Какво означава регистрация на патент

Какво означава регистрацията на  патента

регистрация на патентПроцедурата по регистрация на патент е позната в почти всички държави в света. Сто процента от пазарно ориентираните държави, разрешават патентоването, затова въпреки че в отделните държави се откриват разлики в процедурата. Има общи положения, валидни за всички, които помагат и за международното признаване на един патент.

Като широко разпространен метод, патентът има и своите специфики:

  1. Патентът дава правно основание на притежателя му да защитава правата си. Собственикът има изключително право да разрешава, забранява, продава и препродава патентованото изобретение в държавата, където е регистриран. Всяко нарушение на тези права може да намери защита по съдебен ред.
  2. След като се регистрира, притежателят на патент го представя на широката публика, в замяна на защитата, която му се предоставя.

Основна цел на патента е да опази изобретателя и същевременно окуражи технологичното развитие, но въпреки широката употреба, не всичко може да се патентова, като изключенията са свързани с морални ценности и защита на човешко знание, което не може да бъде ограничено. Не може да има регистрация на патент за: математически теореми; компютърни програми; уеб сайтове; презентации на позната информация; научни теории; бизнес методики; метод на лечение за хора или животни; идеи; клониране на хора; видове растения или животни. Освен изключенията, за да се патентова в България е необходимо наличието на три фактора:

  1. Новост.
  2. Изобретателска стъпка.
  3. Промишлена приложимост.
Наличието на всеки един от факторите се доказва при подаването на документите за регистрация на патент.

При регистрацията на патент има някои задължителни реквизити: информация за изобретателя; за изобретението; дата на попълването; проучване за наличие на други подобни патенти; подробно развити трите задължителни стъпки, споменати по-горе; определяне на целта на патента и включени скици и рисунки на изобретението.

Целта на патента е защита, която да гарантира монополните права на изобретателя, което му дава възможност свободно да оперира с патентования продукт, да създаде продуктова линия, която да намали разходите за производство, да взема по-висока такса от трети лица; да затрудни конкурентите при производство на подобни продукти; да се изгради име в областта и пр. Продължителността на защита е до 20 години, а реалните ползи за този период са неизмерими. Защитата на иновативния труд е гаранция за свободното развитие на технологиите по света и за възможността личните постижения да бъдат отличени.

Автор: Даниела Кирилова