СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на ЕС

Европейския парламент

относно

позицията на Съвета относно приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

1. Контекст

Дата на предоставяне на предложението на Европейския парламент и на Съвета 27 март 2013 г.

(документ COM(2013) 0162 final – 2013/0089 (COD):

Дата на становището на Европейския икономически и социален комитет: 11 юли 2013 г.

Дата на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните: 4 февруари 2014 г.

Дата на становището на Европейския парламент на първо четене: 25 февруари 2014 г.

Дата на приемане на позицията на Съвета: 10 ноември 2015 г.

2. Цел на предложението на Комисията

Предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (предложение за преработен текст) (COM(2013)) 0162 final – 2013/0089 (COD)), с което се преработва съответстващата Директива 2008/95/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (предложение за преработка на директивата) и на паралелното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността, разглеждани като един пакет документи, имат обща основна цел, която е да се стимулират иновациите и икономическият растеж чрез подобряване на достъпността на системите на марките в цяла Европа, повишаване на тяхната ефикасност и ефективност за стопанските субекти от гледна точка на по-ниски разходи и сложност, по-кратки срокове, по-голяма правна сигурност и по-добра защита срещу фалшифициране.

По-конкретно, с предложението за преработка на директивата се цели:

  • осъвременяване и подобряване на действащите разпоредби на Директива 2008/95 посредством изменение на загубилите своята актуалност разпоредби с цел да се вземе предвид влизането в сила на Договора от Лисабон, повишаване на правната сигурност и изясняване на правата, свързани с марките, от гледна точка на техния обхват и ограничения;
  • постигане на по-пълно сближаване на националното законодателство в областта на марките с оглед на по-голямата му съгласуваност със системата на марки на ЕС;
  • улесняване на сътрудничеството между националните ведомства на държавите членки и СХВП чрез въвеждането на правно основание за това сътрудничество с оглед насърчаване сближаването на практиките и разработването на общи инструменти.

3  Коментари относно позицията на Съвета

  • Общи бележки

Позицията на Съвета отразява временното политическо споразумение, постигнато между Съвета, комитета JURI на Европейския парламент и Комисията в рамките на неофициалните тристранни преговори на 21 април 2015 г. Политическото споразумение беше потвърдено от Съвета на 13 юли 2015 г. Приемането на позицията на Съвета на първо четене и гласуването на пленарно заседание в Европейския парламент в средата на декември 2015 г. следва да доведат до бързо окончателното приемане на текста на второ четене. От гледна точка на Комисията постигнатият компромис е приемлив и може да бъде подкрепен.

  • Коментари по измененията, приети от Европейския парламент

3.2.1. Изменения на Европейския парламент, включени изцяло, частично или принципно в позицията на Съвета на първо четене

Позицията на Съвета на първо четене включва значителен брой изменения, въведени от Европейския парламент, като напр. премахването на задължението националните служби на държавите членки да разглеждат абсолютни основания за отказ във всички национални юрисдикции и на всички езици на Съюза, и заличаването на разпоредбата с насоки кога използването на марка от трета страна не трябва да се смята за съответстващо на честните практики. Всички посочени изменения могат да бъдат одобрени от Комисията, тъй като са разумни.

Съветът също така одобри заличаването на предложеното ограничение на т. нар. правило за „двойна идентичност“ – регулаторна защита срещу използването еднакви марки за обозначаване на еднакви стоки или услуги – до случаи, в които се засяга първоначалната функция на марката. Това предложение може да бъде прието от Комисията.

Съветът също така прие запазването на възможността държавите членки да разглеждат по своя собствена инициатива относителните основания за отказ, каквото е предпочитанието на Европейския парламент. Комисията изразява съжалението си, че е пропуснат случаят да се премахне тази възможност с цел да се осигури равнопоставеност на стопанските субекти в Съюза. Комисията обаче може да приеме това изменение като част от пакета документи, като се отдаде дължимото внимание на спазването на правните традиции в държавите членки.

Съветът освен това прие измененията, въведени от Европейския парламент, с които се разрешава на основание на по-ранни права да се подаде искане за възражение и отмяна или обявяване на недействителност, което да е насочено срещу някои стоки или услуги

или срещу всички стоки и услуги, за които се подава заявление или които се регистрират. Този аспект не фигурираше в първоначалното предложение на Съвета, но може да бъде изцяло приет, тъй като с него системата на марки ще стане по-ефикасна.

3.2.2. Изменения на Европейския парламент, които не са включени в позицията на Съвета на първо четене

Съветът поддържаше становището, че изменението, поискано от Европейския парламент, за ограничаване на обхвата на предложената нова разпоредба за вноса на малки пратки с цел ограничаване на фалшифицирането на стоки предполага неподходящо ограничаване на вече съществуващи права, предоставени от марка. Поради това бе решено да се заличи предложената разпоредба, тъй като с оглед на съдебната практика на Съда на Европейския съюз тя вече не е необходима. Това заличаване се подкрепя от Комисията.

Съветът не е съгласен да въвежда нови ограничения на действието на марката, каквото е предпочитанието на Европейския парламент. Съветът прие обаче вмъкването в съответното съображение относно препродажбата на оригинални стоки на пояснение във връзка с използването на марките за целите на творческата изява и необходимостта от прилагане на директивата по начин, който гарантира пълно спазване на основните права и свободи. Това може да бъде прието от Комисията.

  • Нови разпоредби, въведени от Съвета, и позиция на Комисията

Комисията предложи на притежателите на марка да се даде правото да възпрепятстват транзитното преминаване на стоки през държава членка при единственото условие на стоките да е поставена марка, която е в основни линии еднаква с марката, регистрирана в съответната държава членка. Европейския парламент прие предложението на Комисията. Съветът прие предложението за компромисно решение по разпоредбата за транзитно преминаващите стоки, по силата на която правото да се възпрепятства въвеждането на стоки в държавата членка, където е регистрирана марката, се отнема, ако деклараторът или държателят на стоките докаже пред компетентния съд, че притежателят на марката няма право да забранява пускането на стоките на пазара в държавата на крайно местоназначение. Въпреки че се запазва основната цел на предложението на Комисията за създаване на ефикасни и ефективни средства за борба с все по-разрастващия се поток от фалшифицирани стоки, които преминават през Съюза, с тази поправка се постига подходящ баланс между необходимостта да се гарантира ефективно упражняване на правата, свързани с марките, и необходимостта да се осигурят гаранции с цел да не се ограничава неправомерно свободното движение на стоки в редките случаи, когато правата, свързани с марките, принадлежат на различни страни извън ЕС. Поради това решението, предложено от Съвета, може да бъде подкрепено от Комисията.

Съветът не прие предложението за задължително въвеждане на т. нар. „система на една такса на клас“ на национално равнище, а предпочете незадължителен режим. Комисията изразява съжаление за това решение, но може да го приеме като част от пакета документи.

Позицията на Съвета отговаря на основните цели на първоначалното предложение на Комисията. Поради изложеното Комисията подкрепя текста.