Европейска търговска марка – критерии за използване

КАЗУСЪТ

Cooperation Panda, Кооперация, Цариградско шосе, бул. 139, 1784 София, България (заявител), представлявана от IP Consulting Ltd. (Европейски представители по марки) подава искане за отмяна на европейска търговска марка No 9  496 911 (фигуративна марка) пред EUIPO (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост).

Искането е насочено срещу всички стоки, обхванати от марката на ЕС, а именно 9,10,16.

ОБОБЩЕНИЕ НА ДОВОДИТЕ НА СТРАНИТЕ 

Заявителят твърди, че притежателят на европейската търговска марка не е използвал реално своята марка на ЕС в продължение на непрекъснат период от пет години по отношение на всички стоки, за които тя е била регистрирана. 

Притежателят на марката на ЕС представи доказателства за използването. Посочва, че до септември 2017 г. името на дружеството на притежателя на процесната европейска търговска марка е било Karl Storz GmbH & Co. KG. Доказателствата за използване включват документи, датирани преди и след съответния период, за да покажат непрекъснатото използване на марката. 

ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА УПОТРЕБА НА ТЪРОВСКА МАРКА – ФАКТОРИ 

Общи съображения 

Индикациите и доказателствата, необходими за доказване на използването, трябва да се състоят от индикации относно мястото, времето, степента и естеството на използване на марката за съответните стоки и/или услуги. 

Тези изисквания за доказване на използването са кумулативни. Това означава, че притежателят на европейската търговска марка е длъжен не само да посочи, но и да докаже всяко от тези изисквания.

Време на използване на марката

Доказателствата трябва да показват реално използване на оспорваната европейска търговска марка в рамките на съответния период. 

Въпреки че част от доказателствата са датирани преди или след съответния период, има достатъчно доказателства, датирани в рамките на съответния период. Следователно доказателствата за използване, подадени от притежателя на европейската търговска марка, съдържат достатъчно данни за времето на използване.

Място на използване на марката

Чрез доказателствата следва да се установи, че оспорваната европейска търговска марка е била действително използвана в Европейския съюз.

От документите става ясно, че мястото на използване е Германия.

Вземайки предвид териториалния обхват на Германия, факта, че фактурите са изпратени до клиенти, намиращи се в различни германски градове, Отделът по отмяна счита, че използването в Германия е достатъчно за поддържане или създаване на пазарен дял в Европейския съюз.

Следователно доказателствата се отнасят за релевантната територия.

Обхват на използване на марката

Що се отнася до степента на използване, трябва да се вземат предвид всички релевантни факти и обстоятелства, включително естеството на съответните стоки или услуги и характеристиките на съответния пазар, териториалния обхват на използването, неговия търговски обем, продължителност и честота. 

Доказателствата, представени от притежателя на въпросната европейска търговска марка, не са особено изчерпателни. Отнасят се само до една държава членка, Отделът по отмяна счита, че те достигат минималното ниво, необходимо за установяване на реалното използване на оспорваната марка. Обемът на продажбите в сравнение с периода на използване не е толкова малък, че да може да се заключи, че използването е само символично, минимално или фиктивно с единствената цел да се запазят правата, предоставени от марката. 

Естество на използване: използване като търговска марка 

Характерът на използване изисква, inter alia, оспорваната европейска търговска марка да се използва като търговска марка, т.е. за идентифициране на произхода, като по този начин се дава възможност на съответната общественост да прави разлика между стоките и услугите на различни доставчици. 

Документите ясно показват, че оспорваната европейска търговска марка е била използвана като търговска марка за идентифициране на стоките. Знакът е бил използван във фактурите, в брошурите и върху самите стоки, за да се посочи търговският им произход. 

Естество на използване на марката: използване на марката кактое регистрирана  

Оспорената марка е фигуративен знак     регистриран в черно и бяло.                 

Доказателствата показват, че знакът е бил използван като: 

Тъй като единствената разлика между знаците се отнася до синия цвят на фона, контрастът на нюансите е спазен и отличителният словен елемент „OFFICE1“ съвпада. Доказателствата показват използването на знака във вид, който по същество е същият като регистрирания.

Следователно доказателствата показват използването на знака във форма, която по същество е същата като регистрираната.

Използване на марката по отношение на регистрираните стоки 

Оспорваната европейска търговска марка е регистрирана за стоките в Класове 9, 10 и 16. Въпреки това представените от притежателя на марката доказателства не показват реално използване на марката за всички стоки, за които е регистрирана. 

Заключение 

От изложеното по-горе следва, че притежателят на марката на ЕС не е доказал реалното използване на европейската търговска марка за следните стоки, за които тя трябва да бъде отменена – Класове 9, 10 и 16.

европейска търговска марка