Ай Пи Консултинг ЕООД стартира проект

Ай Пи Консултинг ЕООД стартира проект в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

На 04.08.2020 г Ай Пи Консултинг ЕООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” мярка «Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»

Договор №: BG16RFOP002-2.073-6481-C01 .

Проектното изпълнение IP Consulting  ( Ай Пи Консултинг ЕООД ) се придвижда да реализира в рамките на 3 месеца в периода 04.08.2020 – 04.11.2020 г.

Общата стойност на проекта  е в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Иновации и конкурентоспособност - Ай Пи Консултинг ЕООД
Европейска подкрепа за Ай Пи Консултинг ЕООД

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Проектът на Условия за кандидатстване и приложения към тях по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 16:30 ч. на 22.04.2020 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.