SOLEI vrs. SOLIO – EUIPO: налице е вероятност от объркване

КАЗУСЪТ

Velikov & CO OOD, България подава опозиция срещу всички стоки и услуги  чрез екипа на IP Consulting. Опонентът е притежател на европейска търговска марка No 7 559 107, фигуративна.

Опозицията е подадена срещу всички стоки и услуги на европейска търговска марка No 17 887 969 за всички стоки и услуги, за които е регистрирана.

СТОКИТЕ

Оспорните стоки от Клас 29 са идентични на тези на опонента. 

Оспорваните стоки от клас 31 могат да бъдат по същество едни и същи стоки, само че в различни етапи на преработка. Докато оспорваните стоки са преработени, стоките на оспорващия са сурови. Това обаче не пречи тези стоки да се предлагат за едни и същи търговски места и дори да са изложени на едни и същи рафтове. Освен това те са насочени към едни и същи потребители и могат да имат един и същ търговски произход. Следователно оспорените стоки от Клас 31 са сходни във висока степен на тези на опонента.

Визуално сходство: Знаците съвпадат в началните си три букви „SOL“ с най-забележителните или доминиращи словесни елементи. Те обаче се различават по последните си две букви „EI“ в по-ранния знак и „IO“ в оспорвания знак. Следва да се отбележи, че съвпадение има и в наличието на гласната „I“, макар и в обърнат ред в рамките на тези две букви. Освен това, въпреки че са частично декоративни, допълнителният набор от съвпадения, както е разгледано по-горе, създава допълнително визуално сходство между въпросните знаци, особено като се вземе предвид използването на цветове и разположението и позицията на сходни елементи. Следователно знаците са визуално сходни поне в средна степен. 

Фонетично сходство: Знаците съвпадат по звученето на първите три букви „SOL“ и се различават по звученето на последните две букви. Следователно знаците са звуково сходни поне в средна степен, при условие че допълнителната дума „nuts“ на оспорвания знак няма да бъде произнесена поради второстепенния си характер в знака. 

Смислово сходство: Знаците си приличат поне в средна степен, доколкото съвпадат в понятието „слънце“, съдържащо се в словесните им елементи и подсилено от фигуралните елементи на техния фон. 

РЕЛЕВАНТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – СТЕПЕН НА ВНИМАНИЕ

Според Съда на ЕС средният потребител е сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора на покупка. Трябва да се има предвид, че нивото на внимание варира в зависимост от съответната категория стоки и/или услуги (Решение на СЕС, C-342/97 Lloyd, параграф 26).

В настоящия случай Комисията по опозицията счита, че стоките, за които е установено, че са идентични или сходни (включително в различна степен), са насочени към широката общественост. Степента на внимание ще варира между под средната и средната, тъй като някои от стоките принадлежат към категорията на често купуваните стоки на ниски цени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вземайки предвид всичко казано по-горе, налице е вероятност от объркване на испаноговорящата част от обществеността.

Опозицията е основателна, от което следва, че регистрацията на оспорваната търговска марка следва да бъде отказана за всички оспорвани стоки.