Eвропейската комисия предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марката на ЕС

Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защита на марките срещу фалшифицирането им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията […]

марката на ЕСЕвропейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем.
С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационния климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защита на марките срещу фалшифицирането им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

Конкретните насоки на предложението за изграждането на система в насока, с която да се насърчат иновациите и растежа, са:
–    канализиране и съгласуване на регистрационните процедури, включително на национално равнище, като за основа бъде взета системата на Общността за закрила на марките;
–  модернизиране на действащата уредба и повишаване на правната сигурност чрез изменение на неактуалните разпоредби, премахване на неяснотите, по-отчетливо определяне на обхвата на правата, свързани с марките, и ограниченията пред тях, както и включване на изобилна практика на Съда на ЕС;
–  усъвършенстване на средствата за борба срещу подправените стоки, пренасяни транзит през територията на ЕС; както и
–   улесняване на сътрудничеството между ведомствата на държавите членки и агенцията на ЕС в областта на търговските марки – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), с оглед хармонизиране на практиките им и разработването на нов инструментариум.
В предложения пакет се съдържат следните инициативи:

1. Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване
на законодателствата на държавите-членки в областта на марките;
2. Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на ЕС (понастоящем
с номер 207/2009/EC); както и
3. Преразглеждане на регламента на Комисията от 1995 г. относно таксите, събирани от
Ведомствата за хармонизация на вътрешния пазар (2869/95).
Преработването на директивата и преразглеждането на регламента относно марката на ЕС са законодателни предложения, които Европейският парламент и Съветът следва да приемат с процедура на съвместно взимане на решение. Предложеното преразглеждане на регламента относно таксите подлежи на друга процедура. То ще бъде прието от Комисията като изпълнителен акт, което означава, че е нужно предварителното му утвърждаване от Комитета по събираните от OHIM такси. Първото заседание на този Комитет ще се състои преди лятото, така че измененият регламент относно таксите да може да бъде приет преди края на годината.