Отличителност на търговска марка – заличаване на марка SHEEP’S CHEESE KASHKAVAL BULGARIAN KASHKAVAL MADE IN BULGARIA на абсолютни основания

Абсолютни основания за отказ от регистрация на търговска марка чл.11 Закона за марките и географски означения (ЗМГО) 

Характерно за абсолютните основания за отказ от регистрация е, че те засягат изобщо способността на заявения знак да бъде марка. Те са свързани или с обективни признаци на заявения знак, които са пречка той да бъде регистриран, или са насочени към защитата на обществения интерес. 

Различните законови основания ще бъдат представени отделно с цел изясняване на казуса: 

 • Знак, който не е марка по смисъла на чл. 9, ал. 1;
 • марка, която няма отличителен характер;
 • марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;
 • марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
 • знак, който се състои  изключително от: а. формата, която придава значителна стойност на стоката; б. формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат; в. формата, която придава значителна стойност на стоката’
 • марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
 • марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;

Допълнителни основания за отказ

 • марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави – членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция;
 • марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес;
 • марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки;
 • марка, която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство; 
 • марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или от негови производни;
 • марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.

Ако някои от основанията е налице, регистрацията на марката следва да бъде отказана, като отказа може да бъде пълен или частичен.

КАЗУСЪТ

Пaтентното ведоство на Република България допуска регистрацията на марка с рег. №94404 – SHEEP’S CHEESE KASHKAVAL BULGARIAN KASHKAVAL MADE IN BULGARIA, комбинирана. 

 

 • отличителност на търговска марка, абсолютни основания за отказ

Съгласно чл.32, ал.1, т.2 от ЗМГО – действието на регистрацията може да се прекрати с отказ на притежателя. Именно на това основание е направено искане за заличаване на нейната регистрация. То е за всички стоки и услуги, включени в нейния обхват на закрила чрез екипа на IPConsulting. 

Административния орган с решение №112/30.05.2018 г. го отвхърли в неговата цялост и на всички правни основания, за които е повдигнато. 

Недоволен от решението на председателя на ПВ на РБ, подателят на искането Димитър Маджаров – 2 ЕООД, обжалва същото пред АССГ. Моли съда за заличаване.

Изводи на съда: 

СТОКИ И УСЛУГИ, КОИТО ВЪВЕЖДАТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Процесната марка е регистрирана за видове стоки от клас 29 МКСУ. По-точно, за месо, риба, птици, дивеч, местни екстракти, консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета конфотюри и компоти; яйца. 

Имайки значението на млечни хранителни продукти – овче сирене и кашкавал, познати на българския потребител, обозначенията “SHEEP’S CHEESE KASHKAVAL BULGARIAN KASHKAVAL” биха могли да се възприемат по-скоро като указание какъв вид е продаваният продукт, а не чие производство е същият. 

Ноторно известно е, че в описаните продукти не се съдържат млечни съставки, овче сирене, мляко или кашкавал. В този смисъл означенията SHEEP’S CHEESE KASHKAVAL, включени в процесната марка, поставени върху продукт от посочения клас стоки, предоставят неверни данни относно естеството и качествата на последните.

СТЕПЕН НА ВНИМАНИЕ НА СРЕДНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Преценката за наличието на основание по чл. 11, ал. 1, т. 7 ЗМГО (отм.) следва да бъде извършена при съобразяване възможността за заблуда на средния потребител. Въпреки че се е информирал и е внимателен при избора си, той би могъл да приеме дадена стока за друга. Когато стоката не е сред тези, спрямо които съгласно практиката на EUIPO (преди OHIM), потребителят подхожда с по-висока степен на внимание. При избора си потребителят разчита на запечаталото се в паметта му изображение и на общото впечатление. 

Изводът на съда и на двете инстанции е, че в случая съществува достатъчно сериозен риск от въвеждане в заблуждение на потребителя, т.е. налице са абсолютни основания за отказ на регистрацията. Стоките от клас 29 МКСУ, за които е регистрирана марката, по тяхната опаковка и общ външен вид се различават съществено от тези на овчето сирене и кашкавала, именно поради неестественото съчетание (марка-продукт) потребителят може да остане заблуден, че по някакъв начин в съдържанието на продукта са налице млечни продукти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По изложените съображения преценката на съдa и на двете инстанции е за незаконосъобразност на извода на административния орган относно липсата на основание за заличаване на марката по чл.29, във вр. с чл.11, ал.1, т.7 ЗМГО (отм.).