ХОЛЛЕСТА и ХОЛЕСТИН са объркващо сходни имена

„ALKALOID“ A.D. – водещ производител на фармацевтични продукти, подава опозиция в България чрез Съдружие на представители по индустриална собственост IP Consulting. Опонентът е притежател на  по-ранна национална регистрация на словна марка „HOLLESTA ХОЛЛЕСТА“ , регистрирана  за стоките от клас 5 – „фармацевтични продукти“.

Опозицията е подадена срещу заблуждаващо сходна търговска марка заявена за регистрация също за фармацевитнчи продукти, а именно –  търговска марка „CHOLESTIN ХОЛЕСТИН“ – словна.

Стоки и услуги на конфликтните търговски марки 

Патентно ведомство приема, че:

Стоките от клас 5 на процесната марка са идентични на стоките от клас 5 на по-ранната марка „фармацевтични препарати за лечение на висок холестерол и превенция на сърдечно-съдови заболявания “. Атакуваните стоки от клас 5 „аналгетици; минерални добавки към хранителни продукти; ветеринарни препарати; хранителни добавки; хранителни добавки за немедицински цели; хранителни добавки за ветеринарна употреба“ и услуги от клас 35 „търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати“ са сходни в различна степен на стоките на по-ранната марка за които беше доказано реално използване. 

Идентичност/сходство на знаците

по-ранната марка                                              марката, срещу която е подадена опозицията pastedGraphic.png

HOLLESTA ХОЛЛЕСТАCHOLESTIN ХОЛЕСТИН

Патентно ведомство приема, че:

Визуално сходство. Марките са визуално сходни във висока степен. Визуалното сходство при словни марки се определя изключително от дължината на знаците и на думите, брой еднакви букви, срички, строеж на думите и др. По- ранната марка се състои от 16 букви, а заявената марка от 17, като марките съвпадат напълно в общо 12 от тях: _HOL_EST_ и ХОЛ_ЕСТ, подредени в почти еднаква последователност. Думите, изписани на кирилица съвпадат напълно по първите си 3 букви –„ХОЛ“. 

На практика, сравняваните марки ХОЛЛЕСТА и ХОЛЕСТИН се различават по буквата „С“ в началото на заявената марка, двойното „L“(на латиница) и „Л“(на кирилица) в средата на по- ранната марка и по окончанията си съответно „IN“-„А“ (на латиница) и „ИН“- „А“ (на кирилица). 

Фонетично сходство. Между марките има фонетично сходство във висока степен. Марките съвпадат напълно в първите 2 срички и съгласните звуци „С“ и „Т” от третата сричка. Различните звуци в края на двете думи не са достатъчни, за да се изключи фонетичното сходство между тях, дължащо се на първите звуци „ХОЛЕСТ“ , макар да го намаляват в известна степен. 

Смислово сходство. Сравняваните марки, разглеждани в цялост са фантазийни и нямат конкретно смислово значение. Следователно, за потребителите, които ще възприемат знаците като фантазийни, смисловото сходство няма да оказва влияние при възприемането на марките. 

Степен на внимание на релевантния потребител

Според Съда на Европейския съюз (СЕС) средният потребител се счита за сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си на покупка, като не трябва да се забравя фактът, че нивото на внимание се променя в зависимост от съответната категория стоки и/или услуги (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 26). 

Във връзка с изложеното, от фактическа и правна страна се налага извод, че кумулативният фактически състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е изпълнен по отношение на атакуваните стоки и услуги, респективно опозицията, подадена на това основание, е  частично уважена и марка CHOLESTIN ХОЛЕСТИН получава отказ за регистрация. 

марка ХОЛЛЕСТА