СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, пар. 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Комисията

относно

позиция на Съвета за приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността, за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)
(текст от значение за ЕИП)

 1. КОНТЕКСТ

Дата на предоставяне на предложението на Европейския парламент и на Съвета (документ COM(2013) 0161 final – 2013/0088 COD): 27 март 2013 г.

Дата на становището на Европейския икономически и социален комитет: 11 юли 2013 г.

Дата на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните: 4 февруари 2014 г.

Дата на становището на Европейския парламент на първо четене: 25 февруари 2014 г.

Дата на приемане на позицията на Съвета: 10 ноември 2015 г.

  2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА
Предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността, за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (COM(2013) 0161 final – 2013/0088 (COD)) (предложение за регламент) и на паралелното предложение за преработване на Директивата, разглеждани като един пакет документи, имат общи основни цели, които са да се стимулират иновациите и растежът чрез подобряване на достъпността на системите на марките в Европа, повишаване на тяхната ефикасност и ефективност за стопанските субекти от гледна точка на по-ниски разходи и сложност, по-кратки срокове, по-голяма правна сигурност и по-добра защита срещу фалшифициране.

По-конкретно, с предложението за регламент се цели:
– рационализиране на процедурите за подаване на заявка за регистрация и регистрация на марка на  ЕС;
– осъвременяване и подобряване на действащите разпоредби  посредством изменение на загубилите своята актуалност разпоредби, повишаване на правната сигурност чрез разясняване на разпоредбите и отстраняване на неяснотите;
– създаване на подходяща рамка за сътрудничество между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и националните служби за целите на насърчаването на сближаването на практиките и разработването на общи инструменти;
– осъвременяване на Службата за хармонизация във вътрешния пазар;
– адаптиране на Регламент 207/2009 към Договора от Лисабон;
– решаване на ключови въпроси, свързани с финансовото равновесие в рамките на системата на марки на ЕС.

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА
3.1 Общи бележки Позицията на Съвета отразява временното политическо споразумение, постигнато между Съвета, комитета JURI на Европейския парламент и Комисията в рамките на неофициалните тристранни преговори на 21 април 2015 г. Политическото споразумение беше потвърдено от Съвета на 13 юли 2015 г. Приемането на позицията на Съвета на първо четене и гласуването на пленарно заседание в Европейския парламент в средата на декември 2015 г. следва да доведат до бързото окончателно приемане на текста на второ четене. Въпреки опасенията си по някои бюджетни аспекти на споразумението, които се разглеждат в приложеното изявление, Комисията подкрепя постигнатия компромис, с който се подобрява настоящото положение, по-специално по отношение на правото в областта на марките. 3.2 Коментари по измененията, приети от Европейския парламент

3.2.1. Изменения на Европейския парламент, включени изцяло, частично или принципно в позицията на Съвета на първо четене

Позицията на Съвета на първо четене включва значителен брой изменения, въведени  от Европейския парламент, в това число онези, които произтичат от съответните промени в Директива 2008/95. По отношение на правото в областта на марките, Съветът прие да допълни преходния период в предложението за регламент, в който се уточняват спецификациите на марките на ЕС, подадени преди изменението на практиката за класифициране в светлината на практиката на Съда, като предостави гаранции на третите страни, които междувременно са подали заявления за марка. Комисията може да подкрепи този подход. Съветът одобри предложението на Парламента размерът на таксите, дължими на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, които понастоящем се разглеждат в Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията, да се определя непосредствено в самия Регламент № 207/2009 под формата на приложение. Това е приемливо за Комисията.

По отношение на ролята и функционирането на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, измененията на Парламента, в голяма степен приети от Съвета, включват изменението на името на агенцията на „Служба за интелектуална собственост на Европейския съюз“. Въпреки че Комисията може да подкрепи това предложение в духа на компромиса, тя изказва съжаление, че новото наименование не показва действителната основна дейност и не отразява факта, че „Службата“ е „агенция“ на ЕС. От друга страна, Комисията може да одобри идеята, поддържана от съзаконодателите, да се създаде център за медиация в рамките на агенцията, но също като Съвета предпочита в неговите задачи да не се включват дейности по арбитраж. По отношение на новата рамка за сътрудничество между националните служби за интелектуална собственост и агенцията на ЕС, Съветът прие да се придаде задължителен характер на това сътрудничество, като обаче на националните служби се даде възможността в определени обстоятелства да се откажат от него.  Съветът също така прие искането на Европейския парламент да се гарантират задълбочени консултации между ползвателите на марки по разработвани в този контекст проекти. Освен това Съветът прие да увеличи максималния размер на бюджета, определен за тази дейност, до 15 % от годишните приходи на агенцията, докато ЕП подкрепи увеличение от 20 %. Комисията напълно приема посочените адаптации. Що се отнася до управлението на агенцията, въпреки че Комисията изразява съжаление, че Съветът прие гледната точка на Европейския парламент и заличи разпоредбите в предложението за регламент, с които се разрешава създаването на изпълнителен съвет, тя подкрепя новия състав на управителния съвет, в който има представител на Европейския парламент.

3.2.2. Изменения на Европейския парламент, които не са включени в позицията на Съвета на първо четене

Съзаконодателите не успяха да се споразумеят за нова процедура на избор и назначаване на директор на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, която да съответства на съществуващата практика в голяма част от другите агенции на ЕС, и поради това заличиха съответната разпоредба в предложението за регламент. Комисията изразява съжаление за това развитие на ситуацията, което не бива да се разглежда като прецедент за реформите на агенциите на ЕС в бъдеще.  От друга страна, Комисията приветства факта, че Съветът не прие предложението на Европейския парламент да се запази действащата разпоредба в Регламент 207/2009, с която на директора на агенцията се разрешава да прави предложения за изменение на регламента, нито предложението правомощията за назначаване да се дадат официално на директора, вместо на управителния съвет.  Що се касае до правото в областта на марките, в съответствие с подхода, възприет при предложението за преработка на Директива 2008/95, Комисията подкрепя възраженията на Съвета  срещу по-нататъшното допълнително ограничаване на действието на марката, каквото е предпочитанието на Европейския парламент.  Тя обаче може да приеме като окончателен компромис да се добави изяснителен текст в съответното съображение, за да се разгледа по-специално въпросът за основните права и свободи, в това число и творческата изява.  Както и в случая с предложението за преработка на Директива 2008/95, Комисията продължава да подкрепя  заличаването от страна на Съвета на съответната разпоредба за вноса на малки пратки в светлината на практиката на Съда.

3.3 Нови разпоредби, въведени от Съвета, и позиция на Комисията
В съответствие с подхода, възприет по отношение на предложението за преработка на Директива 2008/95, Съветът прие предложението за компромисно решение по разпоредбата за транзитно преминаващите стоки, по силата на която правото да се възпрепятства въвеждането на стоки на територията на ЕС се отнема, ако деклараторът или държателят на стоките докаже пред компетентния съд, че притежателят на марката няма право да забранява пускането на стоките на пазара в държавата на крайно местоназначение. Въпреки че се запазва основната цел на предложението на Комисията за създаване на ефикасни и ефективни средства за борба с все по-разрастващия се поток от фалшифицирани стоки, които преминават през Съюза, с тази поправка се постига подходящ баланс между необходимостта да се гарантира ефективно упражняване на правата, свързани с марките, и политическата необходимост да се осигурят гаранции с цел да не се ограничава неправомерно свободното движение на стоки в редките случаи, когато правата, свързани с марките, принадлежат на различни страни извън ЕС. Поради това решението, предложено от Съвета, може да бъде подкрепено от Комисията.
Съветът прие нов размер на таксите, платими на СВХП (които следва да се определят в приложение към Регламент 207/2009), с цел таксата за подновяване да се намали до равнището на таксите за подаване на заявление. Комисията изразява силна подкрепа за този подход, който може да доведе до намаляване на разходите с до 37 %, особено на таксите за подновяване на марка, плащани от стопанските субекти, които желаят да защитят своите марки в ЕС след началния период от 10 години.
Съветът добави ново правно основание за обезщетяване на държавите членки за разходите, направени от техните национални служби в качеството им на функциониращи част от системата на марките на ЕС. Комисията първоначално само предложи механизъм за привличане на средства, който позволява на СХВП да финансира общи проекти за сътрудничество с помощта на безвъзмездни средства, но тя би могла да приеме това изменение като част от окончателния компромис между съзаконодателите.
Съветът повторно въведе разпоредба, първоначално предложена от Комисията и заличена от Европейския парламент, с която се разрешава превеждане на бюджетния излишък на СХВП в бюджета на ЕС. Въпреки че Комисията изцяло подкрепя принципа на подобно превеждане, тя изразява съжаление, че с наложените от Съвета условия има вероятност обхватът на приложение на новата разпоредба на практика да бъде силно ограничен. На последно място, Съветът въведе разпоредби относно използването на актове за изпълнение, както и относно съответните процедури на комитета за приемането им. В този контекст беше необходимо в текста на регламента да се въведат голям брой технически правила, които понастоящем са включени в Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията, Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията и Регламент (ЕО) № 216/96 на Комисията. Комисията изразява съжаление по този повод от гледна точка на практическото удобство, тъй като това ще налага да се прибягва до обикновената законодателна процедура дори за малки технически изменения.

 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки опасенията си по някои бюджетни аспекти на споразумението, които се разглеждат в приложеното изявление, Комисията може да подкрепи постигнатия компромис, по-специално измененията, които засилват позицията на притежателите на марки и осигуряват по-голяма правна сигурност при прилагането на правото в областта на марките.

 5. ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Комисията взема под внимание споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета относно реформата на системата на марките на ЕС. Комисията реши да подкрепи реформата на системата на марките на ЕС с оглед на добавената ѝ стойност за ползвателите, тъй като цяло общото споразумение значително подобрява съществуващото положение, по-специално що се касае до правото в областта на марките. Комисията взе това решение въпреки опасенията си по някои бюджетни аспекти на споразумението.
По-специално Комисията изразява съжаление, че съзаконодателите не успяха да постигнат съгласие по един от основните елементи на своето предложение за бюджета на СХВП: автоматичното преразглеждане на размера на таксите в случай на значителен и повтарящ се излишък и автоматичното превеждане на излишъка в бюджета на ЕС. Наистина, макар че размерът на таксите ще бъде определен в Регламента относно марката на ЕС, прехвърлянето на излишъка „по същество“ ще продължи да бъде представено на преценката на бюджетния комитет на СХВП (гласуване с мнозинство от 2/3). Комисията припомня, че прехвърлянето би се осъществило едва след като са изпълнени всички видове използване на наличните ресурси, както е предвидено в основния акт, включително компенсирането на централните служби за индустриална собственост и другите заинтересовани органи на държавите членки за направените от тях разходи, свързани с осигуряване на безпрепятственото функциониране на системата на марките на Европейския съюз.
Комисията ще продължи да преразглежда размера на таксите, налагани от СВХП, с оглед на внасяне на предложения за тяхното адаптиране, колкото е възможно по-точно към разходите за услугите, предоставени на промишлеността, и на предотвратяването на натрупването на значителни излишъци в рамките на СВХП, съобразно с правилата, договорени с Европейския парламент и Съвета, които се прилагат към всички агенции.
Комисията подчертава, че изцяло самофинансиращите се агенции, като например Службата за хармонизация на вътрешния пазар, както и институциите и органите с бюджетна самостоятелност, финансирани извън бюджета на ЕС, следва да поемат цялата стойност на разходите на служителите си, включително разходите, свързани с обучението на децата на техните служители в Европейските училища. В съответствие с принципа на административната автономия, Комисията ще продължи използва всички подходящи средства, за да гарантира, че агенциите, институциите и органите ефективно поемат такива разходи, или че те възстановяват тези разходи на бюджета на ЕС.
Комисията подчертава, че що се отнася до процедурата на подбор и назначаване на изпълнителния директор, всякаква предстояща реформа на СХВП следва да бъде провеждана изцяло в съответствие с принципите на общия подход.