SOLEI vrs. SOLIO – EUIPO: налице е вероятност от объркване

КАЗУСЪТ

Velikov & CO OOD, България подава опозиция срещу всички стоки и услуги  чрез екипа на IP Consulting. Опонентът е притежател на европейска търговска марка No 7 559 107, фигуративна.

Опозицията е подадена срещу всички стоки и услуги на европейска търговска марка No 17 887 969.

СТОКИТЕ

Оспорните стоки от Клас 29 са идентични на тези на опонента. 

Оспорваните стоки от клас 31 могат да бъдат по същество едни и същи стоки, само че в различни етапи на преработка. Докато оспорваните стоки са преработени, стоките на оспорващия са сурови. Това обаче не пречи тези стоки да се предлагат за едни и същи търговски места и дори да са изложени на едни и същи рафтове. Освен това те са насочени към едни и същи потребители и могат да имат един и същ търговски произход. Следователно оспорените стоки от Клас 31 са сходни във висока степен на тези на опонента.

стоки и услуги

Визуално сходство. Знаците съвпадат в началните си три букви „SOL“ с най-забележителните или доминиращи словесни елементи. Те обаче се различават по последните си две букви „EI“ в по-ранния знак и „IO“ в оспорвания знак. Следва да се отбележи, че съвпадение има и в наличието на гласната „I“, макар и в обърнат ред в рамките на тези две букви. Освен това, въпреки че са частично декоративни, допълнителният набор от съвпадения, както е разгледано по-горе, създава допълнително визуално сходство между въпросните знаци, особено като се вземе предвид използването на цветове и разположението и позицията на сходни елементи. Следователно знаците са визуално сходни поне в средна степен. 

Фонетично сходство. Знаците съвпадат по звученето на първите три букви „SOL“ и се различават по звученето на последните две букви. Следователно знаците са звуково сходни поне в средна степен, при условие че допълнителната дума „nuts“ на оспорвания знак няма да бъде произнесена поради второстепенния си характер в знака. 

Смислово сходство. Знаците си приличат поне в средна степен, доколкото съвпадат в понятието „слънце“, съдържащо се в словесните им елементи и подсилено от фигуралните елементи на техния фон. 

РЕЛЕВАНТНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – СТЕПЕН НА ВНИМАНИЕ

Според Съда на ЕС средният потребител е сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора на покупка. Трябва да се има предвид, че нивото на внимание варира в зависимост от съответната категория стоки и услуги (Решение на СЕС, C-342/97 Lloyd, параграф 26).

В настоящия случай Комисията по опозицията счита, че стоките, за които е установено, че са идентични или сходни (включително в различна степен), са насочени към широката общественост. Степента на внимание ще варира между под средната и средната, тъй като някои от стоките принадлежат към категорията на често купуваните стоки на ниски цени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вземайки предвид всичко казано по-горе, налице е вероятност от объркване на испаноговорящата част от обществеността.

Опозицията е основателна, от което следва, че регистрацията на оспорваната търговска марка следва да бъде отказана за всички оспорвани стоки и услуги.