Марка на Общността ICHTHYOL – обявена за неописателна

Искането на латвийска компания, търговската марка на Общността ICHTHYOL, собственост на немска химическа копания, да бъде обявена за недействителна, е било отхвърлено. Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, подава заявка за регистрация на ТМО за ICHTHYOL през 1996г. и словната марка е регистрирана две години по-късно, през 1998г. Компанията вече притежава национални […]

марка на ОбщносттаИскането на латвийска компания, търговската марка на Общността ICHTHYOL, собственост на немска химическа копания, да бъде обявена за недействителна, е било отхвърлено.

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, подава заявка за регистрация на ТМО за ICHTHYOL през 1996г. и словната марка е регистрирана две години по-късно, през 1998г. Компанията вече притежава национални регистрации за всичките 15 страни членки по времето, когато заявката за ТМО е приета. Някои от тези регистрации датират още от 1886г.

През 2009г., UAB “STORNAS”, латвийска компания, внася искане за обявяване в недействителност на абсолютни основания.

Жалбоподателят твърди, че думата ichthyol е позната като родов термин за лекарства от края на 19-ти век. Представя документи, включително извадки от медицински издания, речници и патенти, съдържащи “ichthyol”. По-конкретно, твърдението е, че думата “ichthyol” може да се открие в записи в речници и енциклопедии, публикувани в няколко страни членки без никакъв признак, че е търговска марка.

Собственикът на регистрираната марка на Общността отрича, че терминът “ichthyol” е описателен и заявява, че вместо това продуктът трябва да се нарича “ammoniumbituminosulfonate” или “sulfonated shale oil” (сулфонирано шистово масло).

Според Отдела по заличаванията, ТМО представлява собственото си право, което не зависи от националните права. Заключението е, че по-ранните регистрации на марката в много страни членки е фактор, който трябва да се вземе предвид и че, взети като цяло, доказателствата представени от жалбоподателя не водят до заключението, че терминът е описателен.

Постановлението: “При оценка на доказателствата, трябва да се има предвид, че термини, използвани като обозначения за произход на нов тип продукт, навлизащ в пазара, често могат да се използват по описателен начин. Това важи по-специално за фармацевтични вещества, които, например, могат да се предлагат само от конкретна компания, която разполага с необходимото ноу-хау за тяхното производство или съответните патентни права.”

Жалбоподателят твърди също, че ТМО трябва да се обяви за недействителна на основание на това, че би подвела потребителите, защото представлява описателен термин за специфично вещество, което може и да не присъства в стоките. Тъй като Отделът по заличаванията вече е отсъдил, че марката не е описателна, този аргумент също отпада. Според експертите, дори ако терминът беше описателен, марката не би била подвеждаща, тъй като, по принцип, не е невъзможно стоките да съдържат веществото.

Източник: OHIM