Европейска търговска марка – сертифкат

В продължение на няколко публикации представяме на Вашето внимание как изглеждат различни защитни документи от различни държави. Сега представяме как изглежда сертификат за регистрация на Европейска търговска марка.

Европейската търговска марка, която представяме е марката на

IP Consulitng.

 

Европейска търговска марка
търговска марка IPConsulting

 

Марката е регистрирана за класове 9, 41 и 45.

Европейска търговска марка IPConsulting – клас 9:

Софтуер; Образователен софтуер; Приложен софтуер; Компютърен софтуер [записан]; Софтуер за общуване.

Компютърни софтуерни приложения; Софтуер за контролиране на процеси; Софтуер за предаване на данни; Интернет сървъри;

Софтуер за интернет достъп; Цифрови книги за изтегляне от интернет.

 

Европейска търговска марка IPConsulting – клас 41:

информационни услуги в областта на образованието; он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания; издаване на книги; образователни услуги; организиране и провеждане на практически семинари (обучение);

преводачески услуги; Издателска дейност и репортажи;

Образование, развлечение и спорт;

Даване под наем на произведения на изкуството; Консултантски и информационни услуги във връзка с уреждането, провеждането и организирането на концерти;

 

Културни дейности; Организиране на конкурси; Организиране на културни и арт събития;

Предоставяне на развлекателна информация чрез интернет.

Предоставяне (Организиране на -) на награди; Организиране и провеждане на конгреси; Обучение; Образование, обучение; Компютърно обучение;

Бизнес обучение; Обучение по управление; Организиране на конференции; Организиране на семинари и конференции;

Организиране на годишни образователни конференции; Организиране на конференции, свързани с бизнес.

Организиране и провеждане на конференции и конгреси; Публикуване на вестник за потребители в интернет.

 

Европейска търговска марка IPConsulting – клас 45:

Адвокатски услуги; Консултантски услуги в областта на интелектуалната собственост; Арбитраж; Юридически проучвания;

Управление на авторски права; Юридически услуги; Услуги свързани със сигурността, спасяване, охраняване и правоприлагане;

Агенция за търговски марки; Адвокатски услуги; Арбитраж; Защита на авторски права; Изготвяне на правилници, наредби, закони;

Изготвяне на правни доклади;

Експертни консултации по юридически въпроси.

 

Дизайни (Регистрирани, попълване на -); Даване на лицензи на други за ползване на права върху индустриална собственост и авторски права;

Арбитраж в областта на индустриалните отношения; Именно търсене;

Интелектуална собственост (Лицензиране на -);

Информационни услуги, свързани с потребителските права; Информационни услуги, свързани с производствени стандарти;

 

Информационни услуги, свързани с търговски стандарти;

Информационни, съветнически и консултантски услуги, свързани с юридически въпроси;

Информация по правни въпроси; Компилация на правна информация (съставяне);

Консултантски услуги в областта на интелектуалната собственост;

Компютърно подпомагана подкрепа при съдебни спорове.

 

Консултантски услуги във връзка с интелектуална собственост за организации с нестопанска цел;

Консултантски услуги за интелектуална собственост в областта на патенти и заявления за патенти;

Консултантски услуги за интелектуална собственост за изобретатели.

Консултантски услуги за интелектуална собственост за университети и изследователски институции;

Консултантски услуги относно име на домейн; Консултантски услуги свързани с право;

 

Консултантски услуги, свързани с авторското право; Консултантски услуги, свързани с държавен контрол;

Консултантски услуги, свързани с лицензиране на интелектуална собственост; Консултантски услуги, свързани с патенти.

Консултантски услуги, свързани с права върху интелектуална собственост; Консултантски услуги, свързани с правата на потребителте [правни съвети];

Консултантски услуги, свързани с правните аспекти на франчайзинга.

Консултантски услуги, свързани със защитата на интелектуална собственост; Консултации във връзка с лицензиране на компютърен софтуер;

 

Консултации относно управление на авторски права; Консултации, свързани с индустриалната собственост.

Консултации, свързани с лицензиране на интелектуална собственост;

Консултации, свързани с лицензиране на патенти; Консултации, свързани с лицензиране на търговски марки;

Консултации, свързани с опазване на нови сортове растения; Консултации, свързани с права върху индустриална собственост.

Консултации, свързани с регистрацията на имена на домейни; Консултации, свързани с управление на интелектуална собственост и авторски права;

 

Консултации, свързани с управлението на интелектуална собственост.

Консултации, свързани със защита на авторско право; Консултации, свързани със защита на патенти;

Консултации, свързани със защита на търговски марки; Консултации, свързани със защитата на географски указания.

Консултации, свързани със защитата на промишлени дизайни; Консултиране относно съдебни спорове; Лицензионни услуги, свързани с издаване на музика;

 

Лицензиране на авторски права [правни услуги]; Лицензиране на заявления за патенти [правни услуги];

Лицензиране на интелектуална собственост в областта на марките [юридически услуги];

Лицензиране на интелектуална собственост и авторски права; Лицензиране на концепции за франчайзинг [правни услуги]; Лицензиране на патенти;

Лицензиране на права върху индустриална собственост; Лицензиране на търговски марки [правни услуги].

Наблюдаване на правата на интелектуална собственост за правни консултантски цели; Наблюдение на марки [юридически услуги];

 

Нотариални услуги; Организиране на предоставяне на юридически услуги; Патентни адвокатски услуги;

Правна помощ при изготвянето на договори; Правни консултации; Правни услуги за лицензиране на авторски права.

Правни услуги, свързани с използване на права върху индустриална собственост и авторски права;

Съдебни услуги (юридически услуги); Регистриране на домейн имена за идентифициране на потребители на глобална компютърна мрежа [правни услуги];

Разследвания във връзка с интелектуална собственост; Регистрационни услуги (юридически).

 

Процесуално прeдставителство; Професионални правни консултации относно франчайзинг; Прилагане на права върху търговски марки;

Предоставяне на информация в областта на интелектуалната собственост.

Управление и използване на права върху индустриална собственост и на авторски права чрез издаване на лицензи за други [правни услуги];

Управление на авторски права; Управление на интелектуална собственост; Управление на патенти;

Управление на права върху индустриална собственост и на авторски права; Услуги за арбитраж, медиация и решаване на спорове.

 

Услуги на орган по лицензиране; Юридически проучвания; Юридически услуги свързани с придобиването на интелектуална собственост.

Интернет услуги за срещи.
Разгледайте страниците ни за регистрация на патент и регистрация на търговски марки.

Европейска търговска марка IPConsulting