Нови моменти в практиката по отношение на черно-бели търговски марки

Експерти от Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM са в процес на разискване по един от петте проекта, провеждащи се в рамките на Конвергентната програма: обхвата на закрила за черно-белите търговски марки. Досега, търговски марки, регистрирани в черно и бяло се третираха по различен начин от националните ведомства в Европа. Някои национални ведомства […]

черно-бели търговски маркиЕксперти от Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM са в процес на разискване по един от петте проекта, провеждащи се в рамките на Конвергентната програма: обхвата на закрила за черно-бели търговски марки. Досега, търговски марки, регистрирани в черно и бяло се третираха по различен начин от националните ведомства в Европа.

Някои национални ведомства за интелектуална собственост прилагаха подхода ‘черното и бялото покриват всички цветове’ ; за други национални ведомства важеше подхода ‘каквото виждаш, това получаваш’, който предоставя закрила на знака, както е регистриран, което означава, че търговска марка, която е заявена в черно и бяло е защитена само като такава. Тази непоследователна практика, дължаща се на различните подходи, кара собствениците на национални и европейски марки да се чувстват несигурни относно степента на защитеност на техните търговски марки.

През ноември тази година, Административният борд на и Бюджетната комисия на OHIM излязоха с предложение за нова обща практика по отношение обхвата на закрила за черно-белите търговски марки. При изготвянето и са взети предвид коментари от потребителски асоциации като се очаква новата практика да бъде от полза както за ведомствата за интелектуална собственост, така и за потребителите.

Проектът акцентира върху това дали търговска марка, заявена в черно и бяло и/или в сивата гама, е идентична със същата търговска марка, но цветна, що се отнася до претенции за приоритет и относителни основания за отказ. Освен това, проектът анализира дали използването на цветна версия на търговската марка, заявена в черно и бяло (и обратното) е допустимо за целите на установяване на реална употреба. Извън обхвата на проекта остават въпроси като оценка на сходство между цветовете, използване на черно-бели търговски марки в цвят с цел придобиване на отличителност, търговски марки, цветни по същество, както и теми, свързани с нарушения.

Основният подход при новата обща практика е, че идентичност между търговска марка, заявена в черно и бяло и/или в сивата гама и цветен знак, съществува само когато знаците са еднакви във всички аспекти или разликите са толкова незначителни, че биха могли да останат незабелязани от средния потребител. За да бъде една разлика счетена за незначителна, тя трябва да се забелязва само при непосредствено сравнение.

Претенции за приоритет

Що се отнася до претенциите за приоритет, освен ако различията в цветовете са незначителни, търговска марка, регистрирана в черно и бяло не се счита за идентична със същата марка в цвят.

Относителни основания за отказ

Същия подход е приложим и при относителните основания за отказ. Различията между черно-бяла търговска марка и такава в цвят, биха били забелязани от средния потребител (и следователно марките няма да са идентични), освен ако те са незначителни, неотличими или трудно забележими.

Използване

За целите на реалното използване, промяна само на цвета не изменя отличителния характер на търговската марка, стига да са изпълнени няколко изисквания: словните/фигуративните елементи да съвпадат и да са най-отличителни, контраста на нюансите да е спазен, цветът или комбинацията от цветове да няма отличителен характер сам по себе си и цветът да не е един от основните фактори за отличимост на марката.

Сива гама

Линията на аргументация по отношение на търговски марки сивата гама в основни линии е същата. Когато различията в контраста на нюансите са незначителни, знак, регистриран в сивата гама, ще бъде идентичен със същия, но в черно и бяло с оглед претенциите за приоритет и относителни основания за отказ.

Очаква се новата практика за черно-бели търговски марки да се отрази най-вече на приоритета. Предложената промяна ще означава, че Ведомството за европейски марки и дизайни ще се съгласява с претенции за приоритет, на които доскоро е възразявало.

Източник: OHIM