параграф 23). 

По отношение сравнението на регистрираните стоки и услуги, съдът приема извода на органа, че сравняваните стоки и услуги от класове 29 и 40 МКСУ на процесната мярка и по-ранните марки – същите са идентични и сходни. Изключение прави заявената услуга „консервиране на напитки“ на процесната марка, за която се установи липса на сходство със стоките на по-ранните марки.

Идентичност/сходство на знаците

защита на търговски марки

Визуално сходство. Марките се различават по броя думи в състава им, наличието на фигуративен елемент овал с буква „И“ в състава на процесната заявка за марка, наличие на ясно видими червен и зелен цвят във фигуративния елемент, наличието на ясно откроима широка зелена лента в долната част на правоъгълника. 

Фонетично сходство. Въпреки съвпадението на думата „пръчици“ между двете марки предвид различното разположение на думата в състава на сравняваните марки и наличието на допълнителни словни елементи, които се произнасят различно, то във фонетично отношение марките са сходни в изключително ниска стенен. 

Смислово сходство. Марките са смислово идентични или сходни, когато имат еднакво или подобно семантична съдържание. В конкретния случай по-ранната марка се състои от думата „пръчици“. Ш, има свое значение на малка пръчка и думата „Б.“, която носи отличителния характер на марката предвид, липсата на конкретно значение, а е единствено част от наименованието на дружеството притежател. Процесната заявка се стои от описателни елементи „бирени пръчици“ и отличителния елемент „И.“, който няма конкретно значение и отново съвпада с наименованието на дружеството заявител. Словните елементите „пръчици“ и „бирени пръчици“ са изцяло описателни елементи и тяхното смислово сходство следва да бъде преценено в контекста на цялостното сравнение на марките за наличие на вероятност за объркване. 

Според съдебния състав противопоставените марки са с ниска степен на визуално, фонетично и смислово отношение. Това се дължи на наличието на идентичен описателен елемент „пръчици“ в състава им.

Вероятност от объркване на потребителите

При общата преценка на вероятността от объркване следва да се вземе предвид средният потребител на съответната категория стоки, който се счита за сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си на покупка, като не трябва да се забравя фактът, че нивото на внимание се променя в зависимост от съответната категория стоки и/или услуги (Решение на СЕС по дело С-342/97 „L.“, § 26).

В конкретния казус релевантния кръг от потребители обхваща потребителите в Република България. Масовият потребител на съответните продукти се счита за достатъчно осведомен и достатъчно наблюдателен и съобразителен.

Заключение на съда

Съдът потвърждава изводите на председателя на Патентното ведомство и оставя жалбата без уважение, с което потвърждава неговото решение.