Значимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализи

Значимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализиЗначимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализи. На специалистите по патентна информация все по-често се налага да извършват патентни анализи, които се фокусират върху разработки в конкретна технологична област или върху пазарната среда на дадена компания.

В такива случаи е особено важно да се направи преглед на дейността на потенциалните конкуренти и бизнес партньори. Стойността на анализа ще зависи до голяма степен от качеството на наличната патентна информация.

Значимост на корпоративната структура

В много области, техническите разработки се определят от големи компании, много често от корпорации, съставени от компания майка и няколко дъщерни дружества, всички с различни имена. Това означава, че специалистите по патентна информация първо трябва адекватно да характеризират съответната корпоративна структура, преди да могат да извършат смислен анализ.

Проблемът би могъл да е и по-сложен, тъй като тези структури имат склонността да се променят с времето поради присъединяването на нови компании и продажбата на други. В такива случаи, може да бъде необходимо да се гледа на структурата на групата или корпорацията като на динамична структура, и това да се има предвид при дефиниране на нейното патентно портфолио.

Производителят на автомобили Volkswagen например, през последните десетилетия е придобил мажоритарни участия в редица компании в автомобилната индустрия. Докато настоящото патентно портфолио на Volkswagen може да се установи чрез по-статичен подход, когато става въпрос за определяне как патентната му дейност се е развивала през годините, то трябва да се има предвид и кога други компании (и техните патентни портфолиа) са станали част от групата.

Динамичният подход разкрива ясни различия в сравнение с опростения статичен подход. Макар и да е трудоемко, усилията за систематично подготвяне и събиране на информация за заявителите си струват, резултатът е по-добро качество и по-съдържателен анализ.

Източник: Европейско патентно ведомство