Споразумение за валидиране на патенти в Молдова

патенти в МолдоваСпоразумение за валидиране на патенти в Молдова

На 1 ноември влезе в сила споразумение между Европейската патентна организация и Република Молдова, което позволява на европейските патенти да имат правно действие на територията на страната.

В резултат на споразумението, вече е възможно заявителите на патенти да валидират в Молдова своите заявки за европейски патент и регистрирани патенти. След валидиране, тези патенти ще предоставят същите права и правна защита, както националните патенти в Молдова.

Това прави 42 броя на страните, за които може да се получи едновременна патентна защита с единна европейска патентна заявка. Те включват 38те страни членки на ЕПВ, двете допълнителни държави Босна и Херцеговина и Черна гора, както и Мароко, с която Европейската патентна организация също е сключила споразумение.

Това споразумение ще улесни достъпа до патентна закрила в Молдова,“ казва Президента на ЕПВ Беноа Батистели. „То ще отвори нови бизнес възможности за европейските компании и ще помогне за укрепване на иновациите в страната. В същото време, тя показва трайната атрактивност на европейската патентна система за икономиките в цяла Европа.“

Източник: Европейско патентно ведомство

Допълнителна информация

Решение на председателя ЕПВ с дата 01 октомври, 2015 година за определяне на размера на таксата за валидиране на европейските патентни заявки и патенти в Република Молдова (OJ 2015, A84)

Валидиране на европейски патенти в Република Молдова, считано от 1 ноември 2015 (OJ 2015, A85)

English version:

AN AGREEMENT between the European Patent Organisation and the Republic of Moldova allowing European patents to take legal effect in the Republic of Moldova entered into force on 1 November.

As a result, it is now possible for patent applicants to validate their European patent applications and patents in Moldova. After validation, these patents will confer the same rights and legal protection as national patents granted in Moldova.

This brings to 42 the number of countries for which patent protection can be obtained simultaneously with a single European patent application. These include the 38 EPO member states, the two extension states Bosnia-Herzegovina and Montenegro, and Morocco, with which the European Patent Organisation also has a validation agreement.

Further information

Decision of the EPO President dated 1 October 2015 fixing the amount of the fee for validating European patent applications and patents in the Republic of Moldova (OJ 2015, A84)

Validation of European patents in the Republic of Moldova (MD) with effect from 1 November 2015(OJ 2015, A85)