Четвърти апелативен борд на OHIM потвърди регистрацията на европейска търговска марка

Подадено е заявление за регистрация като марка на Общността на словната търговска марка ‘CATRIN’ за стоките от класове 9, 18 и 25. Експертите от Ведомството за европейски марки и дизайни отхвърлят заявената марка въз основа на изискванията на чл. 7(1)(b) и (c) от Регламента за марка на Общността (CTMR), във връзка с чл. 7(2) CTMR […]

европейска търговска маркаПодадено е заявление за регистрация като марка на Общността на словната търговска марка ‘CATRIN’ за стоките от класове 9, 18 и 25.

Експертите от Ведомството за европейски марки и дизайни отхвърлят заявената европейска търговска марка въз основа на изискванията на чл. 7(1)(b) и (c) от Регламента за марка на Общността (CTMR), във връзка с чл. 7(2) CTMR с аргумента, че думата ‘CATRIN’ ще бъде възприета от част от румънските потребители със значението ‘stamba’, което е еднозначно с ‘шарен памучен плат’ (www.dexonline.ro; www.wordreference.com). Следователно, като такава, тя предава очевидна и пряка информация по отношение на вида на материала, от който са изработени оспорените стоки.

Четвърти апелативен борд на OHIM подчертава, че източника, цитиран от експертизата, посочва чрез използваното съкращение ‘рег.’, че термина се използва само на регионално ниво в Румъния. Изтъква се също така, че експертизата не е установила в кой регион на Румъния се използва или се е използвала думата. Апелативният борд е проверил различни езикови книги, в които обаче никъде не фигурира значение на думата‘CATRIN’. Въз основа на тези аргументи, Бордът заключава, че становището на експертизата не се основава на достатъчно конкретна информация, която да доказва, че румънските потребители, или поне значителна част от тях, биха разбрали термина ‘CATRIN’.
Въз основа на установеното по случая, Четвърти апелативен борд на Ведомството за европейски марки и дизайни анулира оспореното решение и приема заявената европейска търговска марка за регистрация за всички заявени стоки.

Източник: OHIM

Вижте също: