Спор за търговска марка KENZO

спор за търговска маркаКомпания подава заявление за регистрация на европейска марка за словната търговска марка KENZO за ‘вино; алкохолни напитки от плодове; западни алкохолни напитки (по принцип)’ от клас 33.

Заражда се спор за търговска марка KENZO, когато конкурент на компанията подава възражение срещу регистрацията, основавайки се на по-ранна марка KENZO и претендирайки за вече спечелена добра репутация по отношение на класове 3, 18 и 25. Отделът по спорове на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM отхвърля възражението като посочва, че репутацията не е доказанa. Случаят стига до Апелативния борд на OHIM, който отменя решението на Отдела по спорове и ищецът отнася спора до Общия съд на ЕС (ОС).

По отношение на нарушаването на чл. 75 на Регламента за марка на Общността, ОС не приема твърдението на заявителя, че Апелативният борд не е взел под внимание аргумента, че заявителят просто иска да използва собственото си име Kenzo, за определен набор от стоки и че това представлява основателна причина за използването и регистрацията на заявената марка. Според Съда, Апелативният борд е отговорил на този аргумент с постановяването, че ‘не е показана основателна причина’, а този отговор, макар и лаконичен, е достатъчен и адекватен.

Що се отнася до нарушението на чл. 76 (2) от Регламента, Общият съд на ЕС отхвърля твърдението на заявителя на европейската марка, че Апелативния борд погрешно е взел предвид доказателство за действително използване, представено извън регламентирания срок за доказване на репутация. Според Съда, Апелативният борд е упражнил правото си на собствена преценка съгласно чл.  76 (2) на Регламента и е счел за правилно да вземе доказателствата предвид, тъй като те реално са съотносими към преценката репутацията на по-ранната марка.

Освен това, Апелативният борд на OHIM правилно е отбелязал в обсъждания спор за търговска марка, че съществува риск заявителят да се възползва от несправедливо предимство, имайки предвид, че емблематичното изображение на по-ранната търговска марка, може несъзнателно да се пренесе от потребителите и към други сектори (напр. вина) и така притежателите на новата европейска марка да извлекат полза от силата на привличане, репутацията и престижа на тази марка.

Източник: Alicante News