Комисията на ЕС прие две предложения относно преразглеждане на Регламента и Директивата за промишления дизайн на Общността

Регламент (ЕО) №2245/2002 на Комисията, както и Директива 98/71/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно промишления дизайн на Общността, първоначално създадени преди двадесет години, в момента се преразглеждат.

дизайн на Общността

Какви са целите на ревизираните правила? 

  • Ревизираните правила относно дизайн на Общността ще помогнат за по-нататъшно подобряване на условията за иновации на бизнеса. 
  • Правилата въвеждат и по-балансиран подход към защитата на дизайна.
  • Преразглеждането има за цел да гарантира, че защитата на дизайна съответства на целта на цифровата ера и е по-достъпна и ефективна за индивидуалните дизайнери, малките и средни предприятия и интензивни индустрии в областта на дизайна по отношение на по-ниски разходи и сложност, повишена скорост, по-голяма предвидимост и правна сигурност;
  • Модернизиране на съществуващите разпоредби, за да се изяснят правата по отношение на обхвата и ограниченията;
  • Опростяване и рационализиране процеса на регистриране на дизайни в ЕС
  • Коригиране и оптимизиране на дължимите такси;
  • Хармонизиране на процедурите и създаване на гаранции, че те допълват националните системи;
  • Позволяват възпроизвеждане на оригинални дизайни за целите на поправката на сложни продукти (например автомобили). 

Предложенията следват Плана за действие в областта на  интелектуалната собственост, приет през ноември 2020 г., който има за цел да преразгледа законодателството на ЕС относно защитата на дизайна, както и да засили икономическата устойчивост и възстановяване на ЕС.

Предложенията са предадени на Европейския парламент и Съвета за приемане  съгласно обикновената законодателна процедура. Като след тяхното приемане, новите правила на Директивата следва да бъдат транспонирани в националното законодателство на държавите членки на ЕС – срокът е 2 години.

По отношение на Регламента за дизайн на Общността част от промените ще станат приложими в рамките на 3 месеца след влизането му в сила, а останалите ще станат, когато делегираните актове и актовете за изпълнение бъдат приети (18 месеца след влизането в сила).