Евродепутатите в защита на традиционните начини на селектиране на растения

селектиране на растенияЗабраната на патентоването на продукти, придобити чрез биологични техники за селектиране, като кръстосване, е от основно значение за иновациите, снабдяването с храни и малките и средни предприятия. Това се казва в обща резолюция, гласувана от ЕП в четвъртък. Евродепутатите изразиха изненада от решението на Европейското патентно ведомство да позволи патентоването на такива продукти.

Те призоваха Комисията спешно да изясни съществуващите релевантни правила на ЕС свързани с техники за селектиране и да защити достъпа на развъдчиците до биологичен материал. Евродепутатите отбелязват, че развъждането на растения е иновативен процес, упражняван от земеделците и земеделските общности от самото зараждане на селското стопанство. Те твърдят, че достъпът до биологичен материал е от жизнена важност за иновациите и развитието на нови вариации, които да помогнат за глобалното снабдяване с храни, борбата с климатичните промени и предотвратяването на формирането на монополи. Поради тези причини, продуктите, придобити от биологични по своята същност процеси като растения, семена, местни характеристики и гени трябва да бъдат изключени от патентоспособност. Това се настоява в резолюцията, която беше приета с 413 гласа „за“, 86 „против“ и 28 „въздържал се“.

Парламентът призовава Комисията спешно да изясни приложното поле и тълкуването на съществуващото законодателство, и по-специално директивата относно правната закрила на биотехнологичните изобретения, и да изпрати това тълкуване на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), за да гарантира, че продуктите, добити по биологични по своята същност процеси (селектиране) няма да бъдат патентовани. Евродепутатите настояват също така ЕС и неговите държави членки да обезпечат гарантирания достъп до такива материали за селекция на растенията.

Разширена информация

Резолюцията е в отговор на решението то 25 март 2015 г. на Апелативния борд на ЕПВ да разреши патентоването на домати (G0002/12) и броколи (G0002/13), придобити чрез обикновени, биологични техники за селектиране. Според ЕПВ, въпреки че биологични по своята същност процеси като кръстосване не може да се патентоват, растенията и растителният материал, които се получават в резултат от тях, като например, плодове, могат да получат европейска патентоспособност.

Евродепутатите се тревожат, че такова тясно тълкуване на настоящите правила на ЕС може да има негативни последици за конкурентоспособността на ЕС и да доведе до монополи на пазара за храни. Парламентът призова ЕПВ да изключи от патентоспособност всички продукти, добити по биологични по своята същност процеси в своята обща резолюция от 10 май 2012 г.

Вид документ: обща резолюция

Процедура: въпрос с искане за устен отговор към Комисията и резолюция

Допълнителна информация относно традиционните начини на селектиране на растения

Специалисти: Ян и Ниина

Процедура: въпрос с искане за устен отговор към Комисията и резолюция

8. Допълнителна информация:

Приетият текст ще бъде достъпен тук (кликнете на 17.12.2015 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Видеозапис на дебата (кликнете на 17.12.2015 г.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date

EbS+ (17.12.2015)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=12/17/2015

Въпрос с искане за устен отговор към Комисията и резолюция http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000146+0+DOC+XML+V0//BG

Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи по предложението

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2981(RSP)

Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+XML+V0//BG

Европейска патентна конвенция – член 53

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ar53.html

Директива на ЕС относно правната закрила на биотехнологичните изобретения

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:BG:HTML

Аудиовизуални материали за професионалисти

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx