Търговска марка „Mr. Semcho Shampion“ не е сходна с „Шампион … ама хубави!“

С решение от 25.06. 2020г., опозиционен състав на Служба на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO) постанови решение, с което приема, че няма вероятност от объркване на потребителите при паралелното присъствие на пазара на марките Mr. Semcho Shampion и  „Шампион … ама хубави!

Решение е постановено във връзка със спор между Великов & Ко ООД – заявител на марка Mr. Semcho Shampion, представлявана от IP Consulting и друга българска компания, притежаваща по-ранна марка „Шампион … ама хубави!“.

Опонентът подава опозиция срещу заявка за регистрация на европейска словна марка “Mr. Semcho Shampion”, представлявана от IP Consulting, въз основа на по-ранна българска национална фигуративна марка:

европейска марка

Процесната  заявка се състои от словните елементи „Mr. Semcho Shampion“, а по-ранната, освен словосъчетанието „Шампион … ама хубави!“ съдържа и фигуративни елементи.

Словните елементи “Шампион” и “Shampion” на двете марки имат еднакво значение за българските потребители, въпреки това опозиционният състав на EUIPO стига до извода, че “Mr. Semcho” е доминиращ елемент в процесната заявка. Тоест, вероятно ще бъде употребяван от потребителите по-често, отколкото общия словен елемент.

Елементът “Semcho” напомня за българската дума “семка”, но опозиционният състав прави правилното заключение, че  “Semcho” не е буквално използване на думата “семка”, а се използва като наименование на човек – “Mr. Semcho”.

В решението, Опозиционният състав, отбелязва, че:

“Вероятността от объркване се отнася до ситуации, в които потребителят може да обърка самите марки, или когато потребителят прави връзка между конфликтните знаци и решава, че стоките/услугите са от същите или икономически свързани предприятия.”

В заключение, опозиционният състав на EUIPO отхвърля подадената опозиция срещу регистрация на европейска марка “Mr. Semcho Shampion”, на база цялостното впечатление, което марката оставя у потребителите, считайки, че няма вероятност от объркване с по-ранната марка „Шампион … ама хубави!“.