Европейското патентно ведомство – увеличение на някои административни такси от 01.04.2022

С Решение на Президента на Европейското патентно ведомство се увеличават някои от административните  такси във връзка с европейски патенти, считано от 01.04.2022.

Промени има в следните такси:

022

1. Вписване на прехвърляне на патент  (R. 22(2) EPC)

110

023

2. Вписване на лицензия или друго право или заличаване на същото   (R. 23 EPC)

110

029

3. Сертифицирани копия на:

  • Заявка за европейски патент или международна заявка и сертифиат, посочващ датата на подаване (приоритетен документ)  (R. 54 EPC; R. 17.1(b), R. 21.2 PCT),
  • the European patent certificate with specification attached (R. 74 EPC) or
  • other documents

110

4. Он-лайн проверка на файлове – заявки за Европейски патенти и Европейски патентни

без такса

030

5. Изпращане на информация, съдържаща се във файла на европейски патет (R. 146 EPC)

110

055

6. Допълнитело копие на документ, цитиран в проучване

110

2.2 Цени на различни проучвания

1. Fee for an international-type search[ 1 ] (Art. 15(5) PCT)

004

  • 1.1 За първо подаване

1 295

004

  • 1.2 За всички други случаи

2 025

066

2. Такса за късно подаване на последователности към заявка за патент (R. 13ter.1(c), R. 13ter.2 PCT)[ 2 ]

245