Европейското патентно ведомство – увеличение на някои административни такси от 01.04.2022

административни  таксиС Решение на Президента на Европейското патентно ведомство се увеличават някои административни  такси във връзка с европейски патенти, считано от 01.04.2022.

Промени има в следните административни такси:

022

1. Вписване на прехвърляне на патент  (R. 22(2) EPC)

110

023

2. Вписване на лицензия или друго право или заличаване на същото   (R. 23 EPC)

110

029

3. Сертифицирани копия на:

  • Заявка за европейски патент или международна заявка и сертифиат, посочващ датата на подаване (приоритетен документ)  (R. 54 EPC; R. 17.1(b), R. 21.2 PCT),
  • the European patent certificate with specification attached (R. 74 EPC) or
  • other documents

110

4. Он-лайн проверка на файлове – заявки за Европейски патенти и Европейски патентни

без такса

030

5. Изпращане на информация, съдържаща се във файла на европейски патет (R. 146 EPC)

110

055

6. Допълнитело копие на документ, цитиран в проучване

110

2.2 Цени на различни проучвания

1. Fee for an international-type search[ 1 ] (Art. 15(5) PCT)

004

  • 1.1 За първо подаване

1 295

004

  • 1.2 За всички други случаи

2 025

066

2. Такса за късно подаване на последователности към заявка за патент (R. 13ter.1(c), R. 13ter.2 PCT)[ 2 ]

245


Дейността на Европейското патентно ведомство е свързана с обработването и издаването на европейски патенти. В ЕПВ е възможно да бъде подадена патентна заявка на един от трите официални езици (английски, френски и немски), да се платят съответните административни такси и да се получи европейски патент с действие в една, няколко или всички държави-членки, като целта е да се постигне единна патентна закрила.

Апелативните състави, които разглеждат обжалвания на експертните постановления са независими, като техните решения се регулират единствено от разпоредбите на Европейската патентна конвенция.